Integrated Marine Information System | Scheldemonitor

Kies hier de meest geschikte de toegang tot het kennis- en informatie-systeem. U kunt zoeken naar personen, instellingen, evenementen, literatuur, projecten en datasets. U vindt de overeenkomstige zoekscherm binnen door te klikken op de onderstaande links.
U kunt de zoekresultaten met behulp van de menu's aan de linkerkant te verfijnen.

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
126 resultaten gevonden met volgende parameters : [Geen parameters mee gegeven]

sorteer op titel | datum

toon de opgedeelde lijst
 • 1995. Aanwezigheid en biologische beschikbaarheid van zware metalen in bodem en benthos van het Schelde-estuarium, meer
 • 2002. AMORE II: Studie en modellering van de interactie tussen eutrofiëring en biologische hulpbronnen, meer
 • 1997. AMORE: Advanced modelling and research on eutrophication, meer
 • 2005. Atlantis, meer
 • Beheersing van het slibtransport in niet-bevaarbare waterlopen als deel van het integraal waterbeheer: project Zwalmbekken, meer
 • 2002. Bekkengerichte kwantificering van diffuse verontreiniging van oppervlaktewater met zware metalen, meer
 • 1977. Benthos in marine ecosystems and environmental pollution - Marine ecosystems; Pollution of Belgian coast waters and the estuary of the western part of the Scheldt, meer
 • 2000. Biogeochemische processen in estuariene systemen, meer
 • 1995. BIOGEST: Biogas transfer in Estuaries, meer
 • 2001. Biologische beoordeling van sedimenten: een vergelijking, meer
 • 2000. CALMARS: Validation of alternative marine calcareous skeletons as recorders of global climate change, meer
 • 2002. Carbon and nutrients cycles in the inner Scheldt estuary (Sainte-Anna), meer
 • 1977. Chemistry of the North Sea - Biogeochemical cycles of heavy metals in the North Sea; Atmospheric pollution by heavy metals above the North Sea and the evaluation of air-sea interaction processes: Material flux from the Scheldt estuary to the North Sea; Material input and transport through discharges, exploitation of sand and dredging, meer
 • 1994. De ontwikkeling van een Beleidsondersteunend Systeem (BOS) voor het waterkwaliteitsbeheer in het estuarium van de Schelde en de kustzone, meer
 • 2005. Dioxineonderzoek Westerschelde, meer
 • 2003. Dynamiek van macrofyten en nutriënten in de bovenstroomse gebieden van het Scheldebekken, meer
 • 2003. Dynamiek van waterplanten en nutrienten in de bovenstroomse gebieden van het Schelde bekken, meer
 • 2002. Ecologische karakterisatie van Europese estuaria, het Schelde-estuarium als model, meer
 • 1987. Ecologische studie van het Schelde estuarium - partim watervogels, meer
 • 1991. Ecologische studie van het Schelde estuarium : partim broedbiologie van de Visdief (Sterna hirundo) in relatie tot contaminanten, meer
 • 1987. Ecologische studie van het Schelde estuarium : partim de studie van het funktioneren van het voedselweb op een brak getijdengebied met nadruk op de effekten van verontreiniging, meer
 • 2002. ECOTOX2: Effecten van polluenten op populaties en benthische levensgemeenschappen in de Noordzee (ECOTOX2), meer
 • 2001. Een natuurtechnische analyse voor Vlaanderen in verband met het beperken en verwerken van ruimings- en baggerslib, meer
 • 1999. Effecten van omgevingsstress op de genetische structuur van natuurlijke populaties van de alikruiken Littorina littorea en Littorina saxatilis (Mollusca, Gastropoda), meer
 • 2001. Effect-evaluatie van perfluorverbindingen bij mariene en estuariene organismen, meer
 • 2002. ENDIS-RISKS: Endocriene verstoring in het Schelde-estuarium: distributie, blootstelling en effecten, meer
 • 2001. EUROTROPH: Nutrients Cycling and the Trophic Status of Coastal Ecosystems, meer
 • 2001. Evaluatie van de oorzaken van de achteruitgang van de waterkwaliteit gedurende het voorbije decennium en het opzetten van een monitoring-systeem in dit verband, meer
 • Evaluatiestudie m.b.t. het terugstorten van baggerspecie in de Beneden-Zeeschelde, meer
 • 1995. FAME, meer
 • 2002. FIRE: Geïntegreerde risicoschatting voor endocriene effecten van vlamvertragers, meer
 • 1990. Gedrag van particulair materiaal in het Schelde-estuarium, meer
 • 2004. HCBS1: Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV Meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies, meer
 • 2006. HCBS2: Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV Meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: herhaling meetcampagne, meer
 • 2002. Het gebruik van Littorina als TBT biomonitor langsheen het Schelde-estuarium en de Noordzeekust, meer
 • 2002. HIMOM: Hierarchical Monitoring Methods for Tidal Flats, meer
 • 1997. ICAS: The impact on North Sea organisms of pollutants associated with sediment, meer
 • 2007. Impact van persistente organische polluenten op de Noordzeegarnaal, meer
 • 1992. IMPULS: Impulsprogramma "Zeewetenschappen" (1992 - 1996), meer
 • 2000. Inpasbaarheid van de havens, meer
 • 1996. Interactie tussen polluenten en zwevende stoffen in het aquatisch ecosysteem, meer
 • 2007. Interpretatie van de veldmetingen in de Zeeschelde te Zandvliet in de periodes 1995-1998 en 2002-2005, meer
 • 2003. Inventarisatie van de waterbodemkwaliteit in de ganse rechteroeverhaven, meer
 • 2000. IPM: Integraal Monitoring Programma, meer
 • 2000. Kaderrichtlijn Water: Stroomgebieddistrict Schelde, meer
 • 2002. Karakterisatie van toxicologische werkingsmechanismen en effect-evaluatie van perfluorverbindingen bij mariene en estuariene organismen, meer
 • 2002. Koolstof en stikstof cycli in de Westerschelde, meer
 • Koppeling slib-ecologie, meer
 • 2003. Kwantificeren van koolstof-, stikstof-, fosfor- en zuurstofbudgetten van het Westerschelde estuarium: integratie van observaties en numerieke methoden, meer
 • 2006. Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing, meer
 • 2008. Laterale fluxen van Si: de invloed van bodemgebruik op verschillende tijdschalen, meer
 • 2006. LUSI: Landgebruik en het transport van silicium doorheen het Scheldebekken, meer
 • 2003. Macrophytes and nutrient dynamics in the upper reaches of the Schelde basin, meer
 • 2006. MANUDYN III: Macrophyten en nutriënt dynamiek: proces en veldstudies in de bovenlopen van rivieren, meer
 • 1992. MATURE: Biochemie van de maximale turbiditeitszone in estuaria, meer
 • 1991. Metalen in de Scheldesedimenten, meer
 • 2003. Milieuknelpunten van de zeehavens, meer
 • 2005. MODELKEY: Models for Assessing and Forecasting the Impact of Environmental Key Pollutants on Marine and Freshwater Ecosystems and Biodiversity, meer
 • 1994. Modelleren van toxische polluenten in een estuarien milieu, meer
 • 2010. MONEOS: Geïntegreerde monitoring van het Schelde-estuarium, meer
 • 2010. MONEOS-Projectgroep Evaluatie en rapportering, meer
 • 2010. MONEOS-Projectgroep Monitoring en Databeheer, meer
 • 1999. Monitoring en evaluatie van de kwaliteit van het mariene milieu op het BCP en in het Schelde-estuarium, meer
 • 2007. Monitoring kwaliteit bodem vaargeul - ecotoxiciteitstesten, meer
 • 2007. Monitoring kwaliteit bodem vaargeul - monstername en analyse, meer
 • 1999. Monitoring van metalen en biometrische parameters in macrobenthos, epibenthos, vis en sediment. Monitoring van vluchtige koolwaterstoffen, bacteriële analyses en visziekten, meer
 • 1999. Monitoring van metalen en radioactieve stoffen in zeewater en gesuspendeerde stoffen, meer
 • 2003. Monitoring van ontwikkelingen in slik- en schorgebieden in de Zeeschelde in het kader van : 1) de baggerstortvergunning op de platen van Doel en Boomke; 2) het afgraven van de Ketenissepolder, meer
 • 2001. Monitoring van zware metalen en organische contaminanten in epibenthos, vis en sediment. Monitoring van biologische stressindicatoren, meer
 • 2003. MOPSEA: Monitoringsprogramma van de luchtvervuiling door schepen, meer
 • 1998. Nautilus: Project Nautilus, meer
 • 2000. Nederlandse Implementatie Europese Kaderrichtlijn Water, meer
 • 1994. Nitrificatie en denitrificatie in het Westerschelde estuarium, meer
 • 1997. Numerieke simulatie van het transport van toxische polluenten in de Schelde, het Schelde-estuarium en de Belgische kustwateren, meer
 • 1995. OMES 1 Main: Onderzoek Milieu-Effecten Sigmaplan, meer
 • 1995. OMES 1: Denitrificatie in intertidale sedimenten en waterkwaliteitsparameters, meer
 • 1995. OMES 1: Ecologie van vispopulaties in de Zeeschelde, meer
 • 1995. OMES 1: flora en vegetatie, avifauna, benthos en waterkwaliteitsparameters, meer
 • 1995. OMES 1: Sediment transport en sedimentatie processen in de Schelde tussen Zandvliet en Gent, meer
 • 2006. OMES 2: Research on the environmental effects of the SIGMA plan - Phase 4, meer
 • 2002. OMES 3 Main: Baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu, meer
 • 2002. OMES 3: Studie naar de basiswaterkwaliteit in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, meer
 • 2002. OMES 3: Studie naar de effecten van waterkwaliteit en getij op overstromingsgebieden in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium via het gebruik van twee mesocosmos-opstellingen, meer
 • 2006. OMES 4 Main: Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu, meer
 • 2006. OMES 4: Studie naar de basiswaterkwaliteit in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, meer
 • 2009. OMES 5 Main: Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu, meer
 • 2009. OMES 5: Studie naar de basiswaterkwaliteit in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, meer
 • 2003. Onderzoek naar het afgiftegedrag van zeeschepen in Vlaamse havens na de implementatie van richtlijn 200/59/EG m.i.v. eventuele suggesties voor de verbetering van deze afgifte, meer
 • Onderzoek waterkwaliteit van de Zeeschelde; compilatie en analyse van alle beschikbare gegevens van het Schelde-estuarium, meer
 • 2006. Opmaken van internet-instrument voor het toepassen van de opgestelde richtlijnen voor de watertoets, meer
 • 2004. Opmaken van richtlijnen voor de watertoets, meer
 • 1998. Oppervlakte-aktieve verbindingen en hun toxische metabolieten in afvallozingen: een geïntegreerde studie, meer
 • 2001. Opsporen van de verspreiding en effecten van stoffen met pseudo-oestrogene werking in Vlaamse wateren, meer
 • 2003. Optimalisatie van de onderhoudsbaggerwerken Deurganckdok : hydrodynamisch, sedimentologisch en morfologisch modelonderzoek. Onderzoek naar de effecten op het milieu bij het terugstorten van baggerspecie in de Beneden-Zeeschelde, meer
 • 2004. PEGASE Albertkanaal, Zuid-Willemsvaart (In het Vlaamse gewest) en de Kempische kanalen: studie over de waterkwaliteit en de kwantificatie van vrachtfluxen tussen Schelde en Maas, meer
 • 2002. PEGASE scheldestroomgebied: pilootstudie ter ondersteuning van de implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water, meer
 • 2003. Plan MER voor het identificeren van locaties voor het bergen van rivierslib, meer
 • 2003. Populatiestructuur en dynamiek van enkele bacterivore nematoden langsheen de Noordzeekust en aanpalende estuaria, meer
 • 1970. Projekt Zee, meer
 • 2003. REFCOAST: Typologie, referentieconditie en classificatie van de Belgische kustwateren, meer
 • Relatie tussen de verontreiniging van water, zwevende stof en sediment voor een aantal zware metalen en micropolluenten op 9 meetlokaties in de Schelde, meer
 • 2008. Remote Sensing van sediment in suspensie in het Schelde estuarium, meer
 • 2001. Rol van een zoetwaterschor in de siliciumcyclus in het Schelde-estuarium, meer
 • 2003. SCALDIT, meer
 • ScaldWIN: ScaldWIN, een betere waterkwaliteit in het internationale stroomgebiedsdistrict van de Schelde., meer
 • 2002. SCHELDT: Door de lucht verpreid hyperspectraal potentieel voor kustbiochemie van het schelde estuarium en pluim, meer
 • 1993. Simulatie van het transport van polychloorbyfenylen (PCB) in het Schelde estuarium met het waterkwaliteitsmodel WASP4, meer
 • Slib-model Schelde-estuarium, meer
 • 2003. Strategische MER ontwikkelingsschets 2010 Schelde-Estuarium, meer
 • 1996. Studie ter kwantificering van de nutriëntenverliezen per stroombekken naar het oppervlaktewater door landbouwactiviteit in Vlaanderen: een praktijkgericht onderzoek ter ondersteuning van het milieu- en landbouwbeleid, meer
 • Studie van de chemische kwaliteit van de baggerspecie in het Schelde-estuarium in het kader van de WVO-vergunning, meer
 • 2002. TBTCLEAN, meer
 • 2006. Temporele en spatiale variaties in metaalgehalten gekoppeld aan sedimenten in het Schelde-estuarium, meer
 • 1997. The Biogeochemistry of Nutrients, Metals and Organic Micropollutants in the North Sea, meer
 • 2002. Toelage voor zware apparatuur : Agilent GC-MS/NCI, meer
 • 1996. Toepassing van de methodologie voor de karakterisatie van de bodems van onbevaarbare waterlopen - Deel : biologische evaluatie, meer
 • 1994. Uitbouw en onderhoud van het Vlaamse palingpolluentenmeetnet, meer
 • 2003. Uitbouw van het handhavingsnetwerk voor de controle op de internationale afvaltrafieken via de Vlaamse zeehavens, meer
 • 2005. Uitbreiding studie met ontwikkeling 3D-numeriek slibtransportmodel Delft3D, meer
 • 1995. Verkennend waterbodemonderzoek in de nabijheid van scheepswerven, meer
 • 2001. Verspreiding van polluenten in het kader van het Meetnet Zoetwatervis, meer
 • 2004. Visvriendelijke technieken waterkrachtcentrales, meer
 • 1999. Vlina 9901: De visindex als instrument voor het meten van de biotische integriteit van de Vlaamse binnenwateren, meer
 • 2000. Westerschelde vergunning onderhoudsbaggerwerken, meer
 • 1998. West-Vlaamse Scheldemeersen/ecohydrologische studie: hydrologie wateranalyse (U.I.A.), meer
 • 2005. Zoetwaterschorren als "sinks" voor stikstof: dynamiek van het benthische compartiment en het onderzoek naar hun rol in estuariene stikstofretentie, meer

toon de opgedeelde lijst
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid