Integrated Marine Information System | Scheldemonitor

Kies hier de meest geschikte de toegang tot het kennis- en informatie-systeem. U kunt zoeken naar personen, instellingen, evenementen, literatuur, projecten en datasets. U vindt de overeenkomstige zoekscherm binnen door te klikken op de onderstaande links.
U kunt de zoekresultaten met behulp van de menu's aan de linkerkant te verfijnen.

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
136 resultaten gevonden met volgende parameters : [Geen parameters mee gegeven]

sorteer op titel | datum

toon de opgedeelde lijst
 • 2000. Aanpassen kanaal Gent-Terneuzen met nieuwe insteekhaven Sluiskil, meer
 • 1989. Aanslibbing in de toegangsgeul van de Berendrechtsluis, meer
 • 2001. Aanvullende hydraulisch-sedimentologisch onderzoek rond Containerkaai-dok West: Onderzoek van het Deurganckdok in de Antwerpse Haven, meer
 • 2002. AIS: Schelderadarketen: Studie Automatic Identification System, meer
 • 1995. Aspecten van havencompetitiviteit, meer
 • 1995. Aspecten van havencompetitiviteit, meer
 • 1999. ATENCO: Analyse van de kostenstructuur van de TEN-havens (ATENCO) (I.o.v. NV Technum, onderaanneming voor hoofdopdrachtgever E.C.), meer
 • 2005. Atlantis, meer
 • 2005. Automatisch Identificatie Systeem (AIS), meer
 • Bedrijfsarchieven in de provincie Antwerpen. De maritieme sector en zijn hulpbedrijven, meer
 • Belang van de Scheldeverdieping: economische, juridische en politieke context, ecologische impact en veiligheidsaspecten, meer
 • 1998. Beleidsanalytische studie modernisering maritieme toegang tot de havens Gent en Terneuzen, meer
 • Bepaling nautische bodem in slibrijke gebieden, meer
 • Bevaarbaarheid en stormvloedbeveiliging tijgebied Schelde, meer
 • 2003. Bijkomend onderzoek naar de effecten van de verzilting en specieberging in functie van de modernisering maritieme toegang tot de havens Gent en Terneuzen, meer
 • 2002. BRA: Schelderadarketen: studie Boveneinde Rede Antwerpen, meer
 • Containerdok West - toegankelijkheid - eindfase Rapport : 1996, meer
 • 1995. Containerdok West Onderzoek inplanting en hydraulisch-sedimentologisch onderzoek, meer
 • 1991. Containerkaai Noord: Hydraulisch en sedimentologisch onderzoek, meer
 • 1991. Containerkaai Noord: Hydraulisch onderzoek, meer
 • Containerkaai/Containerdok West. Oriënterend modelonderzoek. Rapport: augustus 1995, meer
 • 1990. Containerterminal ten noorden van Zandvlietsluis, meer
 • 2008. De creatie van de Westerschelde. Een historische kijk op de transformatie van het Westerschelde-estuarium van veenriviertje tot internationale handelsroute ( ca. 1000-ca. 1500), meer
 • 2002. De renovatie van de Royersluis in de Haven van Antwerpen, meer
 • 2005. Deelprojecten WESP, meer
 • 2003. Deelstudies voor de ontwikkeling van het streefbeeld voor het Schelde-estuarium, meer
 • Delta Havens, meer
 • 2006. DGS 2e sluis Waaslandhaven, meer
 • 2000. Ecologisch onderzoek van de baggerspeciedijk te Magershoek (haven van Antwerpen), meer
 • 1994. Een efficiënte en billijke prijszetting voor havenfaciliteiten in een competitief kader : het "haven-spel", meer
 • 2001. Een natuurtechnische analyse voor Vlaanderen in verband met het beperken en verwerken van ruimings- en baggerslib, meer
 • 2004. Een simulatiemodel voor de aanloopprocedure in de haven van Antwerpen, meer
 • 2009. Estuarien morfologisch beheer voor optimalisering van overstromingspreventie, haventoegankelijkheid, en ecologie, meer
 • 2003. EU Interreg IIIB - NEW!Delta, meer
 • Evaluatiestudie m.b.t. het terugstorten van baggerspecie in de Beneden-Zeeschelde, meer
 • 1997. Functieverschuivingen in de haven van Antwerpen, 1900-1994: politieke, institutionele, micro- en macro-economische aspecten, meer
 • 2006. Fysische verstoring van getijdengebieden door golfslag van schepen in het Schelde-estuarium, meer
 • 2001. Gemeenschappelijk nautisch beheer, meer
 • 2005. Grensoverschrijdend Project MER verruiming Vaargeul Schelde, meer
 • Haalbaarheidsstudie voor een tweede containerterminal op de Schelde, meer
 • 2005. Handhaving van de relevante richtlijnen voor externe veiligheid, meer
 • 2002. Haven van Antwerpen - Deurganksluis: nautische controle, meer
 • 2002. Haven van Antwerpen. Renovatie Royerssluis te Antwerpen; 1D numerieke modellering hydrodynamische scheepskrachten bij sluisvulling (YMT), meer
 • 1998. Hydraulisch-sedimentologisch onderzoek rond Containerkaai-dok West: Invloed van het tijdok, het Doeldok en de verdieping van de drempel van Frederik op de getijdewerking van de Schelde, meer
 • 1998. Hydraulisch-sedimentologisch onderzoek rond Containerkaai-dok West: Laboratoriummetingen van de erosiegevoeligheid van slib uit de Beneden Zeeschelde, meer
 • 1999. Hydraulisch-sedimentologisch onderzoek rond Containerkaai-dok West: Langdurige stroom- en sedimentmetingen, meer
 • 1996. Hydraulisch-sedimentologisch onderzoek rond Containerkaai-dok West: nota betreffende onderhoudsbaggerwerken, meer
 • 1998. Hydraulisch-sedimentologisch onderzoek rond Containerkaai-dok West: onderzoek drempel van Frederik, meer
 • 2006. Hydrografische lodingen Schelde. Uitvoeren van hydrografische lodingen langs de Belgische en Nederlandse kust, in de jacht- en vissershavens langs de Belgische kust en op de Schelde, meer
 • 2003. HYMEDIS: Schelderadarketen: HYdro, MEteo DIStributie, meer
 • Impact verdieping Antwerpen. Hingene, meer
 • 2001. Invaart autoschepen in Westsluis Terneuzen, meer
 • 1995. Invloed van deining op scheepsbewegingen in Scheurpas. Prognose van probabiliteit van bodemraking door maatgevende schepen bij varen door Scheurpas onder verschillende omstandigheden van zeegang, meer
 • ISF: Internationale Schelde Faculteit, meer
 • 2002. IVS: Schelderadarketen: studie naar koppelingen informatieverwerkend systeem, meer
 • Ketenisse polder: evoluties na de afgraving tot slik en schor gebied, meer
 • 1999. Lagunering en berging van slib uit de Schelde : mogelijkheden voor landschapsherstel en natuurbehoud ? Een kritische analyse van de site Steendorp, meer
 • 2003. Langetermijnvisie voor het Vlaams havenbeleid en bijhorend plan MER, meer
 • LIS: Uitbouw en onderhoud van het loodsen informatie systeem, meer
 • LTV O&M Toegankelijkheid, meer
 • 1996. Management milieu-effectrapportage Baggerspeciestort Westerschelde, meer
 • 2002. Maritieme toegang tot de haven van Antwerpen - Studie densiteitstromingen in kader van LTV (O&M), meer
 • 2002. Methodologie opmaak laagwaterstrategieën, meer
 • 1997. Modellering van geulen, platen en drempels in de Westerschelde, meer
 • 2005. MONEOS-T: Monitoring Effecten Ontwikkelingsschets 2010 - Toegankelijkheid, meer
 • 2007. Monitor Verkeers-en vervoerstromen voor de Rijn-Schelde delta, meer
 • 2007. Monitoring kwaliteit bodem vaargeul - ecotoxiciteitstesten, meer
 • 2007. Monitoring kwaliteit bodem vaargeul - monstername en analyse, meer
 • 2009. Monitoring natuur Havengebied en omgeving Antwerpen-rechteroever, meer
 • Monitoring Nautische Veiligheid Westerschelde, meer
 • 2003. MOPSEA: Monitoringsprogramma van de luchtvervuiling door schepen, meer
 • 2006. Morfologisch Beheer Westerschelde, meer
 • 2003. Morfologische respons van de Waddenzee, meer
 • 1996. MOVE: MOnitoring VErruiming Westerschelde, meer
 • 1998. Nautilus: Project Nautilus, meer
 • 2003. Nautische verkeersstudie die de verkeersafwikkeling van en naar Scheldehavens in 2010, 2015 en 2020 simuleert, meer
 • 2003. NEW! DELTA: Ports and Nature, Striking a New Balance, meer
 • 2009. OMES 5: Beheer van de OMES-databank, betreffende data van het Vlaamse gedeelte van het Schelde estuarium., meer
 • 2004. Onderzoek recreatievaart Westerschelde, meer
 • 2000. Ontwikkelen mathematisch manoeuvreermodel, meer
 • 2001. Ontwikkeling van modellen voor geulen, ondiepten en drempels in het Westerschelde estuarium, meer
 • 2001. Ontwikkelingsmogelijkheden voor de scheepvaart op de kleine waterwegen in Vlaanderen, meer
 • 2005. Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium: Programma toegankelijkheid, meer
 • 2005. Opleiding & Training Vessel Traffic Services (VTS)-personeel, meer
 • 2007. Oprichten en ondersteunen kenniscentrum ondiep water, meer
 • 2009. Opstellen van een databank en het modelleren van havenrelevante handelsstromen, meer
 • 2003. Optimalisatie van de baggerwerken in de maritieme toegang tot de Vlaamse kusthavens en de Schelde., meer
 • 2004. Optimalisatie van de baggerwerken in de maritieme toegang van de Westerschelde en de Beneden Zeeschelde, meer
 • 1986. Optimalisatie van de baggerwerken in de toegangsgeul naar de Kallosluis, meer
 • 2003. Plan MER voor het identificeren van locaties voor het bergen van rivierslib, meer
 • 2006. Plan-MER voor het strategisch plan van de haven van Antwerpen, meer
 • 2002. PNVW: Programma Nautische Veiligheid Westerschelde, meer
 • 1998. Procesbegeleiding, onderzoek en beleidsanalyse in kader van een Langetermijnvisie voor het Schelde-estuarium, meer
 • 1991. Prognose van scheepstrafieken naar de haven van Antwerpen (in het kader van de verkeerssimulatie Schelde), meer
 • 2010. Review hydraulische modellering stromingspatronen stuwsluis Denderbelle, meer
 • 2001. Rotterdam en Antwerpen: anderhalve eeuw havenconcurrentie in de Rijn-Schelde-Maas delta (1860-2000), meer
 • Scheepsbewegingen in golven (Het Scheur), meer
 • 2006. Schelde Electronic Chart System (Schelde-ECS), meer
 • Simulatortraining Hogere Zeevaartschool, meer
 • Simulatortraining Vlaamse Loodsen, meer
 • 2001. Sleepbootopleiding Haven Antwerpen, meer
 • 2002. Sluis aan Zee, gemeentelijk plan, meer
 • 1981. Sluis te Hingene Vorm van de toegangsgeul 1981, meer
 • 1996. Sluis te Hingene Vorm van de toegangsgeul 1996, meer
 • 2005. SNMS: Schelde Navigator Marginale Schepen (SNMS), meer
 • 2002. SRK: Schelderadarketen: aanpassingen radarwaarnemingsubsysteem, meer
 • 2002. SRK: Schelderadarketen: migratie informatieverwerkend systeem (IVS) - tweede fase, meer
 • 2002. SRK: Schelderadarketen: ontwerpstudie radareiland Schouwenbank, meer
 • 2002. SRK: Schelderadarketen: studie mogelijke impact windturbines op zee, meer
 • 2001. Startnota voor een lange termijn visie voor het Vlaamse havenbeleid, meer
 • 2001. Strategisch Milieueffectrapport (S-MER) Masterplan voor de mobiliteit te Antwerpen, meer
 • 2001. Strategische en socio-economische effecten van het 48'/43'/38 ' -verdiepingsprogramma Schelde, meer
 • 1999. Studie naar alternatieve bagger-en stortstrategieën met oog op manipulatie toekomstige morfologie van de Westerschelde, meer
 • 2000. Studie naar de interactie tussen schepen, meer
 • 2003. Studie naar de onderhoudsbaggerwerken in het toekomstige Deurganckdok, meer
 • 2003. Studie omtrent de optimalisatie van de afwikkeling van het scheepvaartverkeer van en naar de Scheldehavens (van het loodsstation Wandelaar of Steenbank tot aan de ligplaats) aan de hand van de situatie in Antwerpen, meer
 • Toegangsgeul Zeesluis Hingene (3 delen). Rapport : 1996, meer
 • Tunnel Liefkenshoek: Onderzoek betreffende de morfologische factoren, meer
 • 1989. Tunnel Liefkenshoek: Onderzoek betreffende de morfologische factoren, meer
 • 1999. Tweede spoorontsluiting van de haven van Antwerpen - A102, meer
 • 2003. Uitbouw van het handhavingsnetwerk voor de controle op de internationale afvaltrafieken via de Vlaamse zeehavens, meer
 • 2009. Uitvoeren van vlottermetingen ihkv bouw CDW DGD, meer
 • 2008. Verbetering nautische toegankelijkheid van de Vlaamse kusthavens en de Scheldemonding, meer
 • 2004. Verkenning kleine vaartuigen op de Schelde, meer
 • 2006. Verruiming van de vaargeul Beneden-Zeeschelde en Westerschelde, meer
 • Vessel Traffic Management and Information Services, meer
 • 2005. Voortoets bij de WVO-vergunningsaanvraag voor het onderhouden van de voorgeul in de Westerschelde in verband met de vogelrichtlijnen, meer
 • Waaslandhaven - Containerdok West Onderzoek van de bouwfasen, meer
 • 2003. WCT: Westerschelde Container Terminal (WCT), een herziening van het streekplan Zeeland. Bouwfase, meer
 • 2005. WESP: Westerscheldeplanner, meer
 • 2004. Westerschelde Container Terminal (WCT), een herziening van het streekplan Zeeland. Ontwikkeling natuurcompensatiegebied, meer
 • 1993. Westerschelde physical modelling studies about the influence of impoldering on dredging, meer
 • 2000. Westerschelde vergunning onderhoudsbaggerwerken, meer
 • Westerschelde: Project OOSTWEST Rapport : 1995, meer
 • 2001. Zeekennis, meer
 • 2001. Zuidelijk eiland, meer

toon de opgedeelde lijst
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid