Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
42 resultaten gevonden met volgende parameters : [Geen parameters mee gegeven]

sorteer op titel | datum

toon de opgedeelde lijst
 • 1977. Benthos in marine ecosystems and environmental pollution - Marine ecosystems; Pollution of Belgian coast waters and the estuary of the western part of the Scheldt, meer
 • 2000. CALMARS: Validation of alternative marine calcareous skeletons as recorders of global climate change, meer
 • 2005. Dioxineonderzoek Westerschelde, meer
 • 1987. Ecologische studie van het Schelde estuarium - partim watervogels, meer
 • 1991. Ecologische studie van het Schelde estuarium : partim broedbiologie van de Visdief (Sterna hirundo) in relatie tot contaminanten, meer
 • 1987. Ecologische studie van het Schelde estuarium : partim de studie van het funktioneren van het voedselweb op een brak getijdengebied met nadruk op de effekten van verontreiniging, meer
 • 2002. ECOTOX2: Effecten van polluenten op populaties en benthische levensgemeenschappen in de Noordzee (ECOTOX2), meer
 • 2001. Een natuurtechnische analyse voor Vlaanderen in verband met het beperken en verwerken van ruimings- en baggerslib, meer
 • 1999. Effecten van omgevingsstress op de genetische structuur van natuurlijke populaties van de alikruiken Littorina littorea en Littorina saxatilis (Mollusca, Gastropoda), meer
 • 2001. Effect-evaluatie van perfluorverbindingen bij mariene en estuariene organismen, meer
 • 2002. ENDIS-RISKS: Endocriene verstoring in het Schelde-estuarium: distributie, blootstelling en effecten, meer
 • 2002. FIRE: Geïntegreerde risicoschatting voor endocriene effecten van vlamvertragers, meer
 • 1990. Gedrag van particulair materiaal in het Schelde-estuarium, meer
 • 2002. Het gebruik van Littorina als TBT biomonitor langsheen het Schelde-estuarium en de Noordzeekust, meer
 • 1997. ICAS: The impact on North Sea organisms of pollutants associated with sediment, meer
 • 1992. IMPULS: Impulsprogramma "Zeewetenschappen" (1992 - 1996), meer
 • 2000. Inpasbaarheid van de havens, meer
 • 1996. Interactie tussen polluenten en zwevende stoffen in het aquatisch ecosysteem, meer
 • 2003. Inventarisatie van de waterbodemkwaliteit in de ganse rechteroeverhaven, meer
 • 2002. Karakterisatie van toxicologische werkingsmechanismen en effect-evaluatie van perfluorverbindingen bij mariene en estuariene organismen, meer
 • 2003. Milieuknelpunten van de zeehavens, meer
 • 2005. MODELKEY: Models for Assessing and Forecasting the Impact of Environmental Key Pollutants on Marine and Freshwater Ecosystems and Biodiversity, meer
 • 2007. Monitoring kwaliteit bodem vaargeul - ecotoxiciteitstesten, meer
 • 1999. Monitoring van metalen en biometrische parameters in macrobenthos, epibenthos, vis en sediment. Monitoring van vluchtige koolwaterstoffen, bacteriële analyses en visziekten, meer
 • 2003. Monitoring van ontwikkelingen in slik- en schorgebieden in de Zeeschelde in het kader van : 1) de baggerstortvergunning op de platen van Doel en Boomke; 2) het afgraven van de Ketenissepolder, meer
 • 2001. Monitoring van zware metalen en organische contaminanten in epibenthos, vis en sediment. Monitoring van biologische stressindicatoren, meer
 • 1995. OMES 1: Ecologie van vispopulaties in de Zeeschelde, meer
 • 2006. OMES 2: Research on the environmental effects of the SIGMA plan - Phase 4, meer
 • 2002. OMES 3 Main: Baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu, meer
 • 2002. OMES 3: Studie naar de effecten van waterkwaliteit en getij op overstromingsgebieden in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium via het gebruik van twee mesocosmos-opstellingen, meer
 • 1998. Oppervlakte-aktieve verbindingen en hun toxische metabolieten in afvallozingen: een geïntegreerde studie, meer
 • 2003. Optimalisatie van de onderhoudsbaggerwerken Deurganckdok : hydrodynamisch, sedimentologisch en morfologisch modelonderzoek. Onderzoek naar de effecten op het milieu bij het terugstorten van baggerspecie in de Beneden-Zeeschelde, meer
 • 2003. Plan MER voor het identificeren van locaties voor het bergen van rivierslib, meer
 • 2003. Populatiestructuur en dynamiek van enkele bacterivore nematoden langsheen de Noordzeekust en aanpalende estuaria, meer
 • 2003. REFCOAST: Typologie, referentieconditie en classificatie van de Belgische kustwateren, meer
 • 2003. Strategische MER ontwikkelingsschets 2010 Schelde-Estuarium, meer
 • 2002. TBTCLEAN, meer
 • 2006. Temporele en spatiale variaties in metaalgehalten gekoppeld aan sedimenten in het Schelde-estuarium, meer
 • 1994. Uitbouw en onderhoud van het Vlaamse palingpolluentenmeetnet, meer
 • 2003. Uitbouw van het handhavingsnetwerk voor de controle op de internationale afvaltrafieken via de Vlaamse zeehavens, meer
 • 2004. Visvriendelijke technieken waterkrachtcentrales, meer
 • 2000. Westerschelde vergunning onderhoudsbaggerwerken, meer

toon de opgedeelde lijst
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid