Indicatoren van de Langetermijnvisie 2030 (LTV) voor het Schelde-estuarium

Indicatoren worden steeds meer ingezet als instrument voor verkenning, planning, uitvoering en evaluatie van het beleid. Bovendien zijn ze erg nuttig als koppeling tussen het beleid en het wetenschappelijk onderzoek. In het kader van de LTV-doelstellingen werd in 2010 dit project in het leven geroepen, om een set indicatoren te selecteren en af te stemmen op de verschillende gebruiksniveau's van het Schelde-estuarium. Het resultaat van dit project was een eindpublicatie, bestaande uit 18 indicatoren, die vrij beschikbaar is. Op korte tijd ambieert ScheldeMonitor om deze publicatie te actualiseren met data van het voorbije decennium. 

Verder op deze pagina is een samenvatting van elke indicator beschikbaar.

Eindpublicatie

Visie

De ontwikkeling van deze set indicatoren kaderde in het programma Langetermijnvisie Onderzoek en Monitoring (O&M), binnen de pijler ‘Natuurlijkheid’. Meer informatie over de doelstellingen, perspectieven en bouwstenen van het project is te vinden in het visiedocument en de literatuurstudie. 

Bevolkingsdruk

Afbeelding
bevolkingsdruk

Het aantal inwoners in de gemeenten langs het Schelde-estuarium is sinds 1990 met 5,4% toegenomen tot bijna 2 miljoen (2008). Zowel in de Vlaamse als Nederlandse Scheldegemeenten ging in het voorbije decennium vooral landbouwgrond verloren in het voordeel van ander bodemgebruik zoals (semi-)bebouwing en verkeer. 14% van de totale oppervlakte van de Scheldegemeenten is in 2009 bebouwd, een stijging van 1,7% t.o.v. 1996 - 1997. Het gemiddelde inkomen van een inwoner in de Vlaamse of Nederlandse Scheldegemeenten lag in 2007 lager dan het gemiddelde inkomen van een inwoner in respectievelijk het Vlaamse gewest of Nederland.

INDICATOR SAMENGEVAT

METING TECHNISCHE FICHE DATALEVERANCIER
Aantal en dichtheid van de bevolking in de Scheldegemeenten
Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek
Bodemgebruik en bebouwde oppervlakte in de Scheldegemeenten
Administratie van het kadaster

Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek
Welvaartsindex in de Scheldegemeenten
Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

 

Socio-economisch belang van de havens

Afbeelding
havens

De Scheldehavens hebben een belangrijke poortfunctie en sociaal-economische invloed in de regio. De goederenoverslag in de Scheldehavens steeg van 113 miljoen ton in 1980 tot 250 miljoen ton in 2008, een absoluut record. Vooral de containerstroom in de haven van Antwerpen kende een explosieve toename. De Scheldehavens zijn de sterkste groeier in de 'Hamburg - Le Havre range' sinds 1980 en nemen meer dan 20% van de totale goederenoverslag in dit gebied voor hun rekening. In 2007 is de totale werkgelegenheid in de havens met minstens 5% (Terneuzen) en maximaal 22% (Antwerpen) gestegen t.o.v. 2002. De totale toegevoegde waarde kende een sterke groei t.o.v. 2002: +57% voor Vlissingen en Terneuzen en respectievelijk +43% en +31% voor Antwerpen en Gent.

INDICATOR SAMENGEVAT

METING TECHNISCHE FICHE DATALEVERANCIER
Goederenoverslag in de Scheldehavens     Vlaamse Havencommissie
Toegevoegde waarde van de Scheldehavens

    Buck Consultants International

    Nationale Bank van België

Werkgelegenheid in de Scheldehavens     Buck Consultants International

    Nationale Bank van België

Nautisch beheer

Op het moment dat de eindpublicatie beschikbaar werd gemaakt in 2011 was er nog geen hoofdstuk voor nautisch beheer in opgenomen. Eind juni 2011 zouden twee rapporten door de Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart (PC) geëvalueerd worden:

  • De actualisatie van de evaluatie 'externe veiligheid'
  • De eindresultaten van de studie ketenwerking

 

De samenvattende teksten die hierna zouden worden aangeleverd door PC werden echter nog niet opgenomen in de indicatoren. 

Bodemberoerende activiteiten

Afbeelding
bodemverstorend

De jaarvolumes gebaggerd en gestort materiaal bereikten tijdens de eerste en tweede verruiming van het Schelde-estuarium maximale waarden tot 17 miljoen m³. Na de tweede verruiming werd jaarlijks gemiddeld 9,7 miljoen m³ gebaggerd. Over de gehele periode (1931 - 2008) is in het estuarium 116 miljoen m³ meer gebaggerd dan werd teruggestort. Tot 1970 werd veel baggerspecie gebruikt voor de aanleg van nieuwe haven- en industrieterreinen. Sinds 1956 werd 154 miljoen m³ zand gewonnen in het Schelde-estuarium. De zandwinning in de Westerschelde is sinds 1993 geplafonneerd op 2,6 miljoen m³ en werd vanaf 2014 stopgezet. In de periode 1981 - 2008 werd gemiddeld 1,1 miljoen m³ zand gewonnen in de Zeeschelde. De kostprijs van onderhoudsbaggerwerken in het Schelde-estuarium is minimaal t.o.v. de toegevoegde waarde gerealiseerd door de Scheldehavens.

INDICATOR SAMENGEVAT

METING TECHNISCHE FICHE DATALEVERANCIER
Bagger- en stortvolumes in het Schelde-estuarium naar locatie     Afdeling Maritieme Toegang
Kostprijs van onderhoudsbaggerwerken in het Schelde-estuarium     Afdeling Maritieme Toegang
Volume gewonnen zand in het Schelde-estuarium naar locatie     Afdeling Maritieme Toegang

    Rijkswaterstaat, Dienst Zeeland

Recreatie aan land en op het water

Op het moment dat de eindpublicatie beschikbaar werd gemaakt in 2011 was er nog geen hoofdstuk voor recreatie aan land en op het water in opgenomen.

Socio-economisch belang van het verblijfstoerisme

Afbeelding
toerisme

Het aantal overnachtingen van Nederlandse vakantiegangers in de toeristische regio's Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren is sinds 2005, tot 17% gedaald. In de Bevelanden & Tholen gaat het verblijfstoerisme eerder in stijgende lijn. Specifiek voor de Westerschelde zijn echter geen gegevens beschikbaar voor verblijfstoerisme. De toeristische regio 'Scheldeland' in Vlaanderen kende tussen 2002 en 2008 een groei van 50% in het aantal vakanties en 40% in het aantal overnachtingen. De gemiddelde verblijfsduur daalde licht van 2,6 naar 2,3 nachten. Tijdens een verblijfsvakantie besteedt een vakantieganger in de regio Scheldeland gemiddeld 68 euro per dag tegenover 23 euro in de Zeeuwse regio's. De bestedingen worden deels bepaald door het type logiesaanbod. Een trendbepaling in de bestedingen is voorlopig niet mogelijk. Er is een groeiende aandacht voor milieukeurmerken in toeristische infrastructuur, hoewel het aandeel in het totale aanbod nog sterk beperkt blijft.

INDICATOR SAMENGEVAT

METING TECHNISCHE FICHE DATALEVERANCIER
Aantal aankomsten, overnachtingen en bestedingen in het verblijfstoerisme     Kenniscentrum (Kust)toerisme (Zeeland)

    Scheldeland vzw

    SteR (K.U.Leuven)

    Toerisme Vlaanderen
Aantal verblijfsaccommodaties, jachthavens en recreatieve stranden, erkend door een internationaal milieukeurmerk     Bond Beter Leefmilieu

    Stichting Keurmerk Milieu, Veiligheid en    Kwaliteit

Behoud van morfologie en dynamiek

Afbeelding
morfologie

De verschillende leefgebieden (ecotopen) in het Schelde-estuarium hebben de laatste 50 jaar grote veranderingen ondergaan. In 2004 is de slik- (en plaat)oppervlakte in de Westerschelde en Beneden-Zeeschelde met 20% gedaald t.o.v. de jaren '50, een verlies van ruim 1.000 ha. De schoroppervlakte is in 2004 tweederde van de oppervlakte in de jaren '50, een daling van om en bij de 1.500 ha. De subtidale of onderwater leefgebieden zijn in dezelfde periode toegenomen in oppervlakte met 325 ha. De geulen van de Westerschelde zijn gemiddeld verdiept en/of verbreed in de periode 1951 - 2002. De gemiddelde hoogwaterstanden in het Schelde-estuarium vertonen een stijgende trend sinds 1888. De locatie van de maximale gemiddelde hoogwaterstand en de minimale gemiddelde laagwaterstand zijn sinds 1888 stroomopwaarts verschoven. De ontwikkelingen in de saliniteit- of zoutgradiënt zijn lastig te interpreteren en verdienen nog nader onderzoek.

INDICATOR SAMENGEVAT

METING TECHNISCHE FICHE DATALEVERANCIER
Ontwikkeling van de ecotopen in het Schelde-estuarium

     ALKYON Hydraulic Consultancy & Research

     Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

     Rijkswaterstaat

Ontwikkeling van het geulenstelsel van de Westerschelde

     Deltares

Waterstanden en getijasymmetrie in het Schelde-estuarium     Rijkswaterstaat

    Waterbouwkundig laboratorium
Saliniteitsgradiënt van het Schelde-estuarium     Centrum voor Estuariene en Mariene Ecologie

    Rijkswaterstaat

    Universiteit Antwerpen

    Vlaamse milieumaatschappij

    Waterbouwkundig laboratorium

Veiligheid tegen overstromen

Afbeelding
veiligheid

De gemiddelde hoogwaterstanden in het Scheldeestuarium vertonen sinds 1888 een stijgende trend. De evolutie van de gemiddelde laagwaterstanden is minder eenduidig. De locatie van de maximale gemiddelde hoogwaterstand en de minimale gemiddelde laagwaterstand zijn sinds 1888 stroomopwaarts verschoven. Het aantal stormvloeden te Vlissingen en Antwerpen is in de periode 1950 - 2000 toegenomen. De overstromingsrisico in de dijkringgebieden langs de Westerschelde zijn, zowel in aantal slachtoffers als economische waarde, gedaald in 2005 t.o.v. 1975. In het Zeescheldebekken bedraagt het overstromingsrisico (schade) ongeveer 1 miljard euro per jaar (situatie 2006).

INDICATOR SAMENGEVAT

METING TECHNISCHE FICHE DATALEVERANCIER
Overstromingsrisico's langs het Schelde-estuarium     Deltares

    Rijkswaterstaat

    Waterbouwkundig laboratorium
Waterstanden en getijasymmetrie in het Schelde-estuarium

    Rijkswaterstaat

    Waterbouwkundig laboratorium

Kwaliteit van het oppervlaktewater

Afbeelding
oppervlaktewater

De kwaliteit van het oppervlaktewater in het Schelde-estuarium scoort globaal onvoldoende volgens de beoordeling van de Europese Kaderrichtlijn Water. In 2009 behaalt geen enkel oppervlaktewaterlichaam in het Schelde-estuarium een goede chemische of goede ecologische toestand. Wat betreft de chemische toestand voldoen de concentraties van metalen, industriële verontreinigende stoffen en bestrijdingsmiddelen in meer dan 60% van de waterlichamen aan de normen. Het probleem ligt vaak bij andere verontreinigende stoffen. De meeste waterlichamen scoren ook minder dan goed bij de beoordeling van de ecologische kwaliteitselementen van de richtlijn (algen, overige waterflora, ongewervelde bodemdieren, vis, fysicochemische parameters en specifiek verontreinigende stoffen). Het visbestand van het estuarium verkeert in een matige tot slechte toestand. De zuurstofhuishouding is de afgelopen decennia echter wel veel verbeterd.

INDICATOR SAMENGEVAT

METING TECHNISCHE FICHE DATALEVERANCIER
Chemische toestand van de oppervlaktewateren in het Schelde-estuarium    Rijkswaterstaat

   Vlaamse milieumaatschappij
Ecologische toestand/potentieel van de oppervlaktewateren in het Schelde-estuarium

   Rijkswaterstaat

   Vlaamse milieumaatschappij

Toestand van het visbestand in het Schelde-estuarium     Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

    Rijkswaterstaat
Zuurstofhuishouding in het Schelde-estuarium          Centrum voor Estuariene en Mariene Ecologie

    OMES

    Rijkswaterstaat

    Vlaamse milieumaatschappij

Milieueffecten van de havens en scheepvaart

Afbeelding
milieuimpact havens

De inspanningen vanuit de maritieme sector, om de milieudruk te ontkoppelen van de groei in deze sector, zijn merkbaar. In de Scheldehavens zijn de emissies van zwaveloxides, fijn stof en stikstofoxides relatief gedaald ten opzichte van de (stijgende) goederenoverslag, en in sommige gevallen zelfs gedaald in absolute termen. De strengere emissienormen, het gebruik van laagzwavelige brandstof en de vernieuwing van de scheepsmotoren spelen hier ongetwijfeld een rol. Er blijkt ook een trendbreuk op te treden in de CO2-emissies, die minder snel stijgen in verhouding tot de goederenoverslag. De Scheldehavens streven naar meer milieuvriendelijke transportwijzen voor het goederenvervoer van en naar het achterland. In de loop van 2010 komt cijfermateriaal beschikbaar dat trends in de algemene modale verdeling van het goederentransport kan weergeven.

INDICATOR SAMENGEVAT

METING TECHNISCHE FICHE DATALEVERANCIER
Emissies van havens en scheepvaart in het Schelde-estuarium      Emissieregistratie Nederland

     TNO

     Vlaamse milieumaatschappij
Modale verdeling van goederentransport van de Scheldehavens via achterlandverbindingen

     Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen

     Havenbedrijf Gent

     Zeeland Seaports

Belasting door milieuverontreinigende stoffen

Afbeelding
belasting

De voorbije decennia leverden consumenten, industrie, landbouw, vervoer en verkeer en andere sectoren, grote inspanningen om de belasting van het Schelde-estuarium door milieuverontreinigende stoffen zoals zware metalen, bestrijdingsmiddelen en nutriënten aan te pakken. De belasting door nutriënten (stikstof- en fosforverbindingen), in het stroomgebied van de Schelde in Vlaanderen en Nederland is in de afgelopen 20 jaar over het algemeen gedaald. In 2009 behaalde 95% van de aangeduide zwemwateren in het Schelde-estuarium de Europese minimumnormen voor zwemwaterkwaliteit. Het aandeel 'sterk verontreinigde' waterbodems in het Vlaamse deel van het Schelde-estuarium daalde in de periode 2000 - 2007 van 70% naar 54%. In 2009 voldeden alle stalen van baggerspecie in de Westerschelde aan de kwaliteitsnorm. De gemeten gehalten aan milieuverontreinigende stoffen in het voedselweb van het Schelde-estuarium zijn in de afgelopen decennia afgenomen.

INDICATOR SAMENGEVAT

METING TECHNISCHE FICHE DATALEVERANCIER
Afvoer van nutriënten naar het oppervlaktewater in het Schelde-estuarium     Emissieregistratie Nederland

    Vlaamse milieumaatschappij
Milieuverontreinigende stoffen in het voedselweb van het Schelde-estuarium

    Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

    Rijkswaterstaat

    Wageningen IMARES

Waterbodemkwaliteit in het Schelde-estuarium     Vlaamse milieumaatschappij
Zwemwaterkwaliteit in het Schelde-estuarium     Europees Milieuagentschap

Status van soorten en habitats

Afbeelding
habitatsoorten

Van de soorten en habitats in de Natura 2000 gebieden van het Schelde-estuarium bevinden zich slechts 4 van de 30 (of 13%) in een gunstige staat van instandhouding op niveau van de ruimere biogeografische regio's. Op gebiedsniveau is de toestand van soorten en habitats voorlopig beoordeeld volgens de 'beschermingsstatus'. Alle Habitatrichtlijnsoorten in de gebieden 'Schelde- en Durmeëstuarium' en 'Vlakte van de Raan' kennen een goed of uitstekend bewaarde beschermingsstatus. Drie van de vijf soorten in 'Westerschelde & Saeftinghe' hebben een goed bewaarde beschermingsstatus. De toestand van de kamsalamander (Triturus cristatus) in 'Zwin & Kievittepolder' is matig of minder goed bewaard. Bijna alle vogelsoorten die zijn aangewezen voor de Vogelrichtlijngebieden van het Schelde-estuarium hebben een goede of uitstekend bewaarde beschermingsstatus. Het aantal broedparen en het broedsucces van kustbroedvogels in het Schelde-estuarium kent vaak een grillige trend. Veel omgevingsfactoren (bv. Weersomstandigheden, predatie, aanwezige vegetatie,…) zijn hier van invloed.

INDICATOR SAMENGEVAT

METING TECHNISCHE FICHE DATALEVERANCIER
Staat van instandhouding (SVI) van de habitats van de Habitatrichtlijn in het Schelde-estuarium    Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

   Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Staat van instandhouding (SVI) van de soorten van de Habitatrichtlijn in het Schelde-estuarium    Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

   Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Status van de vogels van de Vogelrichtlijn in het Schelde-estuarium    Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

   Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Aantallen en broedsucces van kustbroedvogels in het Schelde-estuarium

   Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

   Rijkswaterstaat

Bedreiging voor biodiversiteit

Afbeelding
bedreiging biodiversiteit

Het toenemende verkeer van goederen en personen over grote afstanden zorgt ervoor dat meer niet-inheemse soorten zich kunnen vestigen in nieuwe leefgebieden. Het Schelde-estuarium waar havens, scheepvaart en transport van bijzonder belang zijn, ontsnapt ook niet aan deze trend. Het totaal aantal geregistreerde niet-inheemse soorten met gevestigde populaties in en rond het Scheldeestuarium bedraagt 83 (situatie 2009). Negen van deze 83 soorten worden voorlopig beschouwd als 'potentieel invasief'. De brakwaterzone blijkt bijzonder gevoelig voor de vestiging van nieuwe niet-inheemse soorten.

INDICATOR SAMENGEVAT

METING TECHNISCHE FICHE DATALEVERANCIER
Aantal niet-inheemse soorten in de zoute, brakke en/of zoete saliniteitszone van het Schelde-estuarium    Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

   VLIZ Alien Species Consortium

Bescherming en ontwikkeling van natuurgebieden

Afbeelding
bescherming gebieden

De oppervlakte van waardevolle, wettelijk beschermde natuurgebieden en landschappen in het Schelde-estuarium kende in de afgelopen 70 jaar een exponentiële toename van 167 ha in 1939 tot 92.588 ha absoluut beschermde oppervlakte in 2009. In het kader van het geactualiseerde Sigmaplan zal tegen 2025 ruim 5.300 ha nieuw natuurgebied worden ontwikkeld langs de Zeescheldevallei. Ook in het kader van het natuurpakket Westerschelde zal minimaal 600 ha nieuwe (estuariene) natuur worden gerealiseerd.

INDICATOR SAMENGEVAT

METING TECHNISCHE FICHE DATALEVERANCIER
Natuurontwikkeling in het kader van het Vlaamse Sigmaplan en het Nederlandse Natuurpakket Westerschelde     Provincie Zeeland

    Waterwegen en Zeekanaal NV
Oppervlakte nationaal en internationaal wettelijk/statutair beschermd gebied in het Schelde-estuarium      Agentschap Ruimtelijke Ordening-Onroerend Erfgoed Vlaanderen

     Agentschap voor Natuur en Bos

     Dienst Landelijk Gebied

     Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

     Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

     Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

     Provincie Zeeland

Kansen voor natuur

Afbeelding
natuurkansen

De overheid, de bedrijfswereld en de maatschappij werken samen aan nieuwe 'kansen voor natuur' in het Scheldegebied. Belangrijke voortgang is geboekt op vlak van de waterzuivering en de Europese normen inzake zuiveringsrendement voor stikstof en fosfor worden zowel in Nederland als in Vlaanderen ruimschoots gehaald. Gezien de beperkte omvang en groeiperspectieven in de biologische landbouw richten de maatregelen in de landbouwsector in het Scheldestroomgebieddistrict zich sterk op het verminderen van insijpeling van vermestende stoffen naar de oppervlaktewateren. In jaren met 'natte winters' blijft het - ondanks de globaal dalende trend - een uitdaging om de nitraatconcentraties onder de drempelwaarden (50mg NO3/L) te houden. Belangrijke gemeenschappelijke doelstellingen zijn ook gesteld voor het herstellen van de vismigratie in de Schelde. In 2009 zijn 3 van de 50 (6%) van de vismigratieknelpunten in het estuarium opgeheven. Daarmee is de (Benelux) doelstelling van 1996, echter nog ver buiten bereik.

INDICATOR SAMENGEVAT

METING TECHNISCHE FICHE DATALEVERANCIER
Opheffen van vismigratie knelpunten in het Schelde-estuarium     Sportvisserij Nederland

    Vlaamse milieumaatschappij

    Waterschap Zeeuwse Eilanden

    Waterschap Zeeuws-Vlaanderen
Waterzuiveringsbeleid Niet beschikbaar     Centraal Bureau voor de Statistiek

    Vlaamse milieumaatschappij
Biologische landbouw Niet beschikbaar     Departement Landbouw en Visserij

    Stichting SKAL

Visserij

Afbeelding
visserij

Beroepsvisserij in het Schelde-estuarium vindt enkel plaats in de Westerschelde. Op de Beneden- en Boven-Zeeschelde is er geen beroepsvisserij meer. Wat betreft de kokkelvisserij, werd in de periode 1992 - 1995 steeds meer dan 50% van de totale oogstbare hoeveelheden kokkelvlees opgevist. Daarna viel dit percentage sterk terug en in de periode 2006 - 2010 werden zelfs geen kokkels meer opgevist. 1998 en 2004 waren goede kokkeljaren in de Westerschelde met een totale hoeveelheid van respectievelijk 3,59 en 3,43 miljoen kg 'oogstbaar' kokkelvlees. Slechts 2 (schelvis en schol) van de 7 belangrijkste commerciële visbestanden in de Noordzee en aangrenzende gebieden bevonden zich in 2009 binnen veilige biologische referentiewaarden. Voor het Schelde-estuarium is geen gebiedsgerichte beoordeling beschikbaar. Sportvisserij vindt plaats over het gehele estuarium, maar cijfergegevens over deze visserijdruk zijn niet beschikbaar.

INDICATOR SAMENGEVAT

METING TECHNISCHE FICHE DATALEVERANCIER
Visserijdruk     Wageningen IMARES
Commerciële visbestanden binnen veilige referentiewaarden     Internationale Raad voor het Onderzoek van de Zee

Maatschappelijke respons en samenwerking

Afbeelding
convention

De Werkgroep Onderzoek en Monitoring is een permanente werkgroep van de Vlaams Nederlandse Scheldecommissie (VNSC) die o.a. invulling geeft aan het Memorandum van Den Haag (2005), waarin een "langlopend monitoring- en onderzoeksprogramma ter ondersteuning van de grensoverschrijdende samenwerking bij het beleid en beheer in het Schelde-estuarium" werd opgenomen. De Scheldemonitor (www.scheldemonitor.org) is een Vlaams-Nederlands kennis- en informatiesysteem voor onderzoek en monitoring in het Schelde-estuarium. Het jaarlijks aandeel 'gezamenlijke' Vlaams-Nederlandse publicaties over het Schelde-estuarium is in 10 jaar tijd gestegen van 18% (2000) naar 54% (2010). Deze meting omvat publicaties die in de 'Scheldemonitor' opgenomen en beschreven zijn en waarvan bovendien de herkomst van de auteurs gekend is. Gemiddeld is jaarlijks 25% van deze publicaties het resultaat van een grensoverschrijdende samenwerking.

INDICATOR SAMENGEVAT

METING TECHNISCHE FICHE DATALEVERANCIER
Grens- en sectoroverschrijdende samenwerking Niet beschikbaar     ScheldeMonitor (Vlaams Instituut voor de Zee)

Gebruik van het instrument Schelde-indicatoren

De Schelde-indicatoren kunnen pas volledig tot hun recht komen als ze gedragen worden door een brede maatschappelijke basis. De gebruikersstatistieken van de Schelde-indicatoren website geven aan in welke mate de doelgroep toegang heeft gevonden tot het instrument. De analyse van deze gebruikersstatistieken doet bovendien dienst als een indirecte vorm van gebruikersoverleg en wordt aangewend bij de aansturing van de inhoud en het concept van de Schelde-indicatoren. Verder kan de analyse van deze statistieken ook gebruikt worden om de gevolgde communicatiestrategie te evalueren en waar nodig bij te stellen. De gegevens die deze indicator onderbouwen, waren pas verschillende maanden na de lancering van de Schelde-indicatoren website beschikbaar, wanneer een voldoende lange tijdsreeks van gebruikersstatistieken voorhanden was.

INDICATOR SAMENGEVAT

METING TECHNISCHE FICHE DATALEVERANCIER
Gebruik van het instrument Schelde-indicatoren Niet beschikbaar     Vlaams Instituut voor de Zee