Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

MONEOS - Morfodynamiek in het Schelde-Estuarium [MONEOS - Morphodynamics in the Scheldt Estuary]
Contact:

Toegang tot data
Beschikbaarheid: Vrij beschikbaar voor academisch gebruik
The data are freely available for research and education purposes. Usage acknowledgement is usually expected

Beschrijving
In het kader van de Langetermijnvisie Schelde-estuarium (LTV) werd door de Vlaamse en Nederlandse overheid een werkgroep rond onderzoek en monitoring van het Schelde-estuarium opgezet. De werkgroep O&M is een permanente werkgroep van de Vlaams Nederlandse Scheldecommissie (VNSC) waarin afspraak is gemaakt over een langlopend monitoring- en onderzoeksprogramma ter ondersteuning van de grensoverschrijdende samenwerking bij beleid en beheer in het Schelde-estuarium: MONEOS. Binnen MONEOS werden zowel bestaande monitoringscampagnes uit NL en B verfijnd als nieuwe meetcampagnes opgezet. De data worden in 6 thema’s ontsloten. Dit thema bevat data over de morfodynamiek van het Schelde-estuarium. meer

De indicatoren voor de fysieke systeemkenmerken worden beïnvloed door de morfologische ontwikkeling van geulen en platen. Het gaat hierbij met name om factoren op grotere tijd- en ruimteschaal (de verschijningsvorm van geulen, evenwicht van geulen en aanwezigheid en dynamiek van korstluitgeulen). De hydrodynamiek beinvloedt de morfodynamiek: De verhouding tussen de duur van het opgaand tij en de duur van het afgaand tij is een (kwalitatieve) maat voor de getijasymmetrie. De getijasymmetrie is mede bepalend voor het netto sedimenttransport en daarmee voor de morfodynamiek en bathymetrie. Een verandering in de bathymetrie heeft vervolgens weer invloed op de hydrodynamiek.

Scope
Kernwoorden:
Marien/Kust, Zoet water, Brak water, ANE, Nederland, Westerschelde, ANE, Schelde-estuarium, België, Zeeschelde

Geografische spreiding
ANE, Nederland, Westerschelde [Marine Regions]
ANE, Schelde-estuarium [Marine Regions]
België, Zeeschelde [Marine Regions]

Bijdrage door
Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Dienst Zeeland (DZL), meerdata leverancier
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Waterwegen en zeekanaal NV; Afdeling Zeeschelde, meerdata leverancier
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Omgeving; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), meerdata leverancier
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Waterwegen en zeekanaal NV (W&Z), meerdata leverancier
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), meerdata leverancier
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Afdeling Maritieme Toegang, meerdata leverancier
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), meerdata leverancier
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), meer

Gerelateerde datasets
Maakt deel uit van:
MONEOS monitoring, meer
Bron datasets:
Bagger- en stortstatistieken voor het Schelde-estuarium, meer
Bathymetrische monitoring dataset van de rivierbedding van Zeeschelde (en Westerschelde), meer
Chemische kwaliteit van baggerspecie in Zeeschelde (en Westerschelde), meer
DONAR: Data Opslag Natte Rijkswaterstaat, meer
Flanders Hydraulics Research: Continuous monitoring of hydrodynamic and physicochemical parameters in the Scheldt estuary, meer
Hoogtemetingen buitendijks gebied van de Zeeschelde, meer
Monitoring bodemhoogten en vaklodingen op de Westerschelde, meer
Slik-schor hoogteraaien in de Zeeschelde, meer
Andere relaties:
MONEOS - Diversiteit Habitats in het Schelde-Estuarium, meer
MONEOS - Diversiteit Soorten in het Schelde-Estuarium, meer
MONEOS - Ecologisch Functioneren in het Schelde-Estuarium, meer
MONEOS - Fysico-chemie in het Schelde-Estuarium, meer
MONEOS - Hydrodynamiek in het Schelde-Estuarium, meer

Project
MONEOS: Geïntegreerde monitoring van het Schelde-estuarium, meer
MONEOS-Projectgroep Monitoring en Databeheer, meer

Publicatie
Gebruikt in deze dataset
Van Ryckegem, G. (Ed.) (2012). MONEOS –Geïntegreerd datarapport Toestand Zeeschelde INBO 2011. Monitoringsoverzicht en 1ste lijnsrapportage Geomorfologie, diverstiteit Habitats en diversiteit Soorten. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2012.20. INBO: Brussel. 70 pp., meer
(2011). MONEOS –Geïntegreerd datarapport Toestand Zeeschelde tot 2009. Datarapportage ten behoeve van de VNSC voor het vastleggen van de uitgangssituatie anno 2009. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2011(8). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Brussel. 77 pp., meer

Dataset status: Gestart
Data type: Data
Data oorsprong: Monitoring: veldonderzoek
Metadatarecord aangemaakt: 2013-04-17
Informatie laatst gewijzigd: 2022-03-16
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid