Integrated Marine Information System | Scheldemonitor

Choose here the most appropriate entry to the knowledge- and information system. You can search for persons, institutes, events, literature, projects and datasets. You'll enter the corresponding search screen through clicking the following links.
You can refine the search results using the themes menu on the left.

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
126 records found with search conditions : [No parameters entered]

order by title | date

show split up list
 • 2002. Allowance for research equipment : Agilent GC-MS/NCI, more
 • 2002. AMORE II: Advanced modelling and research on eutrophication: linking eutrophication and biological resources, more
 • 1997. AMORE: Advanced modelling and research on eutrophication, more
 • 2005. Atlantis, more
 • 1990. Behaviour of particulate matter in the Scheldt-estuary, more
 • Beheersing van het slibtransport in niet-bevaarbare waterlopen als deel van het integraal waterbeheer: project Zwalmbekken, more
 • 2002. Bekkengerichte kwantificering van diffuse verontreiniging van oppervlaktewater met zware metalen, more
 • 1977. Benthos in marine ecosystems and environmental pollution - Marine ecosystems; Pollution of Belgian coast waters and the estuary of the western part of the Scheldt, more
 • 2000. Biogeochemical processes in estuarine systems, more
 • 1995. BIOGEST: Biogas transfer in Estuaries, more
 • 2001. Biological assessment of sediments: a comparison, more
 • 1995. Biological availability of heavy metals in sediments and benthos of the Scheldt estuary, more
 • 2000. CALMARS: Validation of alternative marine calcareous skeletons as recorders of global climate change, more
 • 2002. Carbon and Nitrogen cycling in the Westerschelde, more
 • 2002. Carbon and nutrients cycles in the inner Scheldt estuary (Sainte-Anna), more
 • 2002. Characterisation of the toxicological mode of action and effect-evaluation of fluorinated organochemicals in marine and estuarine organisms, more
 • 1977. Chemistry of the North Sea - Biogeochemical cycles of heavy metals in the North Sea; Atmospheric pollution by heavy metals above the North Sea and the evaluation of air-sea interaction processes: Material flux from the Scheldt estuary to the North Sea; Material input and transport through discharges, exploitation of sand and dredging, more
 • 1994. Development of a Decision Support System for water quality management of the Scheldt estuary and the coastal zone, more
 • 2005. Dioxin study Westerschelde, more
 • 2000. Dutch Implementation European Water Framework Directive, more
 • 2002. Ecological characterization of European estuaries, with emphasis on the Scheldt estuary, more
 • 1987. Ecological study of the estuary of the River Schelde - partim waterbirds, more
 • 1991. Ecological study of the Schelde estuary : partim breeding biology of the Common tern (Sterna hirundo) in relation to contaminants, more
 • 1987. Ecological study of the Schelde estuary : partim investigation of the functioning of the food web on a brakish tidal mudflat, with emphasis on anthropogenic influences, more
 • 2002. ECOTOX2: Belgian Science Policy, BELSPO, FEDRA database, more
 • 2001. Een natuurtechnische analyse voor Vlaanderen in verband met het beperken en verwerken van ruimings- en baggerslib, more
 • 2001. Effect-evaluatie van perfluorverbindingen bij mariene en estuariene organismen, more
 • 1999. Effects of environmental stress on the genetic structure of natural populations of the periwinkles Littorina littorea and Littorina saxatilis (Mollusca, Gastropoda), more
 • 2002. ENDIS-RISKS: Endocrine disruption in the Scheldt Estuary: distribution, exposure and effects, more
 • 2001. EUROTROPH: Nutrients Cycling and the Trophic Status of Coastal Ecosystems, more
 • 2001. Evaluatie van de oorzaken van de achteruitgang van de waterkwaliteit gedurende het voorbije decennium en het opzetten van een monitoring-systeem in dit verband, more
 • Evaluation concerning the dumping of dredgings in the lower Zeeschelde, more
 • 1995. FAME, more
 • 2002. FIRE: Flame retardants Integrated Risk assessment for Endocrine effects, more
 • 2004. Fishfriendly techniques for hydro-electric power station, more
 • 2004. HCBS1: Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV Meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies, more
 • 2006. HCBS2: Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV Meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: herhaling meetcampagne, more
 • 2002. Het gebruik van Littorina als TBT biomonitor langsheen het Schelde-estuarium en de Noordzeekust, more
 • 2002. HIMOM: Hierarchical Monitoring Methods for Tidal Flats, more
 • 1997. ICAS: The impact on North Sea organisms of pollutants associated with sediment, more
 • 2007. Impact van persistente organische polluenten op de Noordzeegarnaal, more
 • 1992. IMPULS: Impulsprogramme "Marine Sciences", more
 • 2000. Inpasbaarheid van de havens, more
 • 1996. Interactie tussen polluenten en zwevende stoffen in het aquatisch ecosysteem, more
 • 2007. Interpretatie van de veldmetingen in de Zeeschelde te Zandvliet in de periodes 1995-1998 en 2002-2005, more
 • 2003. Inventarisatie van de waterbodemkwaliteit in de ganse rechteroeverhaven, more
 • 2000. IPM: Integral Monitor Programme, more
 • Koppeling slib-ecologie, more
 • 2006. Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing, more
 • 2008. Laterale fluxen van Si: de invloed van bodemgebruik op verschillende tijdschalen, more
 • 2006. LUSI: Land Use Changes and Si Transport through the Scheldt River Basin, more
 • 2003. Macrophytes and nutrient dynamics in the upper reaches of the Schelde basin, more
 • 2003. Macrophytes and nutrient dynamics in the upper reaches of the Schelde basin, more
 • 2003. Macrophytes and nutrient dynamics in the upper reaches of the Schelde basin, more
 • 2006. MANUDYN III: Macrophytes and nutrient dynamics: process and field studies in the upper reaches of river bassins, more
 • 1992. MATURE: Biogeochemistry of the maximum turbidity zone in estuaries, more
 • 2003. MER plan for identification of locations to store river sediment, more
 • 1991. Metalen in de Scheldesedimenten, more
 • 2003. Milieuknelpunten van de zeehavens, more
 • 2005. MODELKEY: Models for Assessing and Forecasting the Impact of Environmental Key Pollutants on Marine and Freshwater Ecosystems and Biodiversity, more
 • 1994. Modelling of toxic pollutants in an estuarine environment, more
 • 2010. MONEOS: Geïntegreerde monitoring van het Schelde-estuarium, more
 • 2010. MONEOS-Projectgroep Evaluatie en rapportering, more
 • 2010. MONEOS-Projectgroep Monitoring en Databeheer, more
 • 1999. Monitoring and evaluation of the quality of the marine environment on the BCS and in the Schelde-estuary, more
 • 2007. Monitoring kwaliteit bodem vaargeul - ecotoxiciteitstesten, more
 • 2007. Monitoring kwaliteit bodem vaargeul - monstername en analyse, more
 • 1999. Monitoring van metalen en biometrische parameters in macrobenthos, epibenthos, vis en sediment. Monitoring van vluchtige koolwaterstoffen, bacteriële analyses en visziekten, more
 • 1999. Monitoring van metalen en radioactieve stoffen in zeewater en gesuspendeerde stoffen, more
 • 2003. Monitoring van ontwikkelingen in slik- en schorgebieden in de Zeeschelde in het kader van : 1) de baggerstortvergunning op de platen van Doel en Boomke; 2) het afgraven van de Ketenissepolder, more
 • 2001. Monitoring van zware metalen en organische contaminanten in epibenthos, vis en sediment. Monitoring van biologische stressindicatoren, more
 • 2003. MOPSEA: Monitoring programme on air pollution from sea-going vessels, more
 • 1998. Nautilus: Project Nautilus, more
 • 1994. Nitrification and denitrification in the Westerschelde estuary, more
 • 1997. Numerical simulations of the transport of toxic polluents in the Scheldt, the Scheldt estuary and the Belgian coastal waters, more
 • 1995. OMES 1 Main: Research on the environmental effects of the SIGMA plan, more
 • 1995. OMES 1: Denitrification of the intertidal sediments and water quality parameters, more
 • 1995. OMES 1: Ecology of fish populations at the Zeeschelde, more
 • 1995. OMES 1: Flora en vegetatie, avifauna, benthos en waterkwaliteitsparameters, more
 • 1995. OMES 1: Sediment transport en sedimentation processes of the Scheldt, between Zandvliet and Ghent , more
 • 2006. OMES 2: Research on the environmental effects of the SIGMA plan - Phase 4, more
 • 2002. OMES 3 Main: Effects of dredgings and harbour expansion on the environment, more
 • 2002. OMES 3: Study on the effects of water quality and tide on the flooding areas of the Flemish part of the Scheldt estuary: two mesocosmos experiments, more
 • 2002. OMES 3: The basic water quality in the Flemish part of the Scheldt estuary , more
 • 2006. OMES 4 Main: Research on the environmental effects of the SIGMA plan: Effects of dredgings and harbour expansion on the environment, more
 • 2006. OMES 4: The basic water quality in the Flemish part of the Scheldt estuary, more
 • 2009. OMES 5 Main: Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu, more
 • 2009. OMES 5: Studie naar de basiswaterkwaliteit in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, more
 • 2003. Onderzoek naar het afgiftegedrag van zeeschepen in Vlaamse havens na de implementatie van richtlijn 200/59/EG m.i.v. eventuele suggesties voor de verbetering van deze afgifte, more
 • Onderzoek waterkwaliteit van de Zeeschelde; compilatie en analyse van alle beschikbare gegevens van het Schelde-estuarium, more
 • 2006. Opmaken van internet-instrument voor het toepassen van de opgestelde richtlijnen voor de watertoets, more
 • 2004. Opmaken van richtlijnen voor de watertoets, more
 • 2001. Opsporen van de verspreiding en effecten van stoffen met pseudo-oestrogene werking in Vlaamse wateren, more
 • 2003. Optimalisatie van de onderhoudsbaggerwerken Deurganckdok : hydrodynamisch, sedimentologisch en morfologisch modelonderzoek. Onderzoek naar de effecten op het milieu bij het terugstorten van baggerspecie in de Beneden-Zeeschelde, more
 • 2004. PEGASE Albertkanaal, Zuid-Willemsvaart (In het Vlaamse gewest) en de Kempische kanalen: studie over de waterkwaliteit en de kwantificatie van vrachtfluxen tussen Schelde en Maas, more
 • 2002. PEGASE scheldestroomgebied: pilootstudie ter ondersteuning van de implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water, more
 • 2003. Populatiestructuur en dynamiek van enkele bacterivore nematoden langsheen de Noordzeekust en aanpalende estuaria, more
 • 1998. Priority surfactants and their toxic metabolites in waste effluent discharges: an integrated study, more
 • 1970. Projekt Zee, more
 • 2003. Quantification of carbon-, nitrogen-, phosphorus- and oxygenfluxes in the Westerschelde Estuary: integration of observations and numerical methods, more
 • 2003. REFCOAST: Typology, reference condition and classification of the Belgian Coastal Waters, more
 • Relatie tussen de verontreiniging van water, zwevende stof en sediment voor een aantal zware metalen en micropolluenten op 9 meetlokaties in de Schelde, more
 • 2008. Remote Sensing van sediment in suspensie in het Schelde estuarium, more
 • 2003. SCALDIT, more
 • ScaldWIN: ScaldWIN, een betere waterkwaliteit in het internationale stroomgebiedsdistrict van de Schelde., more
 • 2002. SCHELDT: Airborne hyperspectral potential for coastal biogeochemistry of the Scheldt Estuary and plume, more
 • 1993. Simulation of the transport of polychlorinated biphenyls (PCB) in the Scheldt estuary with the water quality model WASP4, more
 • Slib-model Schelde-estuarium, more
 • 2003. Strategical MER development draft Scheldt estuary 2010, more
 • 1996. Studie ter kwantificering van de nutriëntenverliezen per stroombekken naar het oppervlaktewater door landbouwactiviteit in Vlaanderen: een praktijkgericht onderzoek ter ondersteuning van het milieu- en landbouwbeleid, more
 • Studie van de chemische kwaliteit van de baggerspecie in het Schelde-estuarium in het kader van de WVO-vergunning, more
 • 2002. TBTCLEAN, more
 • 2006. Temporele en spatiale variaties in metaalgehalten gekoppeld aan sedimenten in het Schelde-estuarium, more
 • 1997. The Biogeochemistry of Nutrients, Metals and Organic Micropollutants in the North Sea, more
 • 2001. The role of a freshwater marsh in the silica cycle in the Schelde estuary, more
 • 1996. Toepassing van de methodologie voor de karakterisatie van de bodems van onbevaarbare waterlopen - Deel : biologische evaluatie, more
 • 1994. Uitbouw en onderhoud van het Vlaamse palingpolluentenmeetnet, more
 • 2003. Uitbouw van het handhavingsnetwerk voor de controle op de internationale afvaltrafieken via de Vlaamse zeehavens, more
 • 2005. Uitbreiding studie met ontwikkeling 3D-numeriek slibtransportmodel Delft3D, more
 • 1995. Verkennend waterbodemonderzoek in de nabijheid van scheepswerven, more
 • 2001. Verspreiding van polluenten in het kader van het Meetnet Zoetwatervis, more
 • 1999. Vlina 9901: De visindex als instrument voor het meten van de biotische integriteit van de Vlaamse binnenwateren, more
 • 2000. Water Framework Directive: Scheldt Basin, more
 • 2000. Westerschelde vergunning onderhoudsbaggerwerken, more
 • 1998. West-Vlaamse Scheldemeersen/ecohydrologische studie: hydrologie wateranalyse (U.I.A.), more
 • 2005. Zoetwaterschorren als "sinks" voor stikstof: dynamiek van het benthische compartiment en het onderzoek naar hun rol in estuariene stikstofretentie, more

show split up list
All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy