Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
773 resultaten gevonden met volgende parameters : [Geen parameters mee gegeven]

sorteer op titel | datum

toon de opgedeelde lijst
 • 2Dh model van het Zeescheldebekken volgens Domein Decompositie principe Technisch-wetenschappelijke bijstand bij koppeling, calibratie en studie (YM), meer
 • 2003. 2D-NEVLA Scheldemodel SCALWEST 2000, meer
 • 1999. A strategy for managing the Westerschelde’s morphology, meer
 • 2006. Aanleg van overstromingsgebieden en natuurgebieden in het kader van de actualisatie van het SIGMAPLAN, meer
 • 2007. Aanleg van overstromingsgebieden en natuurgebieden in het kader van de actualisatie van het SIGMAPLAN - Dijle, meer
 • 2000. Aanpassen kanaal Gent-Terneuzen met nieuwe insteekhaven Sluiskil, meer
 • 1989. Aanslibbing in de toegangsgeul van de Berendrechtsluis, meer
 • 2001. Aanvullende hydraulisch-sedimentologisch onderzoek rond Containerkaai-dok West: Onderzoek van het Deurganckdok in de Antwerpse Haven, meer
 • 1995. Aanwezigheid en biologische beschikbaarheid van zware metalen in bodem en benthos van het Schelde-estuarium, meer
 • Aanwijzing van het Vlaams gedeelte van de vaargeul als Speciale Beschermingszone (SBZ), meer
 • 1996. Accumulatie van metalen in bivalven: schelpen als bio-indicatoren in estuariene en mariene milieus, meer
 • 1997. Actief biologisch beheer van viswaters, meer
 • 2005. Actualisatie van het Sigmaplan, meer
 • 2005. ADAPT: Naar een geïntegreerd beleidsinstrument voor aanpassingsmaatregelen - case study: overstromingen, meer
 • 2006. Afstemming van het beleid inzake veiligheid tegen overstromen, meer
 • 2004. Afstemming Vlaams-Nederlandse voorspelling golfklimaat op ondiep water, meer
 • 1999. Afvalstoffenbeheersplan voor de Vlaamse zeehavens, meer
 • 2002. AIS: Schelderadarketen: Studie Automatic Identification System, meer
 • 1997. Algemene Milieu Impactstudie Sigmaplan (AMIS) - Metingen van de sedimentlading in het fluviatiel deel van het Scheldebekken, meer
 • 2002. Alternative disposal strategy Walsoorden - feasibility study, meer
 • 2003. Alternative disposal strategy Walsoorden - in situ disposal test 2004, meer
 • 1995. AMIS: Algemene Milieu-impact Studie van de Zeeschelde (AMIS) deelstudie vegetatie en vegetatiemodellering, meer
 • 1995. AMIS: AMIS : Algemeen Milieu Impact Studie Sigmaplan, meer
 • 2002. AMORE II: Studie en modellering van de interactie tussen eutrofiëring en biologische hulpbronnen, meer
 • 1997. AMORE: Advanced modelling and research on eutrophication, meer
 • 2006. Analyse monitoringsresultaten natuurherstelprojecten Zeeschelde, meer
 • 2003. Applications of new isotopic systems Cu, Zn, Fe in complement with Pb isotopes  to trace metal supplies in continental anthropogenic (Schelde Estuary) and  natural environments (Peats in Fagnes), meer
 • 2009. AquaVlan: Kweek van vis, schelpdieren en zilte groenten, meer
 • 1995. Aspecten van havencompetitiviteit, meer
 • 1995. Aspecten van havencompetitiviteit, meer
 • 1999. ATENCO: Analyse van de kostenstructuur van de TEN-havens (ATENCO) (I.o.v. NV Technum, onderaanneming voor hoofdopdrachtgever E.C.), meer
 • 2005. Atlantis, meer
 • 2007. Automatisatie kartering van slikken en schorren Zeeschelde, meer
 • 2005. Automatisch Identificatie Systeem (AIS), meer
 • 2008. Automatische kartering voor opvolging areaal slikken en schorren Zeeschelde, meer
 • 2009. AWARE: How to achieve sustainable water ecosystems management connecting research, people and policy makers in Europe, meer
 • Bagger- en stortstrategie in de Westerschelde, meer
 • 2002. Balans der heterotrofe en autotrofe processen in het schelde estuarium en impact op de koolstof- en stikstof-stromen, meer
 • 2009. Barrières voor trekvissen in het stroomgebied van de Schelde, meer
 • Baten van natuur, meer
 • Bathymetrische metingen van Westerschelde en Zeeschelde, meer
 • Bedrijfsarchieven in de provincie Antwerpen. De maritieme sector en zijn hulpbedrijven, meer
 • Beheersing van het slibtransport in niet-bevaarbare waterlopen als deel van het integraal waterbeheer: project Zwalmbekken, meer
 • 2002. Bekkengerichte kwantificering van diffuse verontreiniging van oppervlaktewater met zware metalen, meer
 • Belang van de Scheldeverdieping: economische, juridische en politieke context, ecologische impact en veiligheidsaspecten, meer
 • Belang van estuariene kustgebieden als sleutelhabitat voor de migratie van vissen en herstel van populaties, meer
 • 1998. Beleidsanalytische studie modernisering maritieme toegang tot de havens Gent en Terneuzen, meer
 • 2002. Beleidsplan Waterrecreatie Vlaanderen, meer
 • 2001. Beneden Zeeschelde: langdurige sedimentatie meetreeks - Sedimenten van Stort- en Baggerplaasten. Vergelijkende studie van de concentratie aan organisch materiaal, meer
 • 1982. Benthos and its relations in marine system dynamics : Benthic dynamics and production; Coastal zone; Scheldt area; Participation in the calibration of the model parts dealing with above studies., meer
 • 1977. Benthos in marine ecosystems and environmental pollution - Marine ecosystems; Pollution of Belgian coast waters and the estuary of the western part of the Scheldt, meer
 • Bepaling nautische bodem in slibrijke gebieden, meer
 • 2000. Bepaling van de hoeveelheid slib in de Beneden-Zeeschelde, meer
 • 1999. Bepaling van de sedimenttypes en opstelling van een lithologische kaart van de Beneden-Zeeschelde, meer
 • 1993. Bepaling van de verhouding marien en fluviatiel slib in de Beneden Zeeschelde, meer
 • 1998. Bepaling van de verhouding marien en fluviatiel slib in de Beneden-Zeeschelde in het voorjaar van 1998, meer
 • 2009. BeRMS: Belgisch register van mariene en kustsoorten, meer
 • 2005. Bescherming van de 'Vlakte van de Raan', meer
 • 2002. Bestandsopnamen kokkels, meer
 • 1994. Bestuurlijke samenwerking in het Schelde stroomgebied, meer
 • Bevaarbaarheid en stormvloedbeveiliging tijgebied Schelde, meer
 • 2003. Bijkomend onderzoek naar de effecten van de verzilting en specieberging in functie van de modernisering maritieme toegang tot de havens Gent en Terneuzen, meer
 • 2004. Binnendijkse slik- en schorontwikkeling dankzij een gereduceerd getij, meer
 • 1998. Biobeschikbaarheid en accumulatie van dissocieerbare organische contaminanten in de estuariene vis, Cyprinodon variegatus, meer
 • 2002. BIOCOMBE: The Impact of Biodiversity Changes in Coastal Marine Benthic Ecosystems, meer
 • 2000. Biogeochemische processen in estuariene systemen, meer
 • 2006. Biogeomorphodynamic model of Estuaries for the analysis of effects of human interference, meer
 • 1995. BIOGEST: Biogas transfer in Estuaries, meer
 • 2001. Biologische beoordeling van sedimenten: een vergelijking, meer
 • 1990. Biologische monitoring van het benthos van het Nederlandse kustgebied, meer
 • 1990. Biomonitoring van het estuarium van de Zeeschelde, meer
 • 1998. BIOPTIS: Bepaling van de biologische en fysische dynamiek van intergetijde sedimentsystemen; een teledetectie benadering (BIOPTIS), meer
 • 1999. Biotische interacties in turbiede estuariene systemen, meer
 • BKSE: Beoordelingskader voor het Schelde-estuarium, meer
 • 1995. Bodemkundige karakterisatie van gecontroleerde overstromingsgebieden en schorren, meer
 • 2002. BRA: Schelderadarketen: studie Boveneinde Rede Antwerpen, meer
 • 2000. CALMARS: Validation of alternative marine calcareous skeletons as recorders of global climate change, meer
 • 2002. Carbon and nutrients cycles in the inner Scheldt estuary (Sainte-Anna), meer
 • 2004. Case study Durmevallei Prosperpolder, meer
 • 2000. CDW: Stroming afbuigende muur Deurganckdock, meer
 • 1977. Chemistry of the North Sea - Biogeochemical cycles of heavy metals in the North Sea; Atmospheric pollution by heavy metals above the North Sea and the evaluation of air-sea interaction processes: Material flux from the Scheldt estuary to the North Sea; Material input and transport through discharges, exploitation of sand and dredging, meer
 • 2010. Climate change impacts on coastal wetlands, meer
 • 1998. CLIMEROD: De invloed van klimaatveranderingen op erosie van kustsedimenten (CLIMEROD), meer
 • 2002. Colonisation patterns and processes of reconstructed brackish tidal marshes., meer
 • Containerdok West - toegankelijkheid - eindfase Rapport : 1996, meer
 • 1995. Containerdok West Onderzoek inplanting en hydraulisch-sedimentologisch onderzoek, meer
 • 1991. Containerkaai Noord: Hydraulisch en sedimentologisch onderzoek, meer
 • 1991. Containerkaai Noord: Hydraulisch onderzoek, meer
 • Containerkaai/Containerdok West. Oriënterend modelonderzoek. Rapport: augustus 1995, meer
 • 1990. Containerterminal ten noorden van Zandvlietsluis, meer
 • 2010. Correlatie NAO en Schelde-afvoer, meer
 • 2008. Coupling of a new in-situ measurement technique with a new modeling approach for the determination of the effective settling velocity of flocculating sediments in estuaries, meer
 • 2007. Creëren van een habitatreserve (Nl-Vl), meer
 • Data acquisitie, meer
 • 1996. De analyse van kwikderivaten in vissen die voor lokale consumptie gevangen worden alsook het achterhalen van de oorzaak van hogere, toxische niveau's, meer
 • 2008. De creatie van de Westerschelde. Een historische kijk op de transformatie van het Westerschelde-estuarium van veenriviertje tot internationale handelsroute ( ca. 1000-ca. 1500), meer
 • 2005. De genomica van lokale adaptatie bij een mariene demersale vis, meer
 • 2005. De habitattoets getoetst, meer
 • 1992. De invloed van structuurveranderingen in (haven) slib op het mechanisch gedrag ervan, meer
 • 2001. De nutrient filterende efficientie van een estuarium, meer
 • 1993. De ontwikkeling van een beheersmodel voor het duurzaam gebruik van het stroomgebied van de Schelde, meer
 • 1994. De ontwikkeling van een Beleidsondersteunend Systeem (BOS) voor het waterkwaliteitsbeheer in het estuarium van de Schelde en de kustzone, meer
 • 1990. De parasitaire fauna van juveniele (O+) vispopulaties in de Voordelta, de Oosterschelde en de Westerschelde, meer
 • 1999. De referentietoestand van waterhuishoudkundige systemen, luik historische visbestanden en hun evolutie, meer
 • 2002. De renovatie van de Royersluis in de Haven van Antwerpen, meer
 • De Rijke Dijk, meer
 • 1999. De rol van fungi bij de afbraak van Riet (Phragmites australis) in het Schelde-estuarium.De rol van fungi bij de afbraak van Riet (Phragmites australis) in het Schelde-estuarium, meer
 • 2002. De rol van zoetwaterschorren in de vastlegging en omzettingen van stikstof in estuaria : een ecosysteem 15N labelings studie, meer
 • 1996. De slikken en schorren van Schelde en Durme, meer
 • 2004. De Vlaamse wetlands. Een archeologische verkenning van de scheldevallei, meer
 • 2005. Deelprojecten WESP, meer
 • 2003. Deelstudies voor de ontwikkeling van het streefbeeld voor het Schelde-estuarium, meer
 • 2006. Definiëring van natuurprojecten in en rond de Westerschelde (Zone 2), meer
 • 2003. Delta 2003, meer
 • Delta Havens, meer
 • 2006. Delta Kust, meer
 • 2005. DeltaLandschap, meer
 • 2010. DeltaNet, meer
 • 1995. Denitrificatie in zoetwater getijdegebieden van het Schelde-estuarium, meer
 • 2006. Detectie en verklaring van verdronken landschappen in het Westerscheldegebied: bezitsstructuren als hinderpaal voor een duurzame ontwikkeling tijdens de Middeleeuwen?, meer
 • 2002. Development of an integrated approach for the removal of tributyltin (TBT) from waterways and harbours: prevention, treatment and reuse of TBT contaminated sediments, meer
 • 2006. DGS 2e sluis Waaslandhaven, meer
 • 2000. Dier-sediment relaties op getijdeplaten, meer
 • Dijkversterkingen, meer
 • 2005. Dioxineonderzoek Westerschelde, meer
 • 1994. Diversiteit en gemeenschapsstruktuur van vissen in de brakwater- en zoetwaterzone van estuaria onder anthropogene stress, meer
 • 2002. DIVPROD: Biodiversiteit-productiviteit relatie van benthische diatomeeën langs een saliniteitsgradient, meer
 • 2009. Draagkrachtmodel, meer
 • 2003. Dynamiek van macrofyten en nutriënten in de bovenstroomse gebieden van het Scheldebekken, meer
 • 2003. Dynamiek van waterplanten en nutrienten in de bovenstroomse gebieden van het Schelde bekken, meer
 • 1996. ECOFLAT: Ecoflat: het eco-metabolisme van een estuariene intergetijdenplaat, meer
 • 2001. Eco-hydrologische studie van de De Putten site, meer
 • 1998. Ecohydrologische- studie West-Vlaamse Scheldemeersen, meer
 • 1995. Ecologie van de vegetatie van overstromingsvlaktes en de vegetatie en flora van schorren onder invloed van het getij, meer
 • 2003. Ecologie van fouling-organismen: een detailstudie van Mytilopsis leucophaeata (Bivalvia, Dreissenidae), meer
 • 2002. Ecologisch belang van estuaria voor de mariene grondel Pomatoschistus minitus, meer
 • Ecologisch herstel langs het Schelde-estuarium, meer
 • 1998. Ecologisch Model Schelde estuarium: beschrijving van nutriëntenfluxen in de slik en schorbodems, meer
 • 2006. Ecologisch monitoringsprogramma alternatieve stortlocaties Westerschelde, meer
 • 2000. Ecologisch onderzoek van de baggerspeciedijk te Magershoek (haven van Antwerpen), meer
 • 2002. Ecologische karakterisatie van Europese estuaria, het Schelde-estuarium als model, meer
 • 2007. Ecologische kartering van het Schelde-estuarium: ontwikkeling van één schor ecotopenstelsel voor Vlaanderen en Nederland, meer
 • 1987. Ecologische studie van het Schelde estuarium - partim watervogels, meer
 • 1991. Ecologische studie van het Schelde estuarium : partim broedbiologie van de Visdief (Sterna hirundo) in relatie tot contaminanten, meer
 • 1987. Ecologische studie van het Schelde estuarium : partim de studie van het funktioneren van het voedselweb op een brak getijdengebied met nadruk op de effekten van verontreiniging, meer
 • 1991. Ecologische studie van het Schelde estuarium : partim het voorkomen van Oligochaeta in de Zeeschelde, meer
 • 1990. Ecologische studie van het Schelde estuarium : partim natuurontwikkeling, meer
 • 1990. Ecologische studie van het Schelde estuarium : partim relatie tussen benthos en hydrodynamiek, meer
 • 1992. Ecologische studie van het Schelde estuarium : partim vegetatie, meer
 • 2001. Ecomorfologische interacties in schorrenontwikkeling, meer
 • 2004. ECOMORPH: Eco-morphology of estuaries and tidal lagoons, meer
 • 2003. Ecosysteemmodellering ter onderbouwing van de SMER voor het Sigmaplan, meer
 • 2002. ECOTOX2: Effecten van polluenten op populaties en benthische levensgemeenschappen in de Noordzee (ECOTOX2), meer
 • 2000. Ecotoxicologisch onderzoek in rietbakken in Schelde m.b.t. het gecontroleerde overstromingsgebied (g.o.g.) 'Kruibeke Bazel Rupelmonde', meer
 • 1998. ECOWARE: Ecologische cluster voor algemene afvalverwerking, meer
 • 1994. EDSS: Estuarium Decision Support System, meer
 • 1994. Een efficiënte en billijke prijszetting voor havenfaciliteiten in een competitief kader : het "haven-spel", meer
 • 2001. Een natuurtechnische analyse voor Vlaanderen in verband met het beperken en verwerken van ruimings- en baggerslib, meer
 • 2008. Een nieuwe meettechniek gekoppeld aan een nieuwe modelbenadering voor de bepaling van de effectieve valsnelheid van een flocculerend sediment in estuaria., meer
 • 2008. Een nieuwe meettechniek gekoppeld aan een nieuwe modelbenadering voor de bepaling van de effectieve valsnelheid van een flocculerend sediment in estuaria, meer
 • 2004. Een simulatiemodel voor de aanloopprocedure in de haven van Antwerpen, meer
 • 2011. Effect van in- en ontpolderen op hoogwaterpeilen in het Schelde-estuarium: historische effecten (1550-1800) als referentiemodel voor huidige beheersplannen, meer
 • 2009. Effect van in- en ontpolderen op hoogwaterpeilen in het Schelde-estuarium: historische effecten (1550-1800) als referentiemodel voor huidige beheersplannen, meer
 • 2007. Effect van klimaatwijzigingen op afvoerdebieten in hoog- en laagwatersituaties en op de globale waterbeschikbaarheid, meer
 • 2000. Effecten van de groei van macrofyten en kruidruiming op de waterafvoer in laaglandbeken, meer
 • 2000. Effecten van een mogelijke klimaatverandering op het zeespiegelniveau, de rivierafvoer en de frequentie van stormen en hoogwaters - Literatuurstudie, meer
 • 1999. Effecten van omgevingsstress op de genetische structuur van natuurlijke populaties van de alikruiken Littorina littorea en Littorina saxatilis (Mollusca, Gastropoda), meer
 • 1992. Effecten van pollutie op macrozoobenthos gemeenschappen in het Schelde-estuarium, meer
 • 2001. Effect-evaluatie van perfluorverbindingen bij mariene en estuariene organismen, meer
 • 2002. ENDIS-RISKS: Endocriene verstoring in het Schelde-estuarium: distributie, blootstelling en effecten, meer
 • 1999. Endocriene verstoring bij het invertebraat estuarien organisme Neomysis integer (Crustacea, Mysidacea), meer
 • 2003. ESEP: Educatief Schelde Estuarium Project, meer
 • 2009. Estuarien morfologisch beheer voor optimalisering van overstromingspreventie, haventoegankelijkheid, en ecologie, meer
 • 2003. EU Interreg IIIB - NEW!Delta, meer
 • 1992. EUREGIO: EUREGIO : Schelde estuarium. Landschapconservatie en platteland management, meer
 • 1992. Euregio-Scheldemond - Studieproject Grensoverschrijdend Krekengebied, meer
 • 1990. EUROTRAC-ASE/2: Atmosferisch transport, depositie en lucht-zee uitwisseling van Hg, meer
 • 2001. EUROTROPH: Nutrients Cycling and the Trophic Status of Coastal Ecosystems, meer
 • 1999. EVA II: Tweede fase van de evaluatie van het schelpdiervisserijbeleid in Nederland, meer
 • 2001. Evaluatie van de oorzaken van de achteruitgang van de waterkwaliteit gedurende het voorbije decennium en het opzetten van een monitoring-systeem in dit verband, meer
 • Evaluatie van niet gestructureerde morfologische modellen voor het Schelde-estuarium, meer
 • Evaluatiestudie m.b.t. het terugstorten van baggerspecie in de Beneden-Zeeschelde, meer
 • 2003. Evaluation of the feasibility of the alternative disposal strategy Walsoorden, meer
 • 2006. Evaluation of the in situ disposal test near the Walsoorden sandbar 2004, meer
 • 2008. Evaluation of the in situ disposal test near the Walsoorden sandbar 2006, meer
 • 1995. FAME, meer
 • 2002. FIRE: Geïntegreerde risicoschatting voor endocriene effecten van vlamvertragers, meer
 • 2004. Floodscape: Creating new landscapes for flood risk management, meer
 • 2004. FLOODsite: Integrated Flood Risk Analysis and Management Methodologies, meer
 • 2005. FOODWEBIO: Functioning of FOOD WEbs across ecosystems of different BIOdiversity level, meer
 • 2006. Formulering van de instandhoudingsdoelstellingen, meer
 • 2003. FRAME: Flood Risk Management in Estuaries: Sustainable New Land Use in Flood Control Areas, meer
 • 1997. Functieverschuivingen in de haven van Antwerpen, 1900-1994: politieke, institutionele, micro- en macro-economische aspecten, meer
 • 2001. Functional aspects of marine biodiversity. The impact of differences and changes in species diversity and genetic diversity on relationships in benthic communities and the energy transfer and productivity in food chains of major coastal Atlantic and Baltic ecosystems, meer
 • 1999. Functionele en structurele aspecten van biodiversiteit in een estuarien detritusvoedselweb, met nadruk op vrijlevende nematoden en hun interacties met bacteriën:, meer
 • 2004. Fundamentele studie van uitwisselingsprocessen in rivierecosystemen, meer
 • 2006. Fysische verstoring van getijdengebieden door golfslag van schepen in het Schelde-estuarium, meer
 • 2011. Gecombineerde in- en uitwateringsstructuren GGG, meer
 • Gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde. Bepaling van de afvoercoëfficiënt van in- en uitvaartsluizen. Rapport oktober 1999, meer
 • Gecontroleerde overstromingsgebieden Kruibeke-Basel-Rupelmonde, meer
 • 1990. Gedrag van particulair materiaal in het Schelde-estuarium, meer
 • 2001. Gemeenschappelijk nautisch beheer, meer
 • 2004. Genetische karakterisatie van de alikruiken Littorina littorea en L. saxatilis langsheen een pollutiegradiënt in het Schelde estuarium., meer
 • 1997. Geomorfologisch en sedimentdynamisch onderzoek op meso- en microschaal in de maritieme Schelde tussen Antwerpen en de B-Nl grens, meer
 • 1996. Gerichte inventarisatie van de oevers en bermen langs de Schelde tussen Gent en Avelgem, meer
 • 2003. Gestion intégrée des ressources en eau : "Caractérisation des masses d'eau souterraine du Bassin de l'Escaut en Région wallonne, à partir des connaissances disponibles sur les aquifères: SCALDIT", meer
 • 1997. Gestion intégrée des ressources en eau: "Intégration de la problématique des crues et inondations dans le contexte socio-économique", meer
 • 2009. Getij Zeescheldebekken, meer
 • 2005. Grensoverschrijdend Project MER verruiming Vaargeul Schelde, meer
 • 1995. Groei en dynamica van microfytobenthos op een bij eb droogvallend plat (Molenplaat) in de Westerschelde, meer
 • 2001. Haalbaarheidsstudie Nutriënten- en Sedimententransportmodellering in 2D voor het Scheldebekken en het gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde (GOG KBR), meer
 • Haalbaarheidsstudie voor een tweede containerterminal op de Schelde, meer
 • 2007. Habitatmapping ondiep water, meer
 • Habitatvoorspelinstrumentarium, meer
 • 2005. Handhaving van de relevante richtlijnen voor externe veiligheid, meer
 • 1999. Handleiding afvalstoffenbeheer Vlaamse zeehavens, meer
 • 2004. HARBASINS: Harmonised River Basins Strategies North Sea, meer
 • 2002. Haven van Antwerpen - Deurganksluis: nautische controle, meer
 • 2002. Haven van Antwerpen. Renovatie Royerssluis te Antwerpen; 1D numerieke modellering hydrodynamische scheepskrachten bij sluisvulling (YMT), meer
 • 2004. HCBS1: Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV Meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies, meer
 • 2006. HCBS2: Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV Meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: herhaling meetcampagne, meer
 • 2006. Herhaling langdurige metingen Deurganckdok, meer
 • 2007. Herinrichting en uitbreiding van het Zwin, meer
 • 2006. Herinrichting van de Durmevallei, meer
 • 2000. Het beschrijven van ecosysteem doelstellingen voor het Schelde estuarium en het ontwikkelen van een streefbeeld voor het Schelde estuarium vanuit de functie natuurlijkheid, meer
 • 1996. Het beslissingsproces inzake gaslevering in de haven van Antwerpen, meer
 • 2009. Het effect van ingrepen op de slibhuishouding, meer
 • 2009. Het effect van ingrepen op leefgebieden, meer
 • 2009. Het effect van ingrepen op slib, troebelheid en primaire productie, meer
 • 2001. Het formuleren van een concept voor de structuur en het functioneren van het Schelde ecosysteem, meer
 • 2002. Het gebruik van Littorina als TBT biomonitor langsheen het Schelde-estuarium en de Noordzeekust, meer
 • 2003. Het kwantitatieve belang van het Schelde-estuarium voor mariene vispopulaties: een analyse voor de grondelsoort Pomatoschistus minutus aan de hand van geochemische merkers, meer
 • 1991. Het microfytobenthos van het Westerschelde-estuarium, meer
 • 2004. Het opmaken van een verkennende studie ter voorbereiding van de ruimtelijke vertaling van de Vogel- en Habitatrichtlijnverplichtingen in het algemeen en de instandhoudingsverplichtingen in het bijzonder mbt de delen van het EU Vogelrichtlijngebied 3.6 en het EU Habitatrichtlijngebied 3.5 binnen het Linkerscheldeoevergebied, meer
 • 1990. Het Zwin; Herstelmaatregelen slufter, meer
 • 2002. HIMOM: Hierarchical Monitoring Methods for Tidal Flats, meer
 • HISTORFISH: A historical reference framework for the fish populations of the Scheldt basin, meer
 • 2008. Historiek van de slikken en schorren van de Zeeschelde, meer
 • 2005. Historische analyse Slikken en Schorren Zeeschelde, meer
 • 2002. Hormonenverstoring in het Schelde estuaruim: verspreiding, blootstelling, effecten, meer
 • 1998. Hydraulisch-sedimentologisch onderzoek rond Containerkaai-dok West: detailonderzoek tijdok, meer
 • 1998. Hydraulisch-sedimentologisch onderzoek rond Containerkaai-dok West: Invloed van het tijdok, het Doeldok en de verdieping van de drempel van Frederik op de getijdewerking van de Schelde, meer
 • 1998. Hydraulisch-sedimentologisch onderzoek rond Containerkaai-dok West: Laboratoriummetingen van de erosiegevoeligheid van slib uit de Beneden Zeeschelde, meer
 • 1999. Hydraulisch-sedimentologisch onderzoek rond Containerkaai-dok West: Langdurige stroom- en sedimentmetingen, meer
 • 1996. Hydraulisch-sedimentologisch onderzoek rond Containerkaai-dok West: nota betreffende onderhoudsbaggerwerken, meer
 • 1998. Hydraulisch-sedimentologisch onderzoek rond Containerkaai-dok West: onderzoek drempel van Frederik, meer
 • 2006. Hydrografische lodingen Schelde. Uitvoeren van hydrografische lodingen langs de Belgische en Nederlandse kust, in de jacht- en vissershavens langs de Belgische kust en op de Schelde, meer
 • 2003. HYMEDIS: Schelderadarketen: HYdro, MEteo DIStributie, meer
 • 1997. ICAS: The impact on North Sea organisms of pollutants associated with sediment, meer
 • 2009. IDO-Schelde: Indicatoren van Duurzame Ontwikkeling voor het Schelde-estuarium, meer
 • 2005. Impact van klimaatsverandering op hydrologische extremen langs rivieren en in rioleringen, meer
 • 2007. Impact van persistente organische polluenten op de Noordzeegarnaal, meer
 • Impact verdieping Antwerpen. Hingene, meer
 • 2007. Implementation of the new disposal strategy within the deepening of the navigation channel in the Western Scheldt, meer
 • 1992. IMPULS: Impulsprogramma "Zeewetenschappen" (1992 - 1996), meer
 • 2005. In situ disposal test near the Walsoorden sandbar using the traditional dumping technique, meer
 • 2007. Inbouw voorspellingscentrum kust en Schelde, meer
 • 2007. Informatie-aanlevering zoute wateren t.b.v. Thema Water in Natuurbalans 2008, meer
 • 2001. Inlaag 2001, meer
 • 2000. Inpasbaarheid van de havens, meer
 • 2006. INRAM: Geïntegreerde risicoanalyse en monitoring van micropolluenten in Belgische kustwateren, meer
 • Inrichting van de Kalkense Meersen en omliggende gebieden, meer
 • Integraal grensoverschrijdend plan Beveren-Hulst, meer
 • 2001. Integrale verkenning van het Scheldebekken in het kader van de actualisatie van het Sigmaplan, meer
 • 2000. Integrale verkenningsstudie voor de Schelde, meer
 • 2000. Integrale verkenningsstudie voor het Rupelbekken: Modellen, Mais-studie, meer
 • 2000. Integratie hydrologische meetnetten, meer
 • 1996. Interactie tussen polluenten en zwevende stoffen in het aquatisch ecosysteem, meer
 • 1999. Interacties tussen ammonia-oxiderende bacteria op het oxische/anoxische grensvlak van natuurlijke ecosystemen, meer
 • 2009. Interacties tussen hydrodynamica, geomorfologie en ecologie in het Schelde-estuarium, meer
 • 2008. Interacties tussen in- en ontpolderen en waterpeilveranderingen langs het Schelde estuarium, meer
 • 2006. Intergetijdengebied Hertogin Hedwige-Prosperpolder, meer
 • 2006. Internationaal MER Duurzaam behoud Zwin, meer
 • 2006. Interpretatie van de veldmetingen in de Zeeschelde te Kruibeke in de periodes 1995-1998 en 2002-2005, meer
 • 2007. Interpretatie van de veldmetingen in de Zeeschelde te Zandvliet in de periodes 1995-1998 en 2002-2005, meer
 • 1996. INTRMUD: De morfodynamische ontwikkeling van intergetijdeplaten (INTRMUD), meer
 • 2001. Invaart autoschepen in Westsluis Terneuzen, meer
 • 2008. Inventarisatie en historische analyse slikken en schorren langs de Zeeschelde (vervolgstudie), meer
 • 2007. Inventarisatie en historische analyse van de Zeeschelde habitats, meer
 • 2005. Inventarisatie en lokalisatie van oude dijkdoorbraken onder moderne dijk en in het Scheldebekken. Onderzoek in Kruibeke in het kader van het uitw erken van een efficiënte werkwijze, geofysische technieken en digitale modellen, meer
 • 1999. Inventarisatie van de productie van afvalstoffen in de Vlaamse havens, meer
 • 2003. Inventarisatie van de waterbodemkwaliteit in de ganse rechteroeverhaven, meer
 • 1997. Inventarisatie vismigratieknelpunten : herstel van de mogelijkheden tot vismigratie, meer
 • 1997. Invloed afgraving Ketenissepolder, meer
 • Invloed dijkwijzigingen tussen Uitbergen en Schellebelle. Rapport : 1997, meer
 • 1995. Invloed van deining op scheepsbewegingen in Scheurpas. Prognose van probabiliteit van bodemraking door maatgevende schepen bij varen door Scheurpas onder verschillende omstandigheden van zeegang, meer
 • Invloed 'Zuidelijk eiland' te Wintam. Rapport : 1997, meer
 • 2005. Invullen natuurontwikkeling langs de Zeeschelde en haar tijgebonden zijrivieren, meer
 • 2000. IPM: Integraal Monitoring Programma, meer
 • ISF: Internationale Schelde Faculteit, meer
 • 1998. ISLED: De Invloed van het stijgende zeeniveau op de ecosysteem dynamiek van schorren, meer
 • 2002. IVS: Schelderadarketen: studie naar koppelingen informatieverwerkend systeem, meer
 • 2006. Japanse oesters (Crassostrea gigas) in de Oosterschelde, meer
 • 1990. JEEP: Belangrijke biologische processen in Europese getijde-estuaria, meer
 • 2000. Kaderrichtlijn Water: Stroomgebieddistrict Schelde, meer
 • 2002. Karakterisatie van toxicologische werkingsmechanismen en effect-evaluatie van perfluorverbindingen bij mariene en estuariene organismen, meer
 • Ketenisse polder: evoluties na de afgraving tot slik en schor gebied, meer
 • 2009. Kleimineralogie als natuurlijke herkomst indicator van recent slib op de bodem en in suspensie in de Belgische Noordzee, meer
 • 2002. Koolstof en stikstof cycli in de Westerschelde, meer
 • 2005. Koolstof en stikstof cycli in de Westerschelde : het ontwikkelen van een geïntegreerde visie en de identificatie van de belangrijkste organismen in die cycli, meer
 • 2005. Koolstof- en stikstofcycli in het Schelde-estuarium: naar een geïntegreerde visie en een identificatie van de belangrijke spelers, meer
 • Koppeling slib-ecologie, meer
 • 2000. Kruibeke Bazel Rupelmonde'-lokatie wateringssluizen model, meer
 • Kubatuurberekening voor het Scheldebekken. Rapport : 1996, meer
 • 2000. KUST2005/K2005*Westerscheldemond, meer
 • 2001. Kustverdediging - Sigmaplan. Studie naar het werken met overstromingsrisico's, meer
 • 2003. Kwaliteit van de baggerspecie uit het Schelde-Estuarium, meer
 • 2003. Kwantificeren van koolstof-, stikstof-, fosfor- en zuurstofbudgetten van het Westerschelde estuarium: integratie van observaties en numerieke methoden, meer
 • 2000. Kwantificering en modellering van de sedimentologische en morfologische dynamiek van getijdemoerassen in het Schelde-estuarium, meer
 • 2004. Kwantificering en modellering van het pelagisch microbieel voedselweb in een estuarien systeem, i.c. het Schelde-estuarium, meer
 • 1998. Kwantificering van het transfer: 'rietafval-zooplankton' in de Zeeschelde, meer
 • 1999. Lagunering en berging van slib uit de Schelde : mogelijkheden voor landschapsherstel en natuurbehoud ? Een kritische analyse van de site Steendorp, meer
 • 1995. Landinrichtingsproject Leie en Schelde, meer
 • 2003. Landschapsecologisch en eochydrologisch onderzoek tbv de uitwerking van een ecosysteemvisie van Grote en Kleine Nete ihkv integraal waterbeheer, meer
 • 2006. Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing, meer
 • 1999. Langetermijnvisie voor het Schelde-estuarium: korte-termijn schets voor natuurlijkheid, meer
 • 2003. Langetermijnvisie voor het Vlaams havenbeleid en bijhorend plan MER, meer
 • 2008. Laterale fluxen van Si: de invloed van bodemgebruik op verschillende tijdschalen, meer
 • 2001. Leidraad herstel zoute wateren, meer
 • Lessen van New Orleans, meer
 • LIS: Uitbouw en onderhoud van het loodsen informatie systeem, meer
 • 2005. LTV O&M actieplan 2004 voor morfologisch onderzoek, meer
 • LTV O&M Kennismanagement, meer
 • LTV O&M Natuurlijkheid, meer
 • LTV O&M Toegankelijkheid, meer
 • 2008. LTV O&M Veiligheid, meer
 • LTV O&M Veiligheid (2008-2009), meer
 • 2007. LTV O&M Veiligheid 2007, meer
 • LTV O&M: Lange Termijn Visie Onderzoek en Monitoring in het Schelde-estuarium, meer
 • 2007. LTV slib 2007, meer
 • 2006. LTV-slib: modelinstrumentarium tbv beheersproblematiek slib in de Schelde, meer
 • 1997. Lucht-zee uitwisseling van nutriënten, sporenmetalen en organische micropolluenten in de Noordzee, meer
 • 2006. LUSI: Landgebruik en het transport van silicium doorheen het Scheldebekken, meer
 • 2001. Maatschappelijke impactstudie voor de herinrichting van de valleigebieden van de Durme en de Grote Nete, meer
 • 2003. Maatschappelijke Kosten-batenanalyse van het Sigmaplan, meer
 • 2003. Macrophytes and nutrient dynamics in the upper reaches of the Schelde basin, meer
 • 1996. Management milieu-effectrapportage Baggerspeciestort Westerschelde, meer
 • 2006. MANUDYN III: Macrophyten en nutriënt dynamiek: proces en veldstudies in de bovenlopen van rivieren, meer
 • 2002. Maritieme toegang tot de haven van Antwerpen - Studie densiteitstromingen in kader van LTV (O&M), meer
 • 2004. Masterplan Antwerpen, Oosterweelverbinding : analyse van het risico op overstroming van de tunnel afwateringsstudie linkeroever : conceptuele modellering, meer
 • 2004. Masterplan Antwerpen, Oosterweelverbinding. Hydraulische en Morfologische studie, meer
 • 1992. MATURE: Biochemie van de maximale turbiditeitszone in estuaria, meer
 • 2002. Mechanismen van kwelder-verjonging: achterhalen van de herkomst van slib door fingerprinting, meer
 • 2004. MEG: Macrophytes in Estuarine Gradients, meer
 • Meiobenthos of intertidal and subtidal areas along the Belgian coast and the Westerschelde estuary, meer
 • 2007. MEP/GEP IJzermonding, meer
 • 2007. MEP/GEP zoete getijwaterlichamen, meer
 • 1991. Metalen in de Scheldesedimenten, meer
 • 2002. Metapopulatiestructuur en dynamiek van estuariene vispopulaties, meer
 • 2001. Methodiek voor het opstellen van een afwegingskader inzake de inplanting van waterkrachtcentrales op bevaarbare waterlopen, meer
 • 2002. Methodologie opmaak laagwaterstrategieën, meer
 • 2000. Methodologie voor simuleren van de waterafvoer van bevaarbare waterlopen, meer
 • 2005. Methodologische studie voedselecologie en gedrag van overwinterende watervogels langs de Zeeschelde, meer
 • 2000. Meting van PSII electronentransport in microphytobenthos, meer
 • 1999. Microbenthos onderzoek in de Zeeschelde, meer
 • 2004. Microdistributie en activiteit van vrijlevende aquatische nematoden in een heterogeen milieu, meer
 • 1991. Microfytobenthos van de Belgische kust en het Schelde-estuarium: een systematisch-ecologische studie, meer
 • Migratiemogelijkheden vissen, meer
 • 2003. Milieuknelpunten van de zeehavens, meer
 • 2007. Mitigation of seagrass in the Eastern Scheldt, meer
 • 1996. Modderoverlast, sedimentatie in wachtbekkens en begroting van de sedimentexport naar waterlopen in Midden-België, meer
 • Model van de kust en het Scheldeëstuarium, meer
 • 2005. MODELKEY: Models for Assessing and Forecasting the Impact of Environmental Key Pollutants on Marine and Freshwater Ecosystems and Biodiversity, meer
 • 1993. Modellen voor een integraal waterbeheer: beleidsinstrumenten voor een optimale waterkwantiteit en -kwaliteit, meer
 • 1994. Modelleren van toxische polluenten in een estuarien milieu, meer
 • 2002. Modellering van de Barbierbeek, meer
 • 1997. Modellering van geulen, platen en drempels in de Westerschelde, meer
 • 2001. Modellering van migraties van mariene juveniele vissen tussen kustgebieden en estuaria, meer
 • Modelling cohesive sediment tranport in estuaries and coastal waters, meer
 • 1996. Mogelijkheden en gevolgen van stikstof verwijdering van de rivier de Schelde door ondergedompelde macrophyten, meer
 • 1995. Mogelijkheden en gevolgen van stikstof verwijdering van de Schelde rivier door voorkomende macrofyten, meer
 • 2000. Molecular diversity of marine invertebrates, meer
 • 2010. MONEOS: Geïntegreerde monitoring van het Schelde-estuarium, meer
 • MONEOS: Monitoring Effecten Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium, meer
 • MONEOS-N: Monitoring Effecten Ontwikkelingsschets 2010 - Natuurlijkheid, meer
 • 2010. MONEOS-Projectgroep Evaluatie en rapportering, meer
 • 2010. MONEOS-Projectgroep Monitoring en Databeheer, meer
 • 2005. MONEOS-T: Monitoring Effecten Ontwikkelingsschets 2010 - Toegankelijkheid, meer
 • MONEOS-V: Monitoring Effecten Ontwikkelingsschets 2010 - Veiligheid, meer
 • 1976. MONIT: Monitoring the Belgian Continental Shelf and the Scheldt estuary, meer
 • 2007. Monitor Verkeers-en vervoerstromen voor de Rijn-Schelde delta, meer
 • 1993. Monitoring broedvogels langs de Zeeschelde, meer
 • 2004. Monitoring by external contractors of the in situ disposal test near the Walsoorden sandbar 2004, meer
 • 2006. Monitoring by external contractors of the in situ disposal test near the Walsoorden sandbar 2006, meer
 • 2007. Monitoring by external contractors of the in situ disposal test near the Walsoorden sandbar 2006: continuation, meer
 • 2003. Monitoring by Flanders Hydraulics Research of the in situ disposal test near the Walsoorden sandbar 2004, meer
 • 1999. Monitoring en evaluatie van de kwaliteit van het mariene milieu op het BCP en in het Schelde-estuarium, meer
 • 2007. Monitoring en evaluatie van de natuurwaarden in het Zeescheldebekken met betrekking tot het Sigmaplan, meer
 • 2007. Monitoring kwaliteit bodem vaargeul - ecotoxiciteitstesten, meer
 • 2007. Monitoring kwaliteit bodem vaargeul - monstername en analyse, meer
 • 2006. Monitoring Lippenbroek, meer
 • 2009. Monitoring natuur Havengebied en omgeving Antwerpen-rechteroever, meer
 • Monitoring Nautische Veiligheid Westerschelde, meer
 • 2002. Monitoring schelpdierbestanden, meer
 • 2003. Monitoring van de bekkens van de Kleine en de Grote Nete ten behoeve van het beheer en de bescherming van de visfauna, meer
 • 2002. Monitoring van het Linkerscheldeoevergebied, meer
 • 1990. Monitoring van het macrobenthos in de Zeeschelde, meer
 • 2002. Monitoring van het visbestand van het Schelde Estuarium, meer
 • 1999. Monitoring van metalen en biometrische parameters in macrobenthos, epibenthos, vis en sediment. Monitoring van vluchtige koolwaterstoffen, bacteriële analyses en visziekten, meer
 • 1999. Monitoring van metalen en radioactieve stoffen in zeewater en gesuspendeerde stoffen, meer
 • 2003. Monitoring van ontwikkelingen in slik- en schorgebieden in de Zeeschelde in het kader van : 1) de baggerstortvergunning op de platen van Doel en Boomke; 2) het afgraven van de Ketenissepolder, meer
 • 1995. Monitoring van schorvegetaties langs de Zeeschelde, meer
 • 2001. Monitoring van zware metalen en organische contaminanten in epibenthos, vis en sediment. Monitoring van biologische stressindicatoren, meer
 • 1991. Monitoring watervogels langs de Zeeschelde, meer
 • 2003. MOPSEA: Monitoringsprogramma van de luchtvervuiling door schepen, meer
 • 2006. Morfologisch Beheer Westerschelde, meer
 • 2003. Morfologische respons van de Waddenzee, meer
 • 2002. Morfologische schematisatie van de Westerschelde, meer
 • 1996. MOVE: MOnitoring VErruiming Westerschelde, meer
 • 2005. Multifunctionaliteit van overstromingsgebieden: Wetenschappelijke bepaling van de impact van waterberging op natuur, bos en landbouw, meer
 • 1999. Natuurinrichtingsproject West-Vlaamse Scheldemeersen: topografische opmetingen, meer
 • 2000. Natuurinrichtingsproject West-Vlaamse Scheldemeersen: topografische opmetingen - bijkomende opdrachten, meer
 • Natuurontwikkeling- en inrichting tussen Hamme en Dendermonde, meer
 • 2001. Natuurontwikkelingsstudie van de zuidelijke groenzone van het Linkerscheldeoevergebied, meer
 • Natuurpakket Westerschelde Middengebied, meer
 • 2003. Natuurvriendelijke oeververdediging op de schorren langs de Zeeschelde, tussen de Durmemonding en Dendermonde, meer
 • 1998. Nautilus: Project Nautilus, meer
 • 2003. Nautische verkeersstudie die de verkeersafwikkeling van en naar Scheldehavens in 2010, 2015 en 2020 simuleert, meer
 • 2001. NCP: Natuurcompensatieprogramma Verruiming Westerschelde, meer
 • 2000. Nederlandse Implementatie Europese Kaderrichtlijn Water, meer
 • Nekton of mature and developing marshes in the Westerschelde (Belgium), meer
 • New disposal strategy for the Westerschelde, meer
 • 2003. NEW! DELTA: Ports and Nature, Striking a New Balance, meer
 • 2006. Niet-inheemse soorten in het Belgisch deel van de Noordzee en omliggende estuaria, meer
 • 1994. Nitrificatie en denitrificatie in het Westerschelde estuarium, meer
 • 2003. NOPSE: Natuurontwikkelingsplan Schelde-Estuarium, meer
 • 2007. Numerical research on the reshaped tip of the Walsoorden sandbar, meer
 • 2007. Numeriek modelonderzoek dwarsstromingen ten oosten van de Plaat van Ossenisse, meer
 • 1997. Numerieke simulatie van het transport van toxische polluenten in de Schelde, het Schelde-estuarium en de Belgische kustwateren, meer
 • 1990. Numerieke simulatie van slibstroming in estuaria en havens, meer
 • 2008. O&M Flexibel storten, meer
 • 2010. O&M Zandhuishouding 2010, meer
 • 1995. OMES 1 Main: Onderzoek Milieu-Effecten Sigmaplan, meer
 • 1995. OMES 1: Biogeochemische cycli van C, N en waterbalans, meer
 • 1995. OMES 1: Denitrificatie in intertidale sedimenten en waterkwaliteitsparameters, meer
 • 1995. OMES 1: Ecologie van macrozoöbenthos in de Zeeschelde, meer
 • 1995. OMES 1: Ecologie van vispopulaties in de Zeeschelde, meer
 • 1995. OMES 1: Ecologische modellering van het Zeeschelde estuarium en de studie van biogeochemie in de rhizosfeer, meer
 • 1995. OMES 1: flora en vegetatie, avifauna, benthos en waterkwaliteitsparameters, meer
 • 1995. OMES 1: Geomorfologie en logistieke ondersteuning, meer
 • 1995. OMES 1: Hydrodynamica, meer
 • 1995. OMES 1: Karakterisatie van organisch materiaal en plankton van de Zeeschelde, meer
 • 1995. OMES 1: Pedologische karakterisatie van schorren en alluviale gebieden, meer
 • 1995. OMES 1: Sediment transport en sedimentatie processen in de Schelde tussen Zandvliet en Gent, meer
 • 1995. OMES 1: Studie van microplankton en de microbiële "loop" in de Zeeschelde, meer
 • 1995. OMES 1: Vegetatie ecologie van alluviale gebieden en schorre vegetatie en flora, meer
 • 1995. OMES 1: Waterbalans, meer
 • 1995. OMES 1: Waterkwantiteit en logistieke ondersteuning, meer
 • 1999. OMES 2 Main: Integratie van de deelstudies van het project OMES, meer
 • 2006. OMES 2: Research on the environmental effects of the SIGMA plan - Phase 4, meer
 • 2002. OMES 3 Main: Baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu, meer
 • 2002. OMES 3: Studie naar de basiswaterkwaliteit in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, meer
 • 2002. OMES 3: Studie naar de effecten van waterkwaliteit en getij op overstromingsgebieden in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium via het gebruik van twee mesocosmos-opstellingen, meer
 • 2002. OMES 3: Studie naar de koolstofcyclus in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, meer
 • 2002. OMES 3: Studie naar de primaire productie in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, meer
 • 2002. OMES 3: Studie naar de sedimentologie in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, meer
 • 2002. OMES 3: Studie naar de zijdelingse belasting in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, meer
 • 2002. OMES 3: Studie naar het fytoplankton in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, meer
 • 2002. OMES 3: Studie naar het zoöplankton van in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, meer
 • 2006. OMES 4 Main: Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu, meer
 • 2006. OMES 4: Opwaardering van de OMES-databank, betreffende data van het Vlaamse gedeelte van het Schelde estuarium, meer
 • 2006. OMES 4: Studie naar de basiswaterkwaliteit in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, meer
 • 2006. OMES 4: Studie naar de koolstofcyclus in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, meer
 • 2006. OMES 4: Studie naar de primaire productie in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, meer
 • 2006. OMES 4: Studie naar de sedimentologie in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, meer
 • 2006. OMES 4: Studie naar het fytoplankton in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, meer
 • 2006. OMES 4: Studie naar het zoöplankton van in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, meer
 • 2006. OMES 4: Study on the vegetation under tidal range in the Flemish part of the Scheldt estuary: 2 mesocosmos experiments and experimental area Lippenbroek, meer
 • 2009. OMES 5 Main: Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu, meer
 • 2009. OMES 5: Beheer van de OMES-databank, betreffende data van het Vlaamse gedeelte van het Schelde estuarium., meer
 • 2009. OMES 5: Studie naar de basiswaterkwaliteit in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, meer
 • 2009. OMES 5: Studie naar de koolstofcyclus in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, meer
 • 2009. OMES 5: Studie naar de primaire productie in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, meer
 • 2009. OMES 5: Studie naar de sedimentologie en het lichtklimaat in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, meer
 • 2009. OMES 5: Studie naar het fytoplankton in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, meer
 • 2009. OMES 5: Studie naar het zoöplankton van in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, meer
 • 1994. Onderhoud en gebruik van een laboratorium-container aan boord van het onderzoeksschip Belgica, voor toezicht op mariene verontreiniging, meer
 • Ondersteuning hoogwaterberichtgeving: hoogwaterkenmerken per bekken - wasrapporten, meer
 • 2006. Ondersteuning van het probabilistisch toelatingsbeleid voor de Vlaamse havens: in gebruik stellen van het programma ProToel voor de haven van Zeebrugge, meer
 • 2002. Onderzoek benutting kwelwater, meer
 • 2007. Onderzoek en inventarisatie van mogelijke herstelmaatregelen, meer
 • 2006. Onderzoek en monitoring in de Schelde, onderdeel vis, schelpdier en visserij, meer
 • 1999. Onderzoek naar de draagkracht i.f.v. watersportinfrastructuur in Sint-Amands, meer
 • 2006. Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu. Perceel 3, meer
 • 2000. Onderzoek naar de habitatkwaliteit voor bot (Platichthys flesus) in het Schelde-estuarium op basis van een veldstudie en wiskundige modellen, meer
 • 1997. Onderzoek naar de impact van infrastructuurwerken (containerkade Noord / Verdieping) op het estuariene ecosysteem van de Schelde: Partim Macrobenthos in de Beneden Zeeschelde, meer
 • 1998. Onderzoek naar de impact van infrastructuurwerken (containerkade Noord / Verdieping) op het estuariene ecosysteem van de Schelde: Partim Watervogels in de internationaal beschermde gebieden van de Beneden Zeeschelde: trends van 1980 tot 1997, meer
 • 1997. Onderzoek naar de impact van infrastructuurwerken (containerkade Noord / Verdieping) op het estuariene ecosysteem van de Schelde: Partim Watervogels langs de Zeeschelde, meer
 • 1998. Onderzoek naar de stikstof- en fosforhuishouding in de alluviale gebieden langs de Zeeschelde, meer
 • 2009. Onderzoek naar de trekvissoorten in het stroomgebied van de Schelde, meer
 • 2003. Onderzoek naar het afgiftegedrag van zeeschepen in Vlaamse havens na de implementatie van richtlijn 200/59/EG m.i.v. eventuele suggesties voor de verbetering van deze afgifte, meer
 • 2000. Onderzoek naar invloed van exogene factoren op de morfologische dynamiek van het estuarium. - LTV-Westerschelde-cluster morfologie, meer
 • 2003. Onderzoek naar milieuzonering in de haven van Antwerpen rechteroever, meer
 • 1998. Onderzoek naar protistengemeenschappen in de Zeeschelde, meer
 • 1996. Onderzoek naar sedimenttransportfenomenen in kustgebieden, rivieren en rioleringen, meer
 • 2007. Onderzoek naar trekvissoorten in het stroomgebied van de Schelde, meer
 • 2004. Onderzoek recreatievaart Westerschelde, meer
 • 2006. Onderzoek vismigratieknelpunten ter hoogte van de Denderstuwen, meer
 • Onderzoek waterkwaliteit van de Zeeschelde; compilatie en analyse van alle beschikbare gegevens van het Schelde-estuarium, meer
 • 2002. Ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de zone voor windturbines in Kruibeke-Beveren, meer
 • 2000. Ontwerp van een ecosysteemvisie voor de vallei van de Grote Nete, meer
 • 1996. Ontwerp-beheersplan van het Gewestelijk Natuurreservaat 'De slikken en schorren van Schelde en Durme', meer
 • 2000. Ontwikkelen mathematisch manoeuvreermodel, meer
 • 2002. Ontwikkelen van scores of indices voor de biologische kwaliteitselementen 'bentische ongewervelden, macroalgen, angiospermen en fytoplankton' voor de Vlaamse overgangswateren overeenkomstig de Europese kaderrichtlijn Water, meer
 • 2004. Ontwikkeling beoordelingskader Schelde-estuarium, meer
 • 2002. Ontwikkeling computerprogramma voor prognoses inzake havengebonden afvalstromen, meer
 • 2010. Ontwikkeling evaluatiemethodiek geïntegreerde systeemmonitoring, meer
 • 2006. Ontwikkeling modelinstrumentarium Westerschelde, meer
 • Ontwikkeling van een flankerend beleid voor de landbouw Nederland, meer
 • Ontwikkeling van een flankerend beleid voor de landbouw Vlaanderen, meer
 • 2001. Ontwikkeling van modellen voor geulen, ondiepten en drempels in het Westerschelde estuarium, meer
 • 1994. Ontwikkeling van natuur- en visstandbevorderende initiatieven t.b.v. prov. visserijcommissie Antwerpen (UIA/VF/1994), meer
 • 2004. Ontwikkeling van simulatiemodellen voor een twee fase stroming op geofysische schaal, met toepassingen op sedimenttransport in estuariene en kustzones, meer
 • 2001. Ontwikkelingsmogelijkheden voor de scheepvaart op de kleine waterwegen in Vlaanderen, meer
 • 1996. Ontwikkelingsperspectief Rijn-Schelde-Delta, meer
 • 2005. Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium: Algemeen Programma, meer
 • 2005. Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium: Programma natuurlijkheid, meer
 • 2005. Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium: Programma toegankelijkheid, meer
 • 2005. Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium: Programma veiligheid tegen overstromen, meer
 • 2005. Opleiding & Training Vessel Traffic Services (VTS)-personeel, meer
 • 2003. Opmaak d-@las voor ProSes, meer
 • 2005. Opmaak van laagwaterstrategieën, meer
 • 2007. Opmaak voorspellingen Kust en Schelde, meer
 • 2006. Opmaken van internet-instrument voor het toepassen van de opgestelde richtlijnen voor de watertoets, meer
 • 2004. Opmaken van richtlijnen voor de watertoets, meer
 • 1998. Oppervlakte-aktieve verbindingen en hun toxische metabolieten in afvallozingen: een geïntegreerde studie, meer
 • 2007. Oprichten en ondersteunen kenniscentrum ondiep water, meer
 • 2001. Opsporen van de verspreiding en effecten van stoffen met pseudo-oestrogene werking in Vlaamse wateren, meer
 • 2005. Opstellen van de instandhoudingsdoelstellingen voor de Zeeschelde en de tijdgebonden zijrivieren, meer
 • 2009. Opstellen van een databank en het modelleren van havenrelevante handelsstromen, meer
 • 2002. Opstellen van een synthese rapport van alle monitoring gegevens van de Beneden Zeeschelde ten behoeve van de milieuvergunningsaanvraag en uitwerken van een gedetailleerd monitoringsprogramma, meer
 • Opstelling grensoverschrijdend plan van aanpak voor het Zwin en omstreken, meer
 • 2004. Opstelling van een landbouweffectenrapport op planniveau van het Sigmaplan, meer
 • 2004. Opstelling van een landbouweffectenrapport van het Vlaamse onderdeel van het natuurontwikkelingsplan Schelde-Estuarium, meer
 • 2003. Optimalisatie van de baggerwerken in de maritieme toegang tot de Vlaamse kusthavens en de Schelde., meer
 • 2004. Optimalisatie van de baggerwerken in de maritieme toegang van de Westerschelde en de Beneden Zeeschelde, meer
 • 1986. Optimalisatie van de baggerwerken in de toegangsgeul naar de Kallosluis, meer
 • 2003. Optimalisatie van de onderhoudsbaggerwerken Deurganckdok : hydrodynamisch, sedimentologisch en morfologisch modelonderzoek. Onderzoek naar de effecten op het milieu bij het terugstorten van baggerspecie in de Beneden-Zeeschelde, meer
 • 1997. Opvolging van het visbestand van de Zeeschelde en bijhorende overstromingsgebieden, meer
 • 2001. Opvolging van het visbestand van de Zeeschelde en de Antwerpse dokken, meer
 • 1994. Opvolging visbestand Beneden-Zeeschelde (Doel), meer
 • 1998. Opvolging visbestand Zeeschelde 1998-1999, meer
 • 2003. Organisation of symposium Dunes and Estuaries, meer
 • 1993. Oriënterend hydraulisch-sedimentologisch onderzoek rond Containerkaai-dok West: 2D- en 3D modelonderzoek, meer
 • 2004. ORMES: Operational Remote sensing Mapping of Estuarine Suspended sediment concentrations, meer
 • 2000. Overzicht van het lopend ecologisch onderzoek in het Scheldebekken: compilatie en verwerking van gegevens in het kader van het Schelde actieplan, meer
 • 1993. Overzichtsmodel Schelde 1991, meer
 • 2004. PEGASE Albertkanaal, Zuid-Willemsvaart (In het Vlaamse gewest) en de Kempische kanalen: studie over de waterkwaliteit en de kwantificatie van vrachtfluxen tussen Schelde en Maas, meer
 • 2002. PEGASE scheldestroomgebied: pilootstudie ter ondersteuning van de implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water, meer
 • 1998. Photoacclimation by phytoplankton and microphytobenthos, meer
 • 1995. Pigmentanalyse op gesuspendeerd particulair materiaal, meer
 • 2004. Pilot study in preparation of the spatial implementation of the EU Habitat and Bird directives in general and the conservation objectives in particular for parts ... on the Left bank of the Schelde, meer
 • 2001. Pilot Westerschelde in verband met kaderrichtlijn water, meer
 • 2003. Plan MER voor het identificeren van locaties voor het bergen van rivierslib, meer
 • 2006. Plan-MER voor het strategisch plan van de haven van Antwerpen, meer
 • 2004. Planning of the in situ disposal test near the Walsoorden sandbar 2004, meer
 • 2005. Planning of the in situ disposal test near the Walsoorden sandbar 2006, meer
 • 2000. Planstudie rivierherstelproject voor het Durmebekken, meer
 • 2002. PNVW: Programma Nautische Veiligheid Westerschelde, meer
 • 2003. Populatiestructuur en dynamiek van enkele bacterivore nematoden langsheen de Noordzeekust en aanpalende estuaria, meer
 • 2007. Potentie van ruimtelijke modellen als beleidsondersteunend instrument mbt het voorkomen van watervogels in de Schelde, meer
 • 1998. Procesbegeleiding, onderzoek en beleidsanalyse in kader van een Langetermijnvisie voor het Schelde-estuarium, meer
 • 2004. Productie en desintegratie van calciumcarbonaat in kustsedimenten, meer
 • 1991. Prognose van scheepstrafieken naar de haven van Antwerpen (in het kader van de verkeerssimulatie Schelde), meer
 • 1999. PROGRESS 2000: PRojectprogramma Onderwijskundige GREnsoverschrijdende Samenwerking Scheldemond 2000, meer
 • PROGRESS: PRojectprogramma Onderwijskundige GREnsoverschrijdende Samenwerking Scheldemond, meer
 • 1997. Projectbureau Zeeweringen, meer
 • 1997. Projectgroep Estuaria en Kusten. Werkgroep Estuaria: BOS Estuariene systemen - Westerschelde, meer
 • 1970. Projekt Zee, meer
 • 2006. PROSES 2010: Morfologisch Beheer Westerschelde, meer
 • Protective measures (SIGMA-Plan) against inundation of the river Scheldt (Belgium): possible environmental effects (AMIS research project), meer
 • 1995. Protozoon begrazing in estuariene systemen, meer
 • 2003. REFCOAST: Typologie, referentieconditie en classificatie van de Belgische kustwateren, meer
 • Regionaal ontwikkelingsplan de Driehoek, meer
 • Relatie tussen de verontreiniging van water, zwevende stof en sediment voor een aantal zware metalen en micropolluenten op 9 meetlokaties in de Schelde, meer
 • 2008. Relatie tussen fysische en sedimentologische karakteristieken en de ecologische waarden in ondiepe subtidale gebieden in de Westerschelde, meer
 • 2009. Relaties in het voedselweb, meer
 • 2008. Remote Sensing van sediment in suspensie in het Schelde estuarium, meer
 • 1996. REMSSBOT: REMSSBOT Regional Environmental Management Support System Based On Telematics, meer
 • 2003. Reproductieve, genetische en fenotypische variatiepatronen in relatie tot toxiciteit bij Pseudo-nitzschia pungens, meer
 • 2002. Research on the feasibility of the alternative disposal strategy Walsoorden, meer
 • 2006. RESORT: REmote sensing for Seasonal and Overseas Retrieval of Total suspended Matter, meer
 • 2010. Restwarmtevalorisatie Haven van Antwerpen, meer
 • 2010. Review hydraulische modellering stromingspatronen stuwsluis Denderbelle, meer
 • 2006. Risicoanalyse voor het internationaal project duurzaam behoud Zwin, meer
 • 2001. Rol van een zoetwaterschor in de siliciumcyclus in het Schelde-estuarium, meer
 • 2001. Rotterdam en Antwerpen: anderhalve eeuw havenconcurrentie in de Rijn-Schelde-Maas delta (1860-2000), meer
 • 2004. ROUGH WATER: Roughness modelling for managing natural shallow water systems, meer
 • 1998. Ruimtelijke analyse en ruimtelijke evaluatie ter beleidsondersteuning in de Westerschelde, meer
 • 2003. RUP GOG KBR: Voorontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de gebieden van het gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde, meer
 • Samenwerking beleid en beheer Schelde-estuarium, meer
 • 1987. SAWES1: Systeem Analyse Westerschelde, meer
 • 2003. SCALDIT, meer
 • ScaldWIN: ScaldWIN, een betere waterkwaliteit in het internationale stroomgebiedsdistrict van de Schelde., meer
 • Scheepsbewegingen in golven (Het Scheur), meer
 • 2006. Schelde Electronic Chart System (Schelde-ECS), meer
 • Scheldeboek: Realisatie van een boek over de Schelde ism Prof. Dr. P. Meire: een impressie van de rivier van bron tot monding, bespreking van de invloed van de rivier en haar interacties met de mens op het landschap, meer
 • 2003. SCHELDEFONDS: Het verlenen van diensten met het oog op de bevordering van de grensoverschrijdende samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en milieubewegingen door de operationalisering van het Scheldefonds v.z.w, meer
 • 2003. Scheldegids, meer
 • Schelde-Landschapspark, meer
 • 2007. SCHELDEMONITOR: Het ontwikkelen en realiseren van de derde fase van een informatiesysteem Onderzoek en Monitoring Langetermijnvisie Schelde-estuarium "ScheldeMonitor" (in het kader van LTV O&M), meer
 • 2003. SCHELDEMONITOR: Het ontwikkelen en realiseren van de eerste fase van een informatiesysteem Onderzoek en Monitoring Langetermijnvisie Schelde-estuarium "ScheldeMonitor" (in het kader van LTV O&M), meer
 • 2004. SCHELDEMONITOR: Het ontwikkelen en realiseren van de tweede fase van een informatiesysteem Onderzoek en Monitoring Langetermijnvisie Schelde-estuarium "ScheldeMonitor" (in het kader van LTV O&M), meer
 • 2014. SCHELDEMONITOR: The ScheldeMonitor knowledge- and information system in the framework of "Research and Monitoring long-term planning Scheldt estuary" (phase 5): development of a new portal interface, meer
 • 2010. ScheldeMonitor: The ScheldeMonitor knowledge- and information system in the framework of "Research and Monitoring long-term planning Scheldt estuary" (phase 4), meer
 • 2002. SCHELDT: Door de lucht verpreid hyperspectraal potentieel voor kustbiochemie van het schelde estuarium en pluim, meer
 • 2000. Scientific Support 'Second Opinion' economics in the frame of the long term vision on the Scheldt Estuary, meer
 • 2001. Sedigrafische analyse van het lutum-gehalte van bodemmonsters van Westerschelde en Beneden Zeeschelde en vergelijkend onderzoek met de Laserdiffractiemethode, meer
 • 2000. Sediment delivery to watercourses from rural areas:assessment and evaluation of control measures, meer
 • 2002. Sediment- en morfodynamiek van schorren in het Schelde-estuarium : begroting en voorspelling, meer
 • 2002. Sediment trap efficiency for small ponds: an experimental and modelling approach, meer
 • 1995. Sedimenttransport onder invloed van onregelmatige golven, meer
 • Seine-Schelde West, meer
 • 1997. SENTWA: Evaluatie van MAP maatregelen en bufferzones met behulp van het model SENTWA, meer
 • 2003. SIC I: Het verlenen van diensten met het oog op het ter beschikking stellen van een Vlaamse medewerker aan het Schelde InformatieCentrum tbv de communicatie ikv de Lange Termijnvisie Schelde-estuarium - deel I, meer
 • 2004. SIC II: Het verlenen van diensten met het oog op het ter beschikking stellen van een Vlaamse medewerker aan het Schelde InformatieCentrum tbv de communicatie ikv de Lange Termijnvisie Schelde-estuarium - deel II, meer
 • 2007. SIC III: Het verlenen van diensten met het oog op het ter beschikking stellen van een Vlaamse medewerker aan het Schelde InformatieCentrum tbv de communicatie ikv de Lange Termijnvisie Schelde-estuarium - deel III, meer
 • 2009. SIC V: Het verlenen van diensten met het oog op het ter beschikking stellen van een Vlaamse medewerker aan het Schelde InformatieCentrum tbv de communicatie ikv de Lange Termijnvisie Schelde-estuarium - deel V, meer
 • Sigmaplan. Dijkwerken te Destelbergen. Rapport : februari 1995, meer
 • 1993. Simulatie van het transport van polychloorbyfenylen (PCB) in het Schelde estuarium met het waterkwaliteitsmodel WASP4, meer
 • 1994. Simulatie van stromingen met behulp van 2,5 D en 3 D numerieke modellen. Toepassingen op de Zuidelijke Ijszeeën en het estuarium van de Schelde, meer
 • Simulatortraining Hogere Zeevaartschool, meer
 • Simulatortraining Vlaamse Loodsen, meer
 • 2002. SISCO: De retentie van silicium in het Schelde continuum en de impact ervan op de eutrophicatie van de kust, meer
 • 2007. Site-specific research to determine the disposal strategy, meer
 • 2001. Sleepbootopleiding Haven Antwerpen, meer
 • 2011. Slibbalans Zeeschelde, meer
 • Slib-model Schelde-estuarium, meer
 • 2002. Sluis aan Zee, gemeentelijk plan, meer
 • 1981. Sluis te Hingene Vorm van de toegangsgeul 1981, meer
 • 1996. Sluis te Hingene Vorm van de toegangsgeul 1996, meer
 • 2004. SmartSoils, meer
 • 2005. SNMS: Schelde Navigator Marginale Schepen (SNMS), meer
 • 2006. SOS: Schelde op school, meer
 • 2008. SOS: Schelde op School, meer
 • 2002. SPA/SAC: Instandhoudingsdoelstellingen voor speciale beschermingszones, meer
 • Spatial and temporal migrations of Atlantic cod (Gadus morhua) in the Belgian part of the North Sea and the Western Scheldt, meer
 • Spatio-temporal variability in benthic-pelagic coupling and the role of macrobenthos, meer
 • 2002. SRK: Schelderadarketen: aanpassingen radarwaarnemingsubsysteem, meer
 • 2002. SRK: Schelderadarketen: migratie informatieverwerkend systeem (IVS) - tweede fase, meer
 • 2002. SRK: Schelderadarketen: ontwerpstudie radareiland Schouwenbank, meer
 • 2002. SRK: Schelderadarketen: studie mogelijke impact windturbines op zee, meer
 • 2005. STARDUST II: Spatiale en temporale bepalingen van hoge resolutie diepteprofielen gebuik makend van nieuwe staalname technieken, meer
 • 2001. Startnota voor een lange termijn visie voor het Vlaamse havenbeleid, meer
 • 2008. STEP: Sustainable Tourism in Estuary Parks, meer
 • Sterkte zwakte analyse overstromingsrisico’s Schelde-estuarium, meer
 • Stormvloedbeheersing Rapport : 1996, meer
 • 2001. Strategisch Milieueffectrapport (S-MER) Masterplan voor de mobiliteit te Antwerpen, meer
 • 2001. Strategische en socio-economische effecten van het 48'/43'/38 ' -verdiepingsprogramma Schelde, meer
 • 2003. Strategische MER ontwikkelingsschets 2010 Schelde-Estuarium, meer
 • 2001. Strategische verkenning van de zoetwatervoorziening voor Zuidwest Nederland, meer
 • 2000. Stromingsweerstand ten gevolge van waterplanten, meer
 • 1995. Structuur en dynamiek van microplankton-gemeenschappen in het Schelde-estuarium (België, Nederland). I, meer
 • 1997. Structuur en dynamiek van microplankton-gemeenschappen in het Schelde-estuarium (België, Nederland). II, meer
 • 1992. Structuur en functie van het benthos in estuariene en kustecosystemen in relatie tot huidige en toekomstige antropogene invloeden, meer
 • 2002. Studie densiteitsstromingen in kader van de Lange Termijnvisie voor het Schelde-estuarium, meer
 • 1999. Studie naar alternatieve bagger-en stortstrategieën met oog op manipulatie toekomstige morfologie van de Westerschelde, meer
 • 2000. Studie naar de interactie tussen schepen, meer
 • 2003. Studie naar de onderhoudsbaggerwerken in het toekomstige Deurganckdok, meer
 • Studie nautische toegankelijkheid, meer
 • 2003. Studie omtrent de optimalisatie van de afwikkeling van het scheepvaartverkeer van en naar de Scheldehavens (van het loodsstation Wandelaar of Steenbank tot aan de ligplaats) aan de hand van de situatie in Antwerpen, meer
 • 2006. Studie ten behoeve van aanleg van overstromingsgebieden en natuurgebieden in het kader van het Sigmaplan, meer
 • 1996. Studie ter kwantificering van de nutriëntenverliezen per stroombekken naar het oppervlaktewater door landbouwactiviteit in Vlaanderen: een praktijkgericht onderzoek ter ondersteuning van het milieu- en landbouwbeleid, meer
 • Studie van de chemische kwaliteit van de baggerspecie in het Schelde-estuarium in het kader van de WVO-vergunning, meer
 • 1995. Studie van de hydrologische en waterbouwkundige aspecten van de inrichting van het overstroombaar gebied Bazel-Kruibeke en Rupelmonde, meer
 • 1995. Studie van de interactie tussen de waterkolom en het intertidaal in de Zeeschelde: partim kwalificatie en kwantificatie van organisch materiaal en plankton, meer
 • 1995. Studie van de interactie tussen de waterkolom en het intertidaal in de Zeeschelde: biogeochemische cycli van C en N, meer
 • 2001. Studie van langdurige meetreeksen in de Beneden-Zeeschelde, meer
 • 2003. Studieopdracht in het kader van de actualisatie van het Sigmaplan, meer
 • 1997. Study and Modelling Eutrophication-related Changes in Coastal Planktonic Food-webs, meer
 • 2004. Successie -en rekolonisatiemechanismen van het macrobenthos in slikken, meer
 • 2001. SVW: Studie- en samenwerkingsverband water, meer
 • 2005. Systeembeschrijving delta (incl. Verspreiding Japanse Oester (Crassostrea gigas)), meer
 • 2006. Systeembeschrijving Westerschelde, meer
 • 1993. Systematisch-ecologische studie van het intertidale microfytobenthos van de Westerschelde (Nederland), meer
 • 2002. TBTCLEAN, meer
 • 2004. Teledectectie van estuariene getijdeplaten voor het karteren en modelleren van benthische ecologie, meer
 • 2006. Temporele en spatiale variaties in metaalgehalten gekoppeld aan sedimenten in het Schelde-estuarium, meer
 • 1997. Terugkoppelingseffecten van verhoogde sedimentatie veroorzaakt door Spartina anglica, meer
 • 1997. The Biogeochemistry of Nutrients, Metals and Organic Micropollutants in the North Sea, meer
 • 2009. THESEUS: Innovative coastal technologies for safer European coasts in a changing climate, meer
 • 2009. TIDE - Tidal River Development, meer
 • 2004. TIDESED: Tijdsafhankelijke veranderingen in de optische eigenschappen van sedimenten zoals gedetecteerd met remote sensing, meer
 • 2004. Tijdreeksen Noordzee vissen, meer
 • 1996. Tijdsafhankelijk erosiegedrag van natuurlijke sedimenten in rioleringen en rivieren, meer
 • Tijgebied Westerschelde: Sigmaplan. Ringdijken KBR. Rapport : december 1997, meer
 • 2007. TIMOTHY: Tracing and Integrated Modeling of Natural and Antropogenic Effects on Hydrosystems, meer
 • 2006. Toegang MSC containerschepen bij ontwerp diepgang 14,5 m, meer
 • Toegangsgeul Zeesluis Hingene (3 delen). Rapport : 1996, meer
 • 1996. Toekomstige invulling overstromingsgebied Kruibeke Bazel, meer
 • 2002. Toelage voor zware apparatuur : Agilent GC-MS/NCI, meer
 • 2009. Toepasbaarheid van de Nederlandse Leidraad Toetsen in Vlaanderen, meer
 • 1996. Toepassing van de methodologie voor de karakterisatie van de bodems van onbevaarbare waterlopen - Deel : biologische evaluatie, meer
 • 1998. Toestandsbeschrijving van het ecosysteem van het estuarium van de Zeeschelde en het valleigebied, meer
 • 1992. Transfer en gedrag van sporenmetalen in het estuarium van de Schelde, meer
 • 1997. Trofische interacties in protistengemeenschappen van intertidale estuariene sedimenten. I, meer
 • 1999. Trofische interacties in protistengemeenschappen van intertidale estuariene sedimenten. II, meer
 • Tunnel Liefkenshoek: Onderzoek betreffende de morfologische factoren, meer
 • 1989. Tunnel Liefkenshoek: Onderzoek betreffende de morfologische factoren, meer
 • 1999. Tweede spoorontsluiting van de haven van Antwerpen - A102, meer
 • 2008. Tweede zeesluis binnen sluizencomplex Terneuzen, meer
 • 1994. Uitbouw en onderhoud van het Vlaamse palingpolluentenmeetnet, meer
 • 2003. Uitbouw van het handhavingsnetwerk voor de controle op de internationale afvaltrafieken via de Vlaamse zeehavens, meer
 • 2001. Uitbouw van het sedimentmeetnet van het Scheldebekken, meer
 • 2005. Uitbreiding studie met ontwikkeling 3D-numeriek slibtransportmodel Delft3D, meer
 • 2007. Uitvoeren van de risico-analyse 2015 in het Scheldestroomgebied in het kader van de KRW met behulp van een rivierkwaliteitsmodel, meer
 • 2009. Uitvoeren van vlottermetingen ihkv bouw CDW DGD, meer
 • 1990. Uitvoeringsprogramma 'Herstel en Inrichting Rijkswateren' (H&I), meer
 • 2003. Uitwerking van een integraal waterbeheer in het kader van de actualisatie van het SIGMAPLAN voor de Zenne op Vlaams grondgebied, meer
 • Validering meetgegevens, meer
 • 2007. Vaststellen van het maximaal ecologisch potentieel/goed ecologisch potentieel voor kunstmatige en/of sterk veranderde waterlichamen - partim Galgenweel, meer
 • 1996. Vegetatie-ecologie van alluviale gebieden langs de Zeeschelde, meer
 • 2000. Veiligheidsniveau Vlaanderen, meer
 • 2008. Verbetering nautische toegankelijkheid van de Vlaamse kusthavens en de Scheldemonding, meer
 • 1997. Vergelijkende studie naar de bioaccumulatie en effecten van metalen in mosselen tussen een gematigd en een subtropisch gebied: het Schelde estuarium (Antwerpse haven- Vlaanderen) en de Richards Baai Haven (Zuid-Afrika), meer
 • 1995. Verkennend waterbodemonderzoek in de nabijheid van scheepswerven, meer
 • 2004. Verkenning kleine vaartuigen op de Schelde, meer
 • 2006. Verruiming van de vaargeul Beneden-Zeeschelde en Westerschelde, meer
 • 2001. Verspreiding en dynamiek van dieren in een estuariene omgeving, meer
 • 1992. Verspreiding en typologie van ecologisch waardevolle waterlopen : het stroomgebied van de Beneden-Schelde en de Zenne, meer
 • 2001. Verspreiding van polluenten in het kader van het Meetnet Zoetwatervis, meer
 • Vessel Traffic Management and Information Services, meer
 • 2001. Visbestandopnames en de uitbouw en het onderhoud van het meetnet zoetwatervis, meer
 • Vismigratie op getijgebonden rivieren - eindrapport literatuurstudie, meer
 • 2002. Visserij onderzoek (WOT-05-406), meer
 • 2004. Visvriendelijke technieken waterkrachtcentrales, meer
 • 2000. VIWC: Wetenschappelijke ondersteuning van de permanente projectgroep van het Vlaams Integraal wateroverlegcomite, meer
 • 2013. Vlaams Nederlandse Delta, meer
 • 2009. Vlaamse en Nederlandse methoden voor de berekening van het overstromingsrisico, meer
 • 2001. VlaNeZO: Vlaams - Nederlandse samenwerking op het gebied van zeewetenschappen, meer
 • 1999. Vlina 9901: De visindex als instrument voor het meten van de biotische integriteit van de Vlaamse binnenwateren, meer
 • 1993. Voedingsecologie en populatiedynamica van de brakwateraasgarnaal Neomysis integer in relatie tot de maximum turbiditeitszone van estauria, meer
 • 2002. Voedsel, zuurstof en bioturbatie: een experimentele studie van de structuur van meiofaunagemeenschappen, meer
 • 2001. Voorbereiding tot het opstellen van het inrichtingsplan van het gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde: deel1: onderzoek naar de Kwelstromen in de polder van Kruibeke, meer
 • 1988. Voordelta*4: hyperbenthosonderzoek Voordelta, meer
 • 2005. Voorhaalbaarheidsstudie (pre-feasibility study) voor een Ondergronds Logistiek Systeem (OLS) met het oog op een kostenefficiënte integratie van het containerproject Deurganckdok in de haven van Antwerpen, meer
 • 2003. Voorontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het opheffen van de (alternatieve) reservatie- en erfdienstbaarheidsgebieden voor het Duwvaartkanaal Oelegem-Zandvliet, meer
 • 2009. Voorspelling hoogwaterstanden Schelde-estuarium, meer
 • Voorstudie natuurontwikkelingsplan Schelde-estuarium, meer
 • 2001. Voortgang uitvoeringsprogramma Herstel en Inrichting, meer
 • 2005. Voortoets bij de WVO-vergunningsaanvraag voor het onderhouden van de voorgeul in de Westerschelde in verband met de vogelrichtlijnen, meer
 • Waaslandhaven - Containerdok West Onderzoek van de bouwfasen, meer
 • Waaslandhaven/Containerdok West. Invloed van het containerdok op de voortplanting van het getij. Rapport: juli 1998, meer
 • 1999. WCT: Plan Zeeland Seaports voor Westerschelde Container Terminal (WCT), een herziening van het streekplan Zeeland, meer
 • 2003. WCT: Westerschelde Container Terminal (WCT), een herziening van het streekplan Zeeland. Bouwfase, meer
 • Werkeiland Groot Buitenschoor. Onderzoek naar de ontgronding. (Eindverslag van het studieconsortium IMDC-WLB) Rapport : juli 1998, meer
 • 2005. WESP: Westerscheldeplanner, meer
 • 2004. Westerschelde Container Terminal (WCT), een herziening van het streekplan Zeeland. Ontwikkeling natuurcompensatiegebied, meer
 • 2002. Westerschelde en Beneden-Zeeschelde: Sedigrafische analyse lutumgehalte bodemmonsters Juli 2001, meer
 • 2007. Westerschelde LTV-O, meer
 • 1993. Westerschelde physical modelling studies about the influence of impoldering on dredging, meer
 • 2000. Westerschelde vergunning onderhoudsbaggerwerken, meer
 • Westerschelde: Project OOSTWEST Rapport : 1995, meer
 • 1998. West-Vlaamse Scheldemeersen/ecohydrologische studie: ecologie (Feryn), meer
 • 1998. West-Vlaamse Scheldemeersen/ecohydrologische studie: hydrologie (Belconsulting), meer
 • 1998. West-Vlaamse Scheldemeersen/ecohydrologische studie: hydrologie wateranalyse (U.I.A.), meer
 • 1998. West-Vlaamse Scheldemeersen/ecohydrologische studie: landschapshistorie (Belconsulting), meer
 • 2000. Wetenschappelijke coördinatie van de afwerking van het Vlaams Waterbeleidsplan en wetenschappelijke ondersteuning van het VIWC, meer
 • 2003. WETMAT: Wijzigingen in biogeochemie van metalen bij aanleg van overstromingsgebieden: biobeschikbaarheid, toxiciteit en risico’s (WETMAT), meer
 • 2000. Wiskundig model van de Schelde, meer
 • 1976. Wiskundige modellen van de Schelde - 1D, meer
 • Wiskundige modellen van de Schelde - 2D en 3D, meer
 • 2006. Workshop on results of in situ disposal test near the Walsoorden sandbar 2004, meer
 • 2010. Workshop on results of in situ disposal test near the Walsoorden sandbar 2006, meer
 • Zandexport Westerschelde, meer
 • 2001. Zeekennis, meer
 • 2004. Zeeschelde L.O. te Kruibeke, meer
 • Zeeschelde. Actualisatie Sigmaplan. Invloed van bijkomende overstromingsgebieden en een hoog stormtij. Rapport : februari 2000, meer
 • Zeeschelde. Actualisatie Sigmaplan. Invloed van bijkomende overstromingsgebieden. Rapport : juni 1999, meer
 • 2005. Zoetwaterschorren als "sinks" voor stikstof: dynamiek van het benthische compartiment en het onderzoek naar hun rol in estuariene stikstofretentie, meer
 • 2003. Zoet-Zout, meer
 • 2001. Zuidelijk eiland, meer
 • 1991. Zware metalen in sedimenten van de Schelde, meer

toon de opgedeelde lijst
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid