Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

prof. dr. Meire, Patrick
anet.ua.ac.be/acadbib/uae/03295
ORCID

Instituut  Top | Instituut | Publicaties | Projecten | Datasets 
  Universiteit Antwerpen; Faculteit Wetenschappen; Departement Biologie; Onderzoeksgroep Ecosysteembeheer (ECOBE), meer
  Functie: Hoofd onderzoeksgroep / Hoogleraar
  Contact op het instituut:
  Tel.: +32-(0)3-265 22 74
  GSM: +32-(0)475-28 52 98
  Fax: +32-(0)3-265 22 71
  E-mail:
Patrick Meire

Vorig instituut  Top | Instituut | Publicaties | Projecten | Datasets 
  Vlaamse overheid; Beleidsdomein Omgeving; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), meer

Projecten (66)  Top | Instituut | Publicaties | Projecten | Datasets 
 • Baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu, meer
 • Beheer van de OMES-databank, betreffende data van het Vlaamse gedeelte van het Schelde estuarium., meer
 • Binnendijkse slik- en schorontwikkeling dankzij een gereduceerd getij, meer
 • Biologische beoordeling van sedimenten: een vergelijking, meer
 • Biotische interacties in turbiede estuariene systemen, meer
 • De rol van zoetwaterschorren in de vastlegging en omzettingen van stikstof in estuaria : een ecosysteem 15N labelings studie, meer
 • Deelstudies voor de ontwikkeling van het streefbeeld voor het Schelde-estuarium, meer
 • Denitrificatie in intertidale sedimenten en waterkwaliteitsparameters, meer
 • Denitrificatie in zoetwater getijdegebieden van het Schelde-estuarium, meer
 • Dynamiek van macrofyten en nutriënten in de bovenstroomse gebieden van het Scheldebekken, meer
 • Dynamiek van waterplanten en nutrienten in de bovenstroomse gebieden van het Schelde bekken, meer
 • Eco-hydrologische studie van de De Putten site, meer
 • Ecoflat: het eco-metabolisme van een estuariene intergetijdenplaat, meer
 • Ecologische karakterisatie van Europese estuaria, het Schelde-estuarium als model, meer
 • Ecosysteemmodellering ter onderbouwing van de SMER voor het Sigmaplan, meer
 • Een nieuwe meettechniek gekoppeld aan een nieuwe modelbenadering voor de bepaling van de effectieve valsnelheid van een flocculerend sediment in estuaria, meer
 • Een nieuwe meettechniek gekoppeld aan een nieuwe modelbenadering voor de bepaling van de effectieve valsnelheid van een flocculerend sediment in estuaria., meer
 • Estuarien morfologisch beheer voor optimalisering van overstromingspreventie, haventoegankelijkheid, en ecologie, meer
 • Evaluatiestudie m.b.t. het terugstorten van baggerspecie in de Beneden-Zeeschelde, meer
 • Fundamentele studie van uitwisselingsprocessen in rivierecosystemen, meer
 • Fysische verstoring van getijdengebieden door golfslag van schepen in het Schelde-estuarium, meer
 • Het beschrijven van ecosysteem doelstellingen voor het Schelde estuarium en het ontwikkelen van een streefbeeld voor het Schelde estuarium vanuit de functie natuurlijkheid, meer
 • Het formuleren van een concept voor de structuur en het functioneren van het Schelde ecosysteem, meer
 • Het opmaken van een verkennende studie ter voorbereiding van de ruimtelijke vertaling van de Vogel- en Habitatrichtlijnverplichtingen in het algemeen en de instandhoudingsverplichtingen in het bijzonder mbt de delen van het EU Vogelrichtlijngebied 3.6 en het EU Habitatrichtlijngebied 3.5 binnen het Linkerscheldeoevergebied, meer
 • Instandhoudingsdoelstellingen voor speciale beschermingszones, meer
 • Integratie van de deelstudies van het project OMES, meer
 • Interacties tussen hydrodynamica, geomorfologie en ecologie in het Schelde-estuarium, meer
 • Inventarisatie vismigratieknelpunten : herstel van de mogelijkheden tot vismigratie, meer
 • Invullen natuurontwikkeling langs de Zeeschelde en haar tijgebonden zijrivieren, meer
 • Lagunering en berging van slib uit de Schelde : mogelijkheden voor landschapsherstel en natuurbehoud ? Een kritische analyse van de site Steendorp, meer
 • Landgebruik en het transport van silicium doorheen het Scheldebekken, meer
 • Landschapsecologisch en eochydrologisch onderzoek tbv de uitwerking van een ecosysteemvisie van Grote en Kleine Nete ihkv integraal waterbeheer, meer
 • Langetermijnvisie voor het Schelde-estuarium: korte-termijn schets voor natuurlijkheid, meer
 • Macrophyten en nutriënt dynamiek: proces en veldstudies in de bovenlopen van rivieren, meer
 • Monitoring van de bekkens van de Kleine en de Grote Nete ten behoeve van het beheer en de bescherming van de visfauna, meer
 • Monitoring van ontwikkelingen in slik- en schorgebieden in de Zeeschelde in het kader van : 1) de baggerstortvergunning op de platen van Doel en Boomke; 2) het afgraven van de Ketenissepolder, meer
 • Naar een geïntegreerd beleidsinstrument voor aanpassingsmaatregelen - case study: overstromingen, meer
 • Natuurontwikkelingsplan Schelde-Estuarium, meer
 • Natuurontwikkelingsstudie van de zuidelijke groenzone van het Linkerscheldeoevergebied, meer
 • Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu, meer
 • Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu, meer
 • Onderzoek waterkwaliteit van de Zeeschelde; compilatie en analyse van alle beschikbare gegevens van het Schelde-estuarium, meer
 • Ontwerp van een ecosysteemvisie voor de vallei van de Grote Nete, meer
 • Ontwikkelen van scores of indices voor de biologische kwaliteitselementen 'bentische ongewervelden, macroalgen, angiospermen en fytoplankton' voor de Vlaamse overgangswateren overeenkomstig de Europese kaderrichtlijn Water, meer
 • Ontwikkeling evaluatiemethodiek geïntegreerde systeemmonitoring, meer
 • Opstellen van de instandhoudingsdoelstellingen voor de Zeeschelde en de tijdgebonden zijrivieren, meer
 • Opstellen van een synthese rapport van alle monitoring gegevens van de Beneden Zeeschelde ten behoeve van de milieuvergunningsaanvraag en uitwerken van een gedetailleerd monitoringsprogramma, meer
 • Overzicht van het lopend ecologisch onderzoek in het Scheldebekken: compilatie en verwerking van gegevens in het kader van het Schelde actieplan, meer
 • Pilot study in preparation of the spatial implementation of the EU Habitat and Bird directives in general and the conservation objectives in particular for parts ... on the Left bank of the Schelde, meer
 • Realisatie van een boek over de Schelde ism Prof. Dr. P. Meire: een impressie van de rivier van bron tot monding, bespreking van de invloed van de rivier en haar interacties met de mens op het landschap, meer
 • Rol van een zoetwaterschor in de siliciumcyclus in het Schelde-estuarium, meer
 • Studie naar de basiswaterkwaliteit in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, meer
 • Studie naar de basiswaterkwaliteit in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, meer
 • Studie naar de basiswaterkwaliteit in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, meer
 • Studie naar de effecten van waterkwaliteit en getij op overstromingsgebieden in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium via het gebruik van twee mesocosmos-opstellingen, meer
 • Studieopdracht in het kader van de actualisatie van het Sigmaplan, meer
 • Study on the vegetation under tidal range in the Flemish part of the Scheldt estuary: 2 mesocosmos experiments and experimental area Lippenbroek, meer
 • TIDE - Tidal River Development, meer
 • Typologie, referentieconditie en classificatie van de Belgische kustwateren, meer
 • Uitwerking van een integraal waterbeheer in het kader van de actualisatie van het SIGMAPLAN voor de Zenne op Vlaams grondgebied, meer
 • Vaststellen van het maximaal ecologisch potentieel/goed ecologisch potentieel voor kunstmatige en/of sterk veranderde waterlichamen - partim Galgenweel, meer
 • Vegetatie ecologie van alluviale gebieden en schorre vegetatie en flora, meer
 • Wetenschappelijke coördinatie van de afwerking van het Vlaams Waterbeleidsplan en wetenschappelijke ondersteuning van het VIWC, meer
 • Wetenschappelijke ondersteuning van de permanente projectgroep van het Vlaams Integraal wateroverlegcomite, meer
 • Wijzigingen in biogeochemie van metalen bij aanleg van overstromingsgebieden: biobeschikbaarheid, toxiciteit en risico’s (WETMAT), meer
 • Zoetwaterschorren als "sinks" voor stikstof: dynamiek van het benthische compartiment en het onderzoek naar hun rol in estuariene stikstofretentie, meer

Datasets (6)  Top | Instituut | Publicaties | Projecten | Datasets 
 • Ecosystem management group - Uantwerpen, Belgium; Waterwegen en Zeekanaal NV; (2016): Monitoring fysical-chemical water quality in the Zeeschelde., meer
 • Laboratoire d'Ecologie Fonctionnelle (ECOLAB): France; Ecosystem Management Research Group (UA-ECOBE); Laboratory of Protistology and Aquatic Ecology (Ugent-PAE); Department of Hydrology and Hydraulic Engineering (VUB-HYDR); Laboratory of Chemical Oceanography and Water Geochemistry (ULB-LoCGE); Flanders Hydraulics Research (MOW-WL); De Vlaamse Waterweg NV: Belgium; (2020): OMES: Lippenbroek: Study on the evolution of a FCA-CRT area., meer
 • Maris, T.; Meire, P.; ECOBE - Uantwerpen; De Vlaamse Waterweg; Belgium; (2021); Chlorophyll a measured monthly or bi-weekly in the Zeeschelde at 16 stations, meer
 • OMES: mesocosmos studies in Kruibeke and UA campus. Ecosystem management group ECOBE, UA; http://www.vliz.be/projects/omes/data.php?section=das&dasid=1456, meer
 • ME-3e. Macrobenthos van de Zeeschelde, met bijzondere aandacht voor het voorkomen en de rol van Oligochaeta, meer
 • Limited Atlas of the Belgian Part of the North Sea, meer

Publicaties (391)  Top | Instituut | Publicaties | Projecten | Datasets 
A1 publicaties (93) [show]
Peer reviewed publicaties (7) [show]
Boeken (23) [show]
Boekhoofdstukken (47) [show]
Abstracts (64) [show]
Rapporten (86) [show]
Overige publicaties (51) [show]
Thesis (co-)promotor (20) [show]

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituut | Publicaties | Projecten | Datasets