Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Provincie Zeeland
www.zeeland.nl


Adres:
Postbus 6001
4330 LA Middelburg
Nederland
 Personen | Instituut | Publicaties | Projecten | Datasets 
 
Type: Administratief

Personen (27)  Top | Instituut | Publicaties | Projecten | Datasets 

Geassocieerd aan een deelinstituut (5)

Voormalig geassocieerde persoon

Deelinstituut  Top | Personen | Publicaties | Projecten | Datasets 
 • Provincie Zeeland; Directie Ruimte, Milieu en Water, meer

Publicaties (98)  Top | Personen | Instituut | Projecten | Datasets 
  opsplitsen filter
 • (2016). Zeeuwse nota waterkeringen 2016-2021: vastgesteld door het Zeeuws Overlegorgaan Waterkeringend.d. 18 mei 2016. Provincie Zeeland: Zeeland. 69 + bijlagen pp., meer
 • Cosyns, E. (2016). Gedetailleerde monitoring van het grensoverschrijdende Zwin. Monitoringsplan envaststelling T0-situatie: eindrapport. Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC)/Agentschap voor Natuur en Bos/Provincie Zeeland: Brugge. 60 pp., meer
 • (2012). Natuurherstel in de Westerschelde - Buitendijkse projecten in het middengebied. Provincie Zeeland: Middelburg. 2 pp., meer
 • (2012). Effecten van de Westerscheldetunnel - Samenvatting onderzoeksresultaten en beleidsaanbevelingen. Provincie Zeeland: [s.l.]. 50 pp., meer
 • (2011). Natura 2000- De Drie Kreken; Voor mens en Natuur. Provincie Zeeland: [s.l.]. 4 pp., meer
 • Gedeputeerde Staten van Zeeland (2011). Stuwende krachten. collegeprogramma 2011-2015. Provincie Zeeland: Middelburg. 42 pp., meer
 • (2010). Valorisatie van reststromen in het Sloegebied. Een analyse van vandaag en de kansen van morgen. Provincie Zeeland: Middelburg. , meer
 • (2009). Plantekst. Planherziening omgevingsplan Zeeland Europese Kaderrichtlijn Water 2010 – 2015: milieudoelstellingen water. Provincie Zeeland: Middelburg. 18 pp., meer
 • (2009). Gebiedsvisie Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone. Provincie Zeeland/Gemeente Terneuzen: Terneuzen. 62 pp., meer
 • (2009). Interim-beleid jachthavenontwikkeling Zeeland. Provincie Zeeland: [s.l.]. 11 pp., meer
 • (2009). Planherziening omgevingsplan Zeeland Europese Kaderrichtlijn Water 2010 – 2015: plantekst, hoofdrapport en bijlagenrapport. Provincie Zeeland: Middelburg. 192 pp., meer
 • Dam, G. (2009). Buitendijks natuurherstel in de Westerschelde: onderzoek naar de "kansrijk mits" projecten. Natuurherstel Hoofdplaatpolder en Ossenisse. Svasek Hydraulics/Provincie Zeeland: Rotterdam. 98 pp., meer
 • Heringa, E. (2009). Gebiedsagenda Zeeland, inclusief Zuidwestelijke Delta. 25. Provincie Zeeland/Gebiedsteam Zeeland: [s.l.]. , meer
 • Provincie Zeeland (2009). Inventarisatie inzet gemeenten bij integraal waterbeheer/KRW in het Scheldestroomgebied. Projectbureau KaderRichtlijn Water Schelde: [s.l.]. 32 pp., meer
 • Van Nispen, R.; van de Straat, A.A. (2009). Bijlagenrapport: Planherziening omgevingsplan Zeeland: Europese Kaderrichtlijn Water 2010 – 2015: Milieudoelstellingen water. Provincie Zeeland: [s.l.]. 110 pp., meer
 • (2008). Planbeschrijving Waterdunen. Provincie Zeeland: Middelburg. 43 pp., meer
 • (2008). Goederenvervoer Zeeland 2008. Provincie Zeeland: [s.l.]. 63 pp., meer
 • (2008). Regionale Watersysteem Rapportage Zeeland 2002-2005. Provincie Zeeland: [s.l.]. 64 pp., meer
 • (2008). Nieuwsbrief Natuurpakket Westerschelde september 2008. Nieuwsbrief Natuurpakket Westerschelde. Provincie Zeeland: [s.l.]. 4 pp., meer
 • De Visser, M. (2008). Terug van weggeweest 2: Nieuwe natuur in Zeeland. 2de herziene uitgave. Provincie Zeeland: [s.l.]. 59 pp., meer
 • Mallekoote, L. (2008). Nationaal Landschap Zuidwest-Zeeland, het ontdekken waard! Provincie Zeeland: [s.l.]. 14 pp., meer
 • Van Nispen, R.; van de Straat, A.A. (2008). Hoofdrapport: Ontwerp-planherziening omgevingsplan Zeeland: Europese Kaderrichtlijn Water 2010–2015: Milieudoelstellingen water. Provincie Zeeland: [s.l.]. 73 pp., meer
 • Van Nispen, R.; van de Straat, A.A. (2008). Bijlagenrapport: Ontwerp-planherziening omgevingsplan Zeeland: Europese Kaderrichtlijn Water 2010–2015: Milieudoelstellingen water. Provincie Zeeland: Middelburg. 103 pp., meer
 • (2007). Kaderrichtlijn Water! De Europese Kaderrichtlijn Water en Landbouw: Stroomgebied Schelde [Brochure]. Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit/Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat Generaal Water/Provincie Zeeland/stichting Mineralen en Middelen Meester: Middelburg. 8 pp., meer
 • (2007). Goederenvervoer Zeeland 2007. Provincie Zeeland: [s.l.]. 60 pp., meer
 • (2007). Ontwerp-kustversterkingsplan Waterdunen: Kustversterking in de Jong- en Oud-Breskenspolder. Provincie Zeeland/Waterschap Zeeuws Vlaanderen: [s.l.]. 64 pp., meer
 • (2007). Natuurgebiedsplan Zeeland/Natuurherstel Westerschelde: Natuurontwikkeling Sint Kruiskreek. Provincie Zeeland: [s.l.]. 32 pp., meer
 • (2007). Natuurherstel Westerschelde: Nieuwe natuur Nummer één. Provincie Zeeland: [s.l.]. 22 pp., meer
 • (2007). Aquacultuur in Zeeland: de blauwe revolutie. Provincie Zeeland: Provincie Zeeland. 76 pp., meer
 • (2007). Natuurherstel Westerschelde: Nieuwe natuur Sint jacobspolderweg. Provincie Zeeland: [s.l.]. 27 pp., meer
 • Resource Analysis; EcoConsult (2007). Internationaal milieueffectrapport over structurele maatregelen voor het duurzaam behoud en de uitbreiding van het Zwin als natuurlijk intergetijdengebied: Kennisgeving/Startnotitie. Projectdirectie uitvoering Ontwikkelingsschets Schelde-estuarium [ProSes 2010]/Provincie Zeeland/Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust: [s.l.]. 123 pp., meer
 • Wiersma, T.; Hobert, J.F.A. (2007). Eenmalige afweging groepsrisico Westerschelde. TNO-rapport, 2007-A-R0562/B. Provincie Zeeland: [s.l.]. 143 pp., meer
 • (2006). Natuurgebiedsplan Zeeland/Natuurherstel Westerschelde: Natuurontwikkeling De Plate. Provincie Zeeland: [s.l.]. 30 pp., meer
 • (2006). Maatschappelijke kosten-batenanalyse van de Westerschelde Container Terminal: Eindrapport. Provincie Zeeland: Rotterdam. 217 pp., meer
 • (2006). Natuurherstel Westerschelde: Natuurontwikkeling Sint Pieterspolder. Provincie Zeeland: [s.l.]. 27 pp., meer
 • (2006). MER Waterdunen: Kustversterking en gebiedsontwikkeling in de Jong- en Oud Breskenspolder. Projectbureau Zwakke Schakels Zeeland/Provincie Zeeland: [s.l.]. 196 pp., meer
 • (2006). Natuurpakket Westerschelde: veiligheid? Provincie Zeeland: [s.l.]. 2 pp., meer
 • (2006). Integrale Beoordeling kustversterking Zuidwest Walcheren: Bijlagenrapport Strategische Milieu Beoordeling. Ecorys/Projectbureau Zwakke Schakels Zeeland/Provincie Zeeland/rboy/Witteveen + Bos: Deventer. 118 pp., meer
 • (2006). Bijlage 2 Onderzoekskader MER Middengebied, integraal deel uitmakend van de Leidraad Planontwikkeling Middengebied: Onderzoekskader MER Middengebied, Natuurpakket Westerschelde. Projectbureau Natuurpakket Westerschelde/Provincie Zeeland: [s.l.]. 62 pp., meer
 • (2006). Natuurherstel Westerschelde: Natuurontwikkeling Linie - west: 1e fase. Provincie Zeeland: [s.l.]. 30 pp., meer
 • (2006). Integrale Beoordeling kustversterking Zuidwest Walcheren. Deelrapport Natuur: toetsing aan de Natuurbeschermingswet 1998. Provincie Zeeland: [s.l.]. 26 pp., meer
 • (2006). Richtlijnen voor het milieueffectrapport Project Waterdunen. Provincie Zeeland: [s.l.]. 22 pp., meer
 • (2006). Natuurpakket Westerschelde: selectie van gebieden. Provincie Zeeland: [s.l.]. 2 pp., meer
 • (2006). Natuurherstel Westerschelde: Natuurontwikkeling Bathse schor en kreek. Provincie Zeeland: [s.l.]. 43 pp., meer
 • (2006). Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap Zuidwest Zeeland: Van beleid naar uitvoering. Provincie Zeeland: [s.l.]. 33 pp., meer
 • (2006). Essentie van het MER Waterdunen: Kustversterking en gebiedsontwikkeling in de Jong- en Oud Breskenspolder. Provincie Zeeland: [s.l.]. 28 pp., meer
 • (2006). Natuurpakket Westerschelde: natuurontwikkeling? Provincie Zeeland: [s.l.]. 2 pp., meer
 • (2006). Maatschappelijke kosten-batenanalyse van de Westerschelde Container Terminal: Addendum. Provincie Zeeland: Rotterdam. 79 pp., meer
 • (2006). Natuurpakket Westerschelde: korte terugblik... Provincie Zeeland: [s.l.]. 2 pp., meer
 • (2006). Onderzoek alternatieven ontpoldering Westerschelde: rapport van de Commissie. Provincie Zeeland: Middelburg. 51 + bijlagen pp., meer
 • (2006). Natuurgebiedsplan Zeeland/Natuurcompensatie Westerschelde. Nieuwe natuur Plaskreek: Fase 2: Noord. Provincie Zeeland: [s.l.]. 20 pp., meer
 • Brilman, J.F.; van Pelt, F.M.M. (2006). Recreatietellingen in de Westerschelde 2005. Provincie Zeeland: Middelburg. 28 pp., meer
 • de Jonge, M. (2006). Waterdunen: Quickscan externe veiligheid. Provincie Zeeland: [s.l.]. 8 pp., meer
 • De Kort, M. (2006). Convenant tussen rijk en provincie Zeeland over de uitvoering van enkele besluiten uit de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium en het Derde Memorandum van Overeenstemming. Het Rijk/Provincie Zeeland: Middelburg. 20 pp., meer
 • Decisio (2006). MKBA Waterdunen: Maatschappelijke Kosten-batenanalyse voor Kustversterking en gebiedsontwikkeling in de Jong- en Oud-Breskenspolder. Provincie Zeeland: Amsterdam. 60 pp., meer
 • Heitink, J.; Bos, H.G.; Tiemessen, G.W.M.; Schulenberg, A.J.H. (2006). Risico-inventarisatie transport gevaarlijke stoffen Zeeland: Risicoanalyse Kanaal Gent-Terneuzen. Provincie Zeeland: [s.l.]. 48 pp., meer
 • Jaspers, C.J.; Musters, J.J.C.; Snik, A. (2006). Gebiedsselectie Natuurpakket Westerschelde. Grontmij/Provincie Zeeland: [s.l.]. 76 pp., meer
 • Provincie Zeeland; Projectbureau Zwakke Schakels Zeeland (2006). Integrale Beoordeling kustversterking Zuidwest Walcheren: Deelrapport Hoogwaterveiligheid & Morfologie. Witteveen + Bos: Deventer. 127 pp., meer
 • Tiemessen, G.W.M.; Schulenberg, A.J.H.; Heitink, J.; Mentink, L.M.A. (2006). Risico-inventarisatie transport gevaarlijke stoffen over water Zeeland. Provincie Zeeland: [s.l.]. 33 pp., meer
 • Vroege, M.; van der Heijden, F. (2006). Handreiking gemeente-inbreng waterbeheer Scheldestroomgebied. Arcadis/Provincie Zeeland: [s.l.]. 34 pp., meer
 • (2005). Cultuurhistorische verkenning van het Spieghelkwartier (terrein van de Koninklijke Schelde Groep) in Vlissingen. Lantschap/Provincie Zeeland: Vlissingen. 101 pp., meer
 • (2005). Kaderrichtlijn Water: de vaart erin! De Europese Kaderrichtlijn Water en gemeenten. Provincie Zeeland: Middelburg. 18 pp., meer
 • (2005). Schoon water in het stroomgebied van de Schelde: de Europese kaderrichtlijn water in Zeeland en West-Brabant. Provincie Zeeland/Rijkswaterstaat Zeeland: Middelburg. 7 pp., meer
 • (2005). Verdiept inzicht. Toegankelijkheid, veiligheid en natuurlijkheid onder de loep: 30 vragen én antwoorden rondom de verdieping. Provincie Zeeland: Middelburg. 8 pp., meer
 • De Boer, V.; Vergeer, J.W.; Kalkman, V. (2005). Fauna van de Zwakke Schakels op Walcheren: Voorkomen en verspreiding van soorten van de Vogel- en Habitatrichtlijn en de Rode Lijst, alsmede Provinciale Aandachtsoorten. SOVON-inventarisatierapport, 2005/21. Provincie Zeeland/SOVON: Beek-Ubbergen. 148 pp., meer
 • Provincie Zeeland. Directie Ruimte, Milieu en Water (Ed.) (2005). Ontwerp Omgevingsplan Zeeland 2006-2012. Provincie Zeeland: Zierikzee. 248, 1 folded map pp., meer
 • (2004). Koersen voor onze omgeving: een discussienota over het nieuwe Zeeuwse omgevingsplan. Provincie Zeeland: Middelburg. 54 pp., meer
 • (2004). Uitwerking Natuurgebiedsplan Zeeland/Natuurherstel Westerschelde: Zwaakse Weel; natuurplan voor de voormalige getijdengeul Zwake. Provincie Zeeland: [s.l.]. 49 pp., meer
 • (2004). Uitwerking natuurgebiedsplan Zeeland: natuurontwikkeling Zwartegatsche kreek. Rapport WNO, 04/46. Provincie Zeeland: Middelburg. 21 + bijlage pp., meer
 • (2004). Gebiedsplan West Zeeuwsch-Vlaanderen: natuurlijk vitaal. Provincie Zeeland: [s.l.]. 58 + bijlagen pp., meer
 • (2003). Natuurontwikkeling De Vogel-zuid. Provincie Zeeland: [s.l.]. 31 pp., meer
 • (2003). Natuurgebiedsplan Zeeland/Natuurherstel Westerschelde: Natuurontwikkeling Schor van Ossenisse. Provincie Zeeland: [s.l.]. 31 pp., meer
 • Asselman, N. (2003). HIS-simulatie Delta 2003. Provincie Zeeland/Rijkswaterstaat - Dienst Weg- en Waterbouwkunde: [s.l.]. 47 pp., meer
 • Van den Bergh, E.; Van Damme, S.; Graveland, J.; de Jong, D.J.; Baten, I.; Meire, P. (2003). Studierapport natuurontwikkelingsmaatregelen ten behoeve van de Ontwikkelingsschets 2010 voor het Schelde-estuarium. Op basis van een ecosysteemanalyse en verkenning van mogelijke maatregelen om het streefbeeld Natuurlijkheid van de Lange Termijn Visie te bereiken. Werkdocument RIKZ, OS/2003.825x. Provincie Zeeland: Zeeland. 93 + bijlagen pp., meer
 • Werkgroep Recreatie-onderzoek Deltawateren (2003). Recreatietellingen Westerschelde 2002. Provincie Zeeland: Middelburg. 30 pp., meer
 • (2002). Bos- en Natuurontwikkeling Braakmanpolder-noord. Rapport WNO, 01/33. Dienst Landelijk Gebied/Provincie Zeeland/werkgroep Natuurontwikkeling: [s.l.]. 66 pp., meer
 • (2002). Aangevuld ontwerp Westerschelde Container Terminal: herziening van het streekplan Zeeland. Provincie Zeeland: Middelburg. 24 pp., meer
 • Dekker, E.A. (2002). Voortgangsrapportage werkgroep risico’s Westerschelde oktober 2002. Provincie Zeeland: [s.l.]. 9 pp., meer
 • Provinciale Staten van Zeeland (2002). Herziening van het streekplan Zeeland: Westerschelde Container Terminal. Provincie Zeeland: Middelburg. 32 pp., meer
 • (2001). Doelsoorten voor het natuurbeleid in Zeeland: Concept-Basisdocument. Provincie Zeeland: [s.l.]. 53 pp., meer
 • (2001). Natuurontwikkeling Verschepolder. Provincie Zeeland: [s.l.]. 24 pp., meer
 • Beijersbergen, J.; Koole, R. (2001). Natuurontwikkeling Herdijkte Zwarte Polder. Provincie Zeeland: Middelburg. 19 pp., meer
 • Provincie Zeeland (2001). Evaluatierapport Natuurcompensatieprogramma Westerschelde 1998 - 2001. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: [s.l.]. 32 pp., meer
 • Provincie Zeeland (2001). Flora en fauna van zeeland: nota soortenbeleid. Provincie Zeeland, Directie Ruimte, Milieu en Water: Zierikzee. 55 pp., meer
 • Swiers, R.J. (2001). Het grote blauw: natuur in de Zeeuwse Deltawateren. Provincie Zeeland: Zierikzee. ISBN 90-71565-65-3. 95 pp., meer
 • (2000). 10-puntenplan voor het Zeeuwse natuurbeleid. Werk in uitvoering. Provincie Zeeland: [s.l.]. 48 pp., meer
 • (2000). Jaarprogramma ruimte, milieu, en water... Provincie Zeeland: Middelburg. , meer
 • de Jong, A. (2000). Samen slim met water: Waterhuishoudingsplan 2001-2006: 2 Definitief plan. Provincie Zeeland: [s.l.]. 109 pp., meer
 • Ham, J.M.; Elbers, S.J. (2000). Overzicht schadeafstanden transportroutes gevaarlijke stoffen in de provincie Zeeland. TNO-rapport, TNO-MEP-R 2000/363. Provincie Zeeland: Middelburg. 28 pp., meer
 • Provinciale Staten van Zeeland (1997). Streekplan Zeeland. Provincie Zeeland: Middelburg. 112, 5 maps pp., meer
 • Provincie Zeeland (1993). Het zand van de Westerschelde. Milieutijdingen 1993(1): 5-9, meer
 • Provincie Zeeland. Bureau Voorlichting (1993). De zin van de Westerschelde. 2de herziene druk. Provincie Zeeland: Middelburg. 38 pp., meer
 • (1992). Westerschelde oeververbinding: uitwerking van het streekplan Zeeland. Provincie Zeeland: Middelburg. 16 pp., meer
 • (1990). Zeehonden in de Zeeuwse wateren: verslag studiedag, terugzetproef, enquete. Provincie Zeeland: Middelburg. 35 pp., meer
 • van Stralen, R. (1990). Tracénota Milieu Effectrapportage Westerschelde Oeververbinding: tracénota en milieu-effectrapportage ter bepaling van het tracé van de Westerschelde Oeververbinding. Provincie Zeeland: Middelburg. 246 + bijlagen pp., meer
 • van Stralen, R. (1990). Tracénota/Milieueffectrapport Westerschelde oeververbinding. Provincie Zeeland: Middelburg. 33 pp., meer
 • (1988). 1e fase tracénota M.E.R. procedure Westerschelde-oeververbinding. Provincie Zeeland: Middelburg. , meer
 • (S.d.). Zeeuwse Nota Waterkeringen 2010. Uitgangspunten van het Zeeuws Overlegorgaan Waterkeringen voor de waterkeringzorg. Provincie Zeeland: Middelburg. 55 pp., meer

Projecten (22)  Top | Personen | Instituut | Publicaties | Datasets 
 • Definiëring van natuurprojecten in en rond de Westerschelde (Zone 2), meer
 • Delta 2003, meer
 • Dioxineonderzoek Westerschelde, meer
 • Herinrichting en uitbreiding van het Zwin, meer
 • Het Zwin; Herstelmaatregelen slufter, meer
 • Inlaag 2001, meer
 • Integraal grensoverschrijdend plan Beveren-Hulst, meer
 • Intergetijdengebied Hertogin Hedwige-Prosperpolder, meer
 • Internationaal MER Duurzaam behoud Zwin, meer
 • ISF: Internationale Schelde Faculteit, meer
 • Kaderrichtlijn Water: Stroomgebieddistrict Schelde, meer
 • Natuurpakket Westerschelde Middengebied, meer
 • Onderzoek recreatievaart Westerschelde, meer
 • Ontwikkeling van een flankerend beleid voor de landbouw Nederland, meer
 • Opstelling grensoverschrijdend plan van aanpak voor het Zwin en omstreken, meer
 • Overzicht van het lopend ecologisch onderzoek in het Scheldebekken: compilatie en verwerking van gegevens in het kader van het Schelde actieplan, meer
 • Regionaal ontwikkelingsplan de Driehoek, meer
 • Risicoanalyse voor het internationaal project duurzaam behoud Zwin, meer
 • Vlaams Nederlandse Delta, meer
 • WCT: Plan Zeeland Seaports voor Westerschelde Container Terminal (WCT), een herziening van het streekplan Zeeland, meer
 • WCT: Westerschelde Container Terminal (WCT), een herziening van het streekplan Zeeland. Bouwfase, meer
 • Westerschelde Container Terminal (WCT), een herziening van het streekplan Zeeland. Ontwikkeling natuurcompensatiegebied, meer

Datasets (4)  Top | Personen | Instituut | Publicaties | Projecten 
 • Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening: The Netherlands; (2021): MWTL biological monitoring network Westerschelde: Seals in the Delta., meer
 • MONEOS - Diversiteit Soorten in het Schelde-Estuarium, meer
 • Recreatietellingen Westerschelde, meer
 • Zwemwater kwaliteit meetnet Provincie Zeeland, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Personen | Instituut | Publicaties | Projecten | Datasets