Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
92 resultaten gevonden met volgende parameters : [Geen parameters mee gegeven]

sorteer op titel | datum

toon de opgedeelde lijst
 • 2006. Aanleg van overstromingsgebieden en natuurgebieden in het kader van de actualisatie van het SIGMAPLAN, meer
 • 2007. Aanleg van overstromingsgebieden en natuurgebieden in het kader van de actualisatie van het SIGMAPLAN - Dijle, meer
 • Aanwijzing van het Vlaams gedeelte van de vaargeul als Speciale Beschermingszone (SBZ), meer
 • 1997. Actief biologisch beheer van viswaters, meer
 • 2006. Analyse monitoringsresultaten natuurherstelprojecten Zeeschelde, meer
 • 2007. Automatisatie kartering van slikken en schorren Zeeschelde, meer
 • 2008. Automatische kartering voor opvolging areaal slikken en schorren Zeeschelde, meer
 • Belang van estuariene kustgebieden als sleutelhabitat voor de migratie van vissen en herstel van populaties, meer
 • 2005. Bescherming van de 'Vlakte van de Raan', meer
 • 1998. BIOPTIS: Bepaling van de biologische en fysische dynamiek van intergetijde sedimentsystemen; een teledetectie benadering (BIOPTIS), meer
 • 2007. Creëren van een habitatreserve (Nl-Vl), meer
 • 2005. De habitattoets getoetst, meer
 • 2006. Definiëring van natuurprojecten in en rond de Westerschelde (Zone 2), meer
 • 2001. Eco-hydrologische studie van de De Putten site, meer
 • 1998. Ecohydrologische- studie West-Vlaamse Scheldemeersen, meer
 • 1995. Ecologie van de vegetatie van overstromingsvlaktes en de vegetatie en flora van schorren onder invloed van het getij, meer
 • Ecologisch herstel langs het Schelde-estuarium, meer
 • 2002. Ecologische karakterisatie van Europese estuaria, het Schelde-estuarium als model, meer
 • 2007. Ecologische kartering van het Schelde-estuarium: ontwikkeling van één schor ecotopenstelsel voor Vlaanderen en Nederland, meer
 • 1987. Ecologische studie van het Schelde estuarium - partim watervogels, meer
 • 1987. Ecologische studie van het Schelde estuarium : partim de studie van het funktioneren van het voedselweb op een brak getijdengebied met nadruk op de effekten van verontreiniging, meer
 • 1990. Ecologische studie van het Schelde estuarium : partim natuurontwikkeling, meer
 • 1992. Ecologische studie van het Schelde estuarium : partim vegetatie, meer
 • 2001. Ecomorfologische interacties in schorrenontwikkeling, meer
 • 1992. EUREGIO: EUREGIO : Schelde estuarium. Landschapconservatie en platteland management, meer
 • 1992. Euregio-Scheldemond - Studieproject Grensoverschrijdend Krekengebied, meer
 • 2006. Formulering van de instandhoudingsdoelstellingen, meer
 • 2011. Gecombineerde in- en uitwateringsstructuren GGG, meer
 • 1996. Gerichte inventarisatie van de oevers en bermen langs de Schelde tussen Gent en Avelgem, meer
 • 2007. Habitatmapping ondiep water, meer
 • Habitatvoorspelinstrumentarium, meer
 • 2007. Herinrichting en uitbreiding van het Zwin, meer
 • 2004. Het opmaken van een verkennende studie ter voorbereiding van de ruimtelijke vertaling van de Vogel- en Habitatrichtlijnverplichtingen in het algemeen en de instandhoudingsverplichtingen in het bijzonder mbt de delen van het EU Vogelrichtlijngebied 3.6 en het EU Habitatrichtlijngebied 3.5 binnen het Linkerscheldeoevergebied, meer
 • 2002. HIMOM: Hierarchical Monitoring Methods for Tidal Flats, meer
 • 2008. Historiek van de slikken en schorren van de Zeeschelde, meer
 • 2005. Historische analyse Slikken en Schorren Zeeschelde, meer
 • 2007. Informatie-aanlevering zoute wateren t.b.v. Thema Water in Natuurbalans 2008, meer
 • 2001. Inlaag 2001, meer
 • 2008. Interacties tussen in- en ontpolderen en waterpeilveranderingen langs het Schelde estuarium, meer
 • 2006. Internationaal MER Duurzaam behoud Zwin, meer
 • 2008. Inventarisatie en historische analyse slikken en schorren langs de Zeeschelde (vervolgstudie), meer
 • 2007. Inventarisatie en historische analyse van de Zeeschelde habitats, meer
 • 2005. Invullen natuurontwikkeling langs de Zeeschelde en haar tijgebonden zijrivieren, meer
 • 1999. Langetermijnvisie voor het Schelde-estuarium: korte-termijn schets voor natuurlijkheid, meer
 • 2001. Maatschappelijke impactstudie voor de herinrichting van de valleigebieden van de Durme en de Grote Nete, meer
 • 2002. Mechanismen van kwelder-verjonging: achterhalen van de herkomst van slib door fingerprinting, meer
 • 2007. MEP/GEP zoete getijwaterlichamen, meer
 • 2010. MONEOS: Geïntegreerde monitoring van het Schelde-estuarium, meer
 • 2010. MONEOS-Projectgroep Evaluatie en rapportering, meer
 • 2010. MONEOS-Projectgroep Monitoring en Databeheer, meer
 • 2006. Monitoring Lippenbroek, meer
 • 2002. Monitoring van het Linkerscheldeoevergebied, meer
 • 2003. Monitoring van ontwikkelingen in slik- en schorgebieden in de Zeeschelde in het kader van : 1) de baggerstortvergunning op de platen van Doel en Boomke; 2) het afgraven van de Ketenissepolder, meer
 • 1995. Monitoring van schorvegetaties langs de Zeeschelde, meer
 • 1999. Natuurinrichtingsproject West-Vlaamse Scheldemeersen: topografische opmetingen, meer
 • 2000. Natuurinrichtingsproject West-Vlaamse Scheldemeersen: topografische opmetingen - bijkomende opdrachten, meer
 • Natuurontwikkeling- en inrichting tussen Hamme en Dendermonde, meer
 • 2001. Natuurontwikkelingsstudie van de zuidelijke groenzone van het Linkerscheldeoevergebied, meer
 • 2003. Natuurvriendelijke oeververdediging op de schorren langs de Zeeschelde, tussen de Durmemonding en Dendermonde, meer
 • 2001. NCP: Natuurcompensatieprogramma Verruiming Westerschelde, meer
 • 2003. NEW! DELTA: Ports and Nature, Striking a New Balance, meer
 • 2003. NOPSE: Natuurontwikkelingsplan Schelde-Estuarium, meer
 • 1995. OMES 1: Pedologische karakterisatie van schorren en alluviale gebieden, meer
 • 1995. OMES 1: Vegetatie ecologie van alluviale gebieden en schorre vegetatie en flora, meer
 • 2006. OMES 4: Study on the vegetation under tidal range in the Flemish part of the Scheldt estuary: 2 mesocosmos experiments and experimental area Lippenbroek, meer
 • 2007. Onderzoek en inventarisatie van mogelijke herstelmaatregelen, meer
 • 2000. Onderzoek naar de habitatkwaliteit voor bot (Platichthys flesus) in het Schelde-estuarium op basis van een veldstudie en wiskundige modellen, meer
 • 1997. Onderzoek naar de impact van infrastructuurwerken (containerkade Noord / Verdieping) op het estuariene ecosysteem van de Schelde: Partim Macrobenthos in de Beneden Zeeschelde, meer
 • 1998. Onderzoek naar de impact van infrastructuurwerken (containerkade Noord / Verdieping) op het estuariene ecosysteem van de Schelde: Partim Watervogels in de internationaal beschermde gebieden van de Beneden Zeeschelde: trends van 1980 tot 1997, meer
 • 1997. Onderzoek naar de impact van infrastructuurwerken (containerkade Noord / Verdieping) op het estuariene ecosysteem van de Schelde: Partim Watervogels langs de Zeeschelde, meer
 • 2006. Ontwikkeling modelinstrumentarium Westerschelde, meer
 • Ontwikkeling van een flankerend beleid voor de landbouw Vlaanderen, meer
 • 1994. Ontwikkeling van natuur- en visstandbevorderende initiatieven t.b.v. prov. visserijcommissie Antwerpen (UIA/VF/1994), meer
 • 2004. Opstelling van een landbouweffectenrapport van het Vlaamse onderdeel van het natuurontwikkelingsplan Schelde-Estuarium, meer
 • 2000. Planstudie rivierherstelproject voor het Durmebekken, meer
 • 2003. REFCOAST: Typologie, referentieconditie en classificatie van de Belgische kustwateren, meer
 • Regionaal ontwikkelingsplan de Driehoek, meer
 • 2006. Risicoanalyse voor het internationaal project duurzaam behoud Zwin, meer
 • 2001. Rol van een zoetwaterschor in de siliciumcyclus in het Schelde-estuarium, meer
 • 2002. SPA/SAC: Instandhoudingsdoelstellingen voor speciale beschermingszones, meer
 • 2006. Studie ten behoeve van aanleg van overstromingsgebieden en natuurgebieden in het kader van het Sigmaplan, meer
 • 2004. Successie -en rekolonisatiemechanismen van het macrobenthos in slikken, meer
 • 2004. Teledectectie van estuariene getijdeplaten voor het karteren en modelleren van benthische ecologie, meer
 • 1992. Verspreiding en typologie van ecologisch waardevolle waterlopen : het stroomgebied van de Beneden-Schelde en de Zenne, meer
 • 2001. VlaNeZO: Vlaams - Nederlandse samenwerking op het gebied van zeewetenschappen, meer
 • Voorstudie natuurontwikkelingsplan Schelde-estuarium, meer
 • 2004. Westerschelde Container Terminal (WCT), een herziening van het streekplan Zeeland. Ontwikkeling natuurcompensatiegebied, meer
 • 1998. West-Vlaamse Scheldemeersen/ecohydrologische studie: ecologie (Feryn), meer
 • 1998. West-Vlaamse Scheldemeersen/ecohydrologische studie: hydrologie (Belconsulting), meer
 • 1998. West-Vlaamse Scheldemeersen/ecohydrologische studie: hydrologie wateranalyse (U.I.A.), meer
 • 2003. WETMAT: Wijzigingen in biogeochemie van metalen bij aanleg van overstromingsgebieden: biobeschikbaarheid, toxiciteit en risico’s (WETMAT), meer
 • 2003. Zoet-Zout, meer

toon de opgedeelde lijst
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid